Osebna bibliografija za obdobje 1997-2021

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TERŠEK, Andraž. Political alternatives for constitutional democracy : between utopia, pandemic and dystopia. Open Political Science. 2021, vol. 4, is. 1, str. 45-63, portret. ISSN 2543-8042. https://www.degruyter.com/view/journals/openps/4/1/article-p45.xml, DOI: 10.1515/openps-2021-0006. [COBISS.SI-ID 39939843

2. TERŠEK, Andraž. The future of public communication : a proposal on how “hate speech” could be defined in Europe. Javna uprava. 2020, letn. 56, št. 3/4, str. 29-60, 131-132. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 44846595

3. TERŠEK, Andraž. Palliative care as a human right after 2020 pandemic. Physis : journal for physical culture and rehabilitation. 2020, vol. 1, no. 1, str. 25-35. ISSN 2738-5124. [COBISS.SI-ID 49858819

4. TERŠEK, Andraž. Predlog skupne evropske definicije “sovražnega govora”. Pravna praksa : PP. 17. sep. 2020, leto 39, št. 35/36, str. ii-viii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. https://www.pravnapraksa.si/download/razno/PP35-36-2020-TERSEK-abstract.pdf. [COBISS.SI-ID 28721411

5. TERŠEK, Andraž. Pravica novinarjev do zaščite vira informacij : doktrinarna dopolnitev sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 3/4, str. 183-206, 247-248. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 24960259

6. TERŠEK, Andraž. Unconstitutional constitutional amendment doctrine : on why it should be acceptable for constitutional courts in the Council of Europe member states – and in Slovenia. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 9/10, str. 611-633. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 44834307

7. TERŠEK, Andraž. Public universities in post-socialist states could become “un-academic” after 2020 pandemic. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 31, št. 3/4, str. 139-165, 247-248. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2020/1581-6044.31(3-4).pdf. [COBISS.SI-ID 44407299

8. TERŠEK, Andraž. O “protivečinskem problemu” ustavnega sodišča. Javna uprava. 2017, letn. 53, št. 3/4, str. 7-22, 105-106. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 1540099524

9. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in naslavljanje transspolnih oseb. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 11/12, str. 763-779, 887-888. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 15928145

10. TERŠEK, Andraž. Universities and knowledge: bring them back together. Slavonic Pedagogical Studies Journal. 2017, vol. 6, no. 2, str. 277-287. ISSN 1339-9055. http://www.pegasjournal.eu/files/Pegas2_2017_8.pdfhttp://www.pegasjournal.eu/issue-n2-vol.6-2017.html, DOI: 10.18355/PG.2017.6.2.8. [COBISS.SI-ID 1539989444

11. TERŠEK, Andraž. Univerze morajo postati, kar bi morale biti – tudi zaradi pravice do izobraževanja. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 103-112, 190-191. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISSN/1581%E2%80%936044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539866564

12. TERŠEK, Andraž. Razumevanje svobode izražanja in svobode tiska : konceptualizacija ob sodnem primeru Grims proti Mladini (2016). Javna uprava. 2016, letn. 52, št. 3/4, str. 5-44, 111-113. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 641791

13. TERŠEK, Andraž. Meje ustavnosodnega nadzora : pristojnosti ustavnega sodišča za presojo aktov ustavne ravni. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2015 8. in 9. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2015. 41, [št.] 6/7, str. 1358-1373. Podjetje in delo, letn. 41, 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 286957056]tipologija 1.08 -> 1.01 

14. TERŠEK, Andraž. Zgraditi džamijo je ustavna pravica. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 70, št. 5/6, str. 289-306, 419-420. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 14411601

15. TERŠEK, Andraž. Social rights and economic crisis: activate constitutional policy and secure the positive obligations of the state. Jurnalul de studii juridice. 2012, vol. 7, no. 1/2, str. 77-87. ISSN 1841-6195. http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1006426. [COBISS.SI-ID 1536791748

16. TERŠEK, Andraž. Pravica do smrti – vstop v razširjeno polje svobode. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 67, št. 7/8, str. 541-556. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 12902737

17. ŽGUR, Matija, GOMBOC, Simona, DOMENIS, Ana, ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž. Izbrani pravni problemi delovnega okolja v luči izsledkov raziskave IDO Primorske. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti]. 2011, letn. 11, [št.] 4, str. 573-591. ISSN 1580-6316. [COBISS.SI-ID 264245760

18. TERŠEK, Andraž. Smrt in milost : ustavnopravni (pre)obrat?. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 15, št. 58/60, str. 177-195. ISSN 1318-8828. [COBISS.SI-ID 260000256

19. TERŠEK, Andraž. Morala kot temelj in kriterij (vladavine) prava. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. 2010, št. 13, str. 89-110. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 256561152

20. TERŠEK, Andraž. Razpravna teorija legitimnosti in sobivanje nesoglasij, tudi bioetičnih. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, št. 53/56, str. 221-250. ISSN 1318-8828. [COBISS.SI-ID 1024238164

21. TERŠEK, Andraž. Socialna država : utopija ali priložnost. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 64, št. 5/6, str. 237-249. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 10047313

22. TERŠEK, Andraž. Suverenost, ljudstvo in človekove pravice : prispevek k razumevanju konceptov. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. jun. 2009, št. 9, str. 45-64. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 10269521

23. TERŠEK, Andraž. (Ustavno)pravna odgovornost države in družbe za kakovost duševnega zdravja. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. nov. 2009, št. 10, str. 15-24. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 255310080

24. TERŠEK, Andraž. Sovražni in napadalni govor – nazaj k doktrinarnim lekcijam vrhovnega sodišča ZDA. Pravna praksa : PP. 31. jan. 2008, letn. 27, št. 4, pril. str. ii-vi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9025617

25. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna strnjenka problema izbrisanih. Pravna praksa : PP. 18. dec. 2008, leto 27, št. 49/50, str. ii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1024035924

26. TERŠEK, Andraž. Deontološko (samo)razumevanje ustavnosodnih pristojnosti : s Habermasovim načelom univerzalizacije. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. jun. 2008, št. 7, str. 35-49. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 9452113

27. TERŠEK, Andraž. Schmittova teorija legalnosti in legitimnosti. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. dec. 2008, št. 8, str. 45-66. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 251328768

28. TERŠEK, Andraž. Constitution and the clash of cultures : is there a constitutional right to erect a mosque?. Sortuz. [Spletna izd.]. 2008, vol. 2, no. 2, str. 30-42. ISSN 1988-0847. http://sortuz.org/revista/images/pdfsdic08/3%20andraz%20tersek.pdf. [COBISS.SI-ID 1024043348

29. TERŠEK, Andraž. Spis o kriznih momentih demokratične legitimnosti. Javna uprava. 2007, letn. 43, št. 3/4, str. 125-162. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 8957009

30. TERŠEK, Andraž. Za reformo ustavnosodne politike. Pravna praksa : PP. 9. feb. 2007, leto 26, št. 5, pril. str. ii-vii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8360273

31. TERŠEK, Andraž. Ločena mnenja – obogatitev pravnega mišljenja. Pravna praksa : PP. 26. jul. 2007, leto 26, št. 29/30, str. 8-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8665681

32. TERŠEK, Andraž. Partitokratična uzurpacija lokalne samouprave, strankarsko prisvajanje demokracije? : prispevek k odločbi US RS št. U-I-41/06-30. Javna uprava. 2006, letn. 42, št. 4, str. 886-902. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 8386897

33. TERŠEK, Andraž. O zlorabi referenduma, s primerom “votlosti” referendumskega odločanja. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. apr. 2005, št. 4, str. 75-82. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 7200081

34. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in pravica do zasebnosti – analiza in komentar sodbe ESČP v primeru Von Hannover proti Nemčiji. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. apr. 2005, št. 4, str. 97-114. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 7200593

35. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravne meje referendumske demokracije : ob odločbi US RS št. U-I-111/04-21 in “Primeru džamija”. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. nov. 2005, št. 5, str. 77-90. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 7627857

36. TERŠEK, Andraž. Sociološka analiza vloge medijev v procesu volitev – od transformacije do machoizma. Javna uprava. 2004, letn. 40, št. 4, str. 605-633. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 7097937

37. TERŠEK, Andraž. (Referendumske) meje in pasti ustavne demokracije : analiza in komentar sklepa Ustavnega sodišča RS, št. U-II-3/03-15. Pravna praksa : PP. 15. jan. 2004, leto 23, št. 1, str. [15-26, 35-46] = pril. str. i-xii, xxi-xxxii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6215249

38. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna analiza razmerja med 35. in 37/2. členom ustave RS : s posebnim poudarkom na problemu posegov policije v pravico do zasebnosti z uporabo tajnih metod in sredstev. Pravna praksa : PP. 20. mar. 2003, leto 22, [št. ]10/11, str. 30-34, 39-53 = pril. str. xii-xvi, xxi-xxxv. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 893896

39. TERŠEK, Andraž. O svobodi izražanja in svobodi tiska : od postavk demokracije do komercializma in mobilizacije. Pravna praksa : PP. 24. jul. 2003, leto 22, [št. ]26, str. [22-30] = pril. str. viii-xvi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5821777

40. TERŠEK, Andraž. Primer Tobačna, d. o. o. : komentar odločbe Ustavnega sodišča RS, št. U-l- 141/97. Pravna praksa : PP. 31. jan. 2002, leto 21, 4, str. 15-25 = pril. str. i-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4530001

41. TERŠEK, Andraž. Teorija legitimnosti : koncept (eksekutivne) legitimnosti v razmerju do civilne neposlušnosti in nekaterih drugih oblik izražanja protesta zoper državno oblast. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2001, letn. 56, št. 1-3, str. 79-109. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 3810897

42. TERŠEK, Andraž. Pravna država in legitimnost. Nova revija : mesečnik za kulturo. sep. – okt. 2000, letn. 19, [št.] 221/222, str. 222-239. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 110779904

43. TERŠEK, Andraž. Ustavno sodišče in parlament: mehanizem ʺstopnjevanja sankcijʺ. Pravna praksa : PP. 13. jul. 2000, leto 19, 20, str. 15-29 = pril. str. i-xv. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3506769

1.02 Pregledni znanstveni članek

44. TERŠEK, Andraž. Ameriška ustavnosodna praksa v zvezi z “družinskimi” in “zakonskimi” vprašanji ter massachusetski primer Goodridge : prokreacija in heteroseksualnost nista nujna elementa zakonske zveze. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. maj 2004, letn. 2, št. 2, str. 44-67. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6568273

45. TERŠEK, Andraž. Svoboda vere, govora in tiska. Dignitas : revija za človekove pravice. apr. 2000, št. 5/6, str. 109-183. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 3354449

46. TERŠEK, Andraž. Podoba Iustitiae, ali: človekove pravice kot vrednostno merilo zakonite pravičnosti. Dignitas : revija za človekove pravice. 1999, št. 1, str. 28-36. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 2635857

47. TERŠEK, Andraž. Uvod v Luhmannovo pojmovanje legitimnosti. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 54, št. 9/10, str. 594-608. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 3028305

1.03 Kratki znanstveni prispevek

48. DRAGAN, Jure, TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna analiza omejitve ustavnih pravic v času pandemije 2020. Javna uprava. 2020, letn. 56, št. 1/2, str. 85-102, 131-132. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 22465283

49. TERŠEK, Andraž. Common and comprehensive European definition of hate-speech alternative proposal. Open Political Science. 2020, vol. 3, is. 1, str. 213-219. ISSN 2543-8042. https://www.degruyter.com/view/journals/openps/3/1/article-p213.xml, DOI: 10.1515/openps-2020-0019. [COBISS.SI-ID 26112515

50. TERŠEK, Andraž. Constitutional aspects of the legacy of prof. dr. Andrej Marušič : positive obligations of the state regarding mental health and suicide. Physis : journal for physical culture and rehabilitation. 2020, vol. 1, no. 1, str. 63-77. ISSN 2738-5124. [COBISS.SI-ID 49865987

51. TERŠEK, Andraž. Solidarnost in komunitarizem – po ustavi. Dignitas : revija za človekove pravice. 2015, [št.] 67/68, str. 95-100. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 513763448

52. TERŠEK, Andraž. Vloga novinarjev pri imenovanju odgovornega urednika. Pravna praksa : PP. 17. feb. 2011, leto 30, št. 6/7, str. 15-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 264711936

53. TERŠEK, Andraž. Politične razsežnosti ustavnega sodstva. Pravna praksa : PP. 17. mar. 2005, leto 24, št. 9, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7124817

54. TERŠEK, Andraž. Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja. Pravna praksa : PP. 6. okt. 2005, leto 24, št. 38, str. 8-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7517777

55. TERŠEK, Andraž. Ustavnosodna slabitev vloge varuha človekovih pravic. Pravna praksa : PP. 9. sep. 2004, letn. 23, št. 29, str. 30-31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6715985

56. TERŠEK, Andraž. Prispevek k razpravi “o pomenu sodne prakse”. Pravna praksa : PP. 18. nov. 2004, leto 23, št. 38/39, str. 8-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6883665

57. TERŠEK, Andraž. Legalnost in legitimnost. Pravna praksa : PP. 25. feb. 1999, leto 18, [št.] 6, str. vi-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 155336

1.04 Strokovni članek

58. TERŠEK, Andraž. Nova, evropska definicija sovražnega govora?. Delo.si. [Spletna izd.]. 4. jul. 2020, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/sobotna-priloga/nova-evropska-definicija-sovraznega-govora-326138.html. [COBISS.SI-ID 21598211

59. TERŠEK, Andraž. Butne me v zid. Ker ne razumem ravnodušnosti. Delo.si. [Spletna izd.]. 25. jul. 2020, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/sobotna-priloga/butne-me-v-zid-ker-ne-razumem-ravnodusnosti-332619.html. [COBISS.SI-ID 25161475

60. TERŠEK, Andraž. O zakonitosti in ustavnosti ukrepov ter omejitve ustavnih pravic med uradno pandemijo. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 11. jul. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042933835/slovenija/o-zakonitosti-in-ustavnosti-ukrepov-ter-omejitve-ustavnih-pravic-med-uradno-pandemijo. [COBISS.SI-ID 25067523

61. TERŠEK, Andraž. Kratkoročne prioritete države, njenih pravnih politik in “pravi čas za…”. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 25. jul. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042934909/slovenija/dr-andraz-tersek-kratkorocne-prioritete-drzave-njenih-pravnih-politik-in-pravi-cas-za. [COBISS.SI-ID 25154563

62. TERŠEK, Andraž. Esej o treh ustavnopravno pomembnih zadevah. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 27. jun. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042932813. [COBISS.SI-ID 21154819

63. TERŠEK, Andraž. An appeal to raise awareness of the importance of mental health care and suicide prevention : (after the 2020 coronavirus pandemia). GI-Mail. Juni 18, 2020. ISSN 2312-0827. https://www.goinginternational.eu/wp/de/an-appeal-to-raise-awareness-of-the-importance-of-mental-health-care-and-suicide-prevention-after-the-2020-coronavirus-pandemia/. [COBISS.SI-ID 20460291

64. TERŠEK, Andraž. Legal and political priorities regarding the problem of mental health and suicide after the 2020 coronavirus pandemic. Javno zdravje. 2020, 6, str. 1-4. ISSN 2591-0906. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/tersek_a_jz_2020_06.pdf, DOI: 10.26318/JZ-2020-06. [COBISS.SI-ID 20025859

65. ŠTOLFA, Luka, TERŠEK, Andraž. O pravici izvršiteljev do plačila stroškov za hrambo zaseženih predmetov : kritika odločanja dveh okrajnih sodišč. Pravna praksa : PP. 23. jul. 2020, leto 39, št. 29/30, str. 26-29, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 23745027

66. TERŠEK, Andraž. Želim in pričakujem, da ljudi kategorično zastopajo brezkompromisni odvetniški odličneži. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. jesen 2018, leto 20, št. 4, str. 19, avtorj. sl. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 302909440

67. TERŠEK, Andraž, MEDVED, Jernej. Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja : v teoriji in praksi. Pravna praksa : PP. 1. feb. 2018, leto 37, št. 5, str. ii-viii, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304586752

68. TERŠEK, Andraž. Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi) glede svobode izražanja. Pravna praksa : PP. 15. feb. 2018, leto 37, št. 6, str. 17-19, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16260689

69. TERŠEK, Andraž. Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski zbornici Slovenije (NZS). Pravna praksa : PP. 8. mar. 2018, leto 37, št. 9, str. 9-12, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4542408

70. TERŠEK, Andraž. Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje kršitve ustavnih pravic. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2018, leto 37, št. 14, str. 11-12, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16259921

71. TERŠEK, Andraž. V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic!. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2018, leto 37, št. 14, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16259665

72. TERŠEK, Andraž. Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2018, leto 37, št. 14, str. 21, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16260177

73. TERŠEK, Andraž. Enormno industrijsko klanje DA, en obredni zakol NE?. Pravna praksa : PP. 26. apr. 2018, leto 37, št. 16/17, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304659456

74. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja v postfaktični družbi. Pravna praksa : PP. 24. maj 2018, leto 37, št. 20/21, str. 26-27, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304727040

75. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in problem oblastnega predpisovanja izrazov za transspolne osebe. Pravna praksa : PP. 7. jun. 2018, leto 37, št. 22, str. 10-12, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304730112

76. ŠTOLFA, Luka, TERŠEK, Andraž. Predlog sprememb tarif za delo izvršiteljev. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2018, leto 37, št. 27, str. 14-18, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304787712

77. TERŠEK, Andraž. Dlje od pristne demokracije. Pravna praksa : PP. 19. jul. 2018, leto 37, št. 28/29, str. 3-4, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16247121

78. TERŠEK, Andraž. Zdaj je res treba zaščititi svobodo izražanja in tiska. Mladina. [Tiskana izd.]. 24. feb. 2017, [št.] 8, str. 28-30, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 295860480

79. TERŠEK, Andraž. O človeku govorimo. Mladina. [Tiskana izd.]. 24. nov. 2017, [št.] 47, str. 28-29, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 39350277

80. TERŠEK, Andraž. Kar na poligraf z “zlikovci”?!. Pravna praksa : PP. 19. jan. 2017, leto 36, št. 2, str. 3-4, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4296136

81. TERŠEK, Andraž. Glasno je treba reči ne predlogu za samoplačništvo ob zdravstvenih zapletih v primeru necepljenja. Pravna praksa : PP. 16. feb. 2017, leto 36, št. 6, str. 18-19, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15430993

82. TERŠEK, Andraž. Z globokim spoštovanje do ustavnega sodišča in njegove sistemske nepogrešljivosti. Pravna praksa : PP. 23. feb. 2017, leto 36, št. 7/8, str. 14-16, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300306688

83. TERŠEK, Andraž. Ali res vedo, da “morajo” delati v korist in dobrobit ljudi? : odprto pismo ministrici dr. Anji Kopač Mrak. Pravna praksa : PP. 9. mar. 2017, leto 36, št. 9, str. 6-8, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1539183556

84. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja med dolžnostjo najostrejše kritike in pravico do laganja. Pravna praksa : PP. 23. mar. 2017, leto 36, št. 11, str. 13-15, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300345856

85. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja glede holokavsta. Pravna praksa : PP. 25. maj 2017, leto 36, št. 20/21, str. 13-15, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300489472

86. TERŠEK, Andraž. Šolstvo in izobraževanje brez ljubezni in srčnosti pomenita temo in hlad. Pravna praksa : PP. 25. maj 2017, leto 36, št. 20/21, str. 34-35, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300491520

87. TERŠEK, Andraž. Ali univerzalna strokovna razprava o teh sedmih vprašanjih pravne države res ni potrebna?. Pravna praksa : PP. 20. jul. 2017, leto 36, št. 28/29, str. 18-20, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300591360

88. TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. Kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice : kršitve ustavnih pravic po območjih višjih sodišč. Pravna praksa : PP. 24. avg. 2017, leto 36, št. 30/31, str. 25-26, ilustr., avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5440043

89. TERŠEK, Andraž. O predsedniku republike skozi samoodmev : institucionalizacija odgovornosti namesto promocijske slamnatosti. Pravna praksa : PP. 28. sep. 2017, leto 36, št. 36/37, str. 11-12, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300616192

90. TERŠEK, Andraž. Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali. Pravna praksa : PP. 5. okt. 2017, leto 36, št. 38, pril. str. ii-x, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300630272

91. TERŠEK, Andraž. Vladavina prava ni bipolarno beleženje zmag in porazov. Pravna praksa : PP. 5. okt. 2017, leto 36, št. 38, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15822161

92. TERŠEK, Andraž. Spoštovanje do policije in zavest o njeni pomembnosti premišljeno izražam s kritiko potez “policijske države”. Pravna praksa : PP. 13. okt. 2017, leto 36, št. 39/40, str. 33, z avtorj. sliko. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4455112

93. TERŠEK, Andraž. Slovenski razmislek o katalonskem primeru : pojasnila ustavnega pravnika. Pravna praksa : PP. 9. nov. 2017, leto 36, št. 43, str. 8-9, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300911872

94. TERŠEK, Andraž. Samo volitve predsednika, brez demokracije. Pravna praksa : PP. 9. nov. 2017, leto 36, št. 43, str. 13-14, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300912128

95. BLATNIK, Marko, TERŠEK, Andraž. Sistemska anomalija in protiustavnost predpisov pri zaposlovanju mladih. Pravna praksa : PP. 23. nov. 2017, leto 36, št. 45/46, str. 6-7, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300964096

96. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna ocena možnih – ali verjetnih – pogojev v javnih razpisih. Pravna praksa : PP. 7. dec. 2017, leto 36, št. 47, pril. str. ii-viii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1539945412

97. TERŠEK, Andraž, BLATNIK, Marko. Reševanje problema fiktivnih vpisov z zahtevo po sklenitvi pogodbe s študenti. Pravna praksa : PP. 7. dec. 2017, leto 36, št. 47, str. 8-9, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300977152

98. TERŠEK, Andraž. Sanjal sem razpravljanje med ljudmi – in pravniki. Pravna praksa : PP. 21. dec. 2017, leto 36, št. 49/50, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4494792

99. TERŠEK, Andraž. Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha. Pravna praksa : PP. 16. jun. 2016, leto 35, št. 24, str. 3-4, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15030865

100. TERŠEK, Andraž. Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo. Pravna praksa : PP. 10. nov. 2016, leto 35, št. 43, str. 12-13. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1538860228

101. TERŠEK, Andraž. Intrinzična vrednost socialne države : je že bilo napisano in odločeno. Pravna praksa : PP. 8. dec. 2016, leto 35, št. 48, str. 8-9, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 296232960

102. TERŠEK, Andraž. O odvetnikovi osebni in poklicni zasebnosti. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. zima 2014, leto 16, št. 5, str. 34-36. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 281722112

103. TERŠEK, Andraž. Kaj je in kaj ni sovražni govor? : svoboda izražanja. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 8. jan. 2014, letn. 5, št. 1, str. 22. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273530880

104. TERŠEK, Andraž. O sprenevedanjih in manipulacijah : trohnenje pravne države. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 26. feb. 2014, letn. 5, št. 4, str. 22. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 277804544

105. TERŠEK, Andraž. Nerazumne in nedostojne razlage ustave : pred predčasnimi volitvami. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 28. maja 2014, letn. 5, št. 10, str. 22. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 277947648

106. TERŠEK, Andraž. Lunapark za idealno občinstvo ali morda pa to počnejo namenoma? : o čem se sploh ne pogovarjamo?. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2014, letn. 5, št. 13/14, str. 17-18, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 278082816

107. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Državljanstvo je odgovornost : Andraž Teršek, ustavni pravnik in univerzitetni učitelj. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2013, letn. 4, št. 13/14, str. 6-7, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273103616

108. TERŠEK, Andraž. Ob odstopu senata Komisije za preprečevanje korupcije. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2013, letn. 4, št. 23/24, str. 37. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273495552

109. TERŠEK, Andraž. Je homofobija sovražni govor?. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2012, leto 31, št. 14, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12421457

110. TERŠEK, Andraž. Več nadzorovanega novinarstva “pod krinko” za večji nadzor. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 13. apr. 2011, letn. 2, št. 8, str. 30. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 256564992

111. TERŠEK, Andraž. O pozivih k spremembam ustave. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 11. maj 2011, letn. 2, št. 10, str. 30. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 256599296

112. TERŠEK, Andraž. Pogled(i) na ustavo : najprej poustavljanje!. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2011, letn. 2, št. 13, str. 23, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 258288640

113. TERŠEK, Andraž. Smrt ali rojstvo demokracije?. Pravna praksa : PP. 25. avg. 2011, leto 30, št. 32, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11766097

114. TERŠEK, Andraž. Vojna in mir : Mujo in njegova lastninska pravica. Pravna praksa : PP. 15. jul. 2010, leto 29, št. 28, str. 16-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 259741184

115. TERŠEK, Andraž. Pasti in spodrsljaji svobode izražanja. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. dec. 2009, št. 36, str. 28-29. ISSN 1580-8386. [COBISS.SI-ID 1024211796

116. TERŠEK, Andraž. (Slovenski) paradoks: referendumi so nedemokratični. Pravna praksa : PP. 15. jan. 2009, leto 28, št. 1, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9718353

117. TERŠEK, Andraž. Socialnost in solidarnost kot del etičnega samorazumevanja (pravnikov). Pravna praksa : PP. 19. feb. 2009, leto 28, št. 7/8, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9799249

118. TERŠEK, Andraž. Ustavništvo in novo ustavništvo. Pravna praksa : PP. 5. mar. 2009, leto 28, št. 9, str. 17-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9830737

119. TERŠEK, Andraž. Za enotno znanost 21. stoletja. Pravna praksa : PP. 2. jul. 2009, letn. 28, št. 26, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10091601

120. TERŠEK, Andraž. Nepravnomočna kolumna. Pravna praksa : PP. 24. sep. 2009, leto 28, št. 37, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10297169

121. TERŠEK, Andraž. Ustavnosodna politika: razbremeniti in obremeniti. Pravna praksa : PP. 5. nov. 2009, leto 28, št. 43, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10320721

122. TERŠEK, Andraž. Narodni manjšini v Sloveniji: ustavnopravni pomislek proti 10. členu ZDru-1. Pravna praksa : PP. 17. jan. 2008, letn. 27, št. 2, str. 9-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8978769

123. TERŠEK, Andraž. Za civilni pogum. Pravna praksa : PP. 24. jan. 2008, letn. 27, št. 3, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8995665

124. TERŠEK, Andraž. O podružnicah in neomejeni odgovornosti odvetnikov. Pravna praksa : PP. 7. feb. 2008, letn. 27, št. 5, str. 11-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9037905

125. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife. Pravna praksa : PP. 28. feb. 2008, letn. 27, št. 8, str. 17-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9072721

126. TERŠEK, Andraž. Še o odvetniški (politični) neodvisnosti. Pravna praksa : PP. 6. mar. 2008, letn. 27, št. 9, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9084753

127. TERŠEK, Andraž. Spoštovani sodnice in sodniki, odvetnice in odvetniki. Pravna praksa : PP. 17. apr. 2008, letn. 27, št. 15, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9177937

128. TERŠEK, Andraž. Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim (samo)razumevanjem. Pravna praksa : PP. 29. maj 2008, letn. 27, št. 21, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9261137

129. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti. Pravna praksa : PP. 3. jul. 2008, leto 27, št. 26, str. 35, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9338449

130. TERŠEK, Andraž. Kdo je čefur ustavni fetišist?. Pravna praksa : PP. 28. avg. 2008, leto 27, št. 33, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9432913

131. TERŠEK, Andraž. Argumenti o protiustavnostih v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1). Pravna praksa : PP. 25. sep. 2008, leto 27, št. 37, str. i-vii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9507153

132. TERŠEK, Andraž. Memorandum o ustavnopravni politiki – izbor izhodišč. Pravna praksa : PP. 2. okt. 2008, leto 27, št. 38/39, str. 6-8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9483857

133. TERŠEK, Andraž. Jezik manjšine ni tuji jezik!. Pravna praksa : PP. 2. okt. 2008, leto 27, št. 38/39, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9516625

134. TERŠEK, Andraž. Odgovornost za kakovost duševnega življenja. Pravna praksa : PP. 20. nov. 2008, leto 27, št. 45, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9614673

135. TERŠEK, Andraž. Zakonodajna politika glede cen komunalnih storitev je ustavno sporna. Pravna praksa : PP. 4. dec. 2008, leto 27, št. 47, str. 9-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9654353

136. TERŠEK, Andraž. Demokracijo lahko slabi tudi pomanjkanje pristojnosti : kakovost demokracije je pogojena s porazdeljenostjo moči. Mladina. [Tiskana izd.]. 26. apr. 2007, [št.] 17, str. 21-22. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 238729472

137. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna izhodišča odvetništva. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. dec. 2007, leto 10, št. 4, str. 4-6. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 8991825

138. TERŠEK, Andraž. Politična moč mora zagotavljati vrhovnost ustavnosti!. Pravna praksa : PP. 11. jan. 2007, leto 26, št. 1, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 240397312

139. TERŠEK, Andraž. O “skrivnostni” obrazložitvi Ustavnega sodišča. Pravna praksa : PP. 8. mar. 2007, letn. 26, št. 9, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8395857

140. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno razširjujoče o varuhinjinem delokrogu. Pravna praksa : PP. 5. apr. 2007, leto 26, št. 13/14, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8461393

141. TERŠEK, Andraž. Legitimnosti ni mogoče zakonsko izsiliti. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2007, leto 26, št. 27, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8643921

142. TERŠEK, Andraž. Demokracija med nastopači in monopolisti. Pravna praksa : PP. 6. sep. 2007, letn. 26, št. 34, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8831057

143. TERŠEK, Andraž. Priprava (močnih) argumentov v vlogah za Ustavno sodišče in ESČP. Pravna praksa : PP. 27. sep. 2007, leto 26, št. 37, str. 14-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8749393

144. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna utemeljitev veljavnosti in uporabe predpisov. Pravna praksa : PP. 12. okt. 2007, letn. 26, št. 39/40, str. 18-20. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8777041

145. TERŠEK, Andraž. Arbitrarni poskus uzakonjenja samovolje. Pravna praksa : PP. 12. okt. 2007, letn. 26, št. 39/40, str. 43. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8777809

146. TERŠEK, Andraž. Pred odločitvijo o ustavnosti zmanjšanja državnega sofinanciranja MOL. Pravna praksa : PP. 25. okt. 2007, letn. 26, št. 41/42, str. 9-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8813393

147. TERŠEK, Andraž. Razumljivo preseganje prepogosto nerazumne neodzivnosti. Pravna praksa : PP. 8. nov. 2007, letn. 26, št. 43, str. 10-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8836433

148. TERŠEK, Andraž. Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika “varovanja sodstva”. Pravna praksa : PP. 22. nov. 2007, leto 26, št. 45, pril. str. ii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8875857

149. TERŠEK, Andraž. Popolna prepoved kajenja ostaja odprt problem. Pravna praksa : PP. 29. nov. 2007, leto 26, št. 46, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8895825

150. TERŠEK, Andraž. Predsednik in ustava – ponižanje in razžaljenje!?. Pravna praksa : PP. 23. feb. 2006, letn. 25, št. 7/8, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7807057

151. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno neprepričljiva odločba US o oglaševanju odvetništva. Pravna praksa : PP. 30. mar. 2006, letn. 25, št. 12, str. 11-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7886673

152. TERŠEK, Andraž. Portoroški dnevi … resnice?!. Pravna praksa : PP. 6. apr. 2006, letn. 25, št. 13, str. 22. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7906897

153. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno preozka razlaga ZDIJZ!. Pravna praksa : PP. 25. maj 2006, letn. 25, št. 19/20, str. 21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7984977

154. TERŠEK, Andraž. Ne (le) sprememba ZUS, ampak (tudi) oprostitev dogem. Pravna praksa : PP. 6. jul. 2006, letn. 25, št. 26, str. 18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8050257

155. TERŠEK, Andraž. Svoboda kajenja ni temeljna človekova pravica. Pravna praksa : PP. 13. jul. 2006, letn. 25, št. 27, str. 13-14. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8057681

156. TERŠEK, Andraž. Ustavna kriza se poglablja!. Pravna praksa : PP. 7. sep. 2006, letn. 25, št. 34, str. 21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8128337

157. TERŠEK, Andraž. Prekrškovno pravo in prekrškovna politika sta ogledalo pravne kulture in identitete. Pravna praksa : PP. 14. sep. 2006, letn. 25, št. 35, str. 21-22. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8136273

158. TERŠEK, Andraž. “Ustavna”, ne parlamentarna demokracija. Pravna praksa : PP. 9. nov. 2006, letn. 25, št. 43, str. 32. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8242257

159. TERŠEK, Andraž. Zloraba prava – “inkasantstvo” in “malo prekrškarstvo”. Pravna praksa : PP. 25. jan. 2005, letn. 24, št. 3, str. 15-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7030353

160. TERŠEK, Andraž. K ustavni določbi o poslanski imuniteti. Pravna praksa : PP. 3. feb. 2005, leto 24, št. 4, str. 6-8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7039057

161. TERŠEK, Andraž. Razvoj varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v pravnem redu EU. Pravna praksa : PP. 24. mar. 2005, letn. 24, št. 10/11, str. 23-26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7136849

162. TERŠEK, Andraž. Konstitucionalizem v. ustava. Pravna praksa : PP. 12. maj 2005, letn. 24, št. 19, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7216721

163. TERŠEK, Andraž. Kje je spodnja meja?. Pravna praksa : PP. 14. jul. 2005, letn. 24, št. 27, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7349073

164. TERŠEK, Andraž. ZDIJZ – nad konvencijo in proti ustavi. Pravna praksa : PP. 29. jan. 2004, leto 23/625-626, 3/4, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1087944

165. TERŠEK, Andraž. Z referendumom nad demokratičnost in legitimnost. Pravna praksa : PP. 19. feb. 2004, leto 23, št. 7, str. 37. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6294609

166. TERŠEK, Andraž. Ustava ne prenese črkobralskega formalizma. Pravna praksa : PP. 11. mar. 2004, letn. 23, št. 8/9, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6342737

167. TERŠEK, Andraž. Ustava ne prinese črkobralskega formalizma : dodatno pojasnilo. Pravna praksa : PP. 18. mar. 2004, letn. 23, št. 10, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6347601

168. TERŠEK, Andraž. Čemu ustavnosodno zniževanje kazensko-procesnih pravic?. Pravna praksa : PP. 1. apr. 2004, leto 23, št. 12, str. 29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6372689

169. TERŠEK, Andraž. (Ustavno)pravno “zvrtičkana” identiteta. Pravna praksa : PP. 8. jul. 2004, leto 23, št. 22, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6612561

170. TERŠEK, Andraž. Mediji redko spreobračajo volivce. Pravna praksa : PP. 7. okt. 2004, letn. 23, št. 33/34, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6904657

171. TERŠEK, Andraž. O legitimnosti protestnega odhoda odvetnikov s sodne obravnave. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. dec. 2003, leto 5, št. 4, str. 9-10. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 6219601

172. TERŠEK, Andraž. Pozitivne dolžnosti države in problem “socialnega tveganja” : sodba ESČP: Mastromatteo proti Italiji. Pravna praksa : PP. 6. feb. 2003, leto 22, [št.] 4, str. [19-29] = pril. str. i-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5395281

173. TERŠEK, Andraž. Med Strasbourgom in Ljubljana. Pravna praksa : PP. 20. feb. 2003, leto 22, [št.] 6/7, str. 45. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5444433

174. TERŠEK, Andraž. (Ne)odgovornost medijev. Pravna praksa : PP. 13. mar. 2003, leto 22, [št. ]9, str. 4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5499217

175. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in pravice javnih uslužbencev : primer Lesnik. Pravna praksa : PP. 17. jul. 2003, leto 22, [št. ]25, str. 18, 31-34. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5790289

176. TERŠEK, Andraž. EKČP in pozitivne dolžnosti države. Pravna praksa : PP. 25. apr. 2002, leto 21, [št.] 15/16, str. 5. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5396049

177. TERŠEK, Andraž. O “političnem oglaševanju”. Pravna praksa : PP. 4. apr. 2002, leto 21, 12, str. 11-13. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4704081

178. TERŠEK, Andraž. Izhodišča iskanj ustavne identitete. Pravna praksa : PP. 22. avg. 2002, leto 21, 30, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5023825

179. TERŠEK, Andraž. Evropski način soočanja z rasizmom. Pravna praksa : PP. 19. sep. 2002, leto 21, 33/34, str. 4-5. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5092433

180. TERŠEK, Andraž. Pravica do življenja in pravica umreti : ameriška in evropska ureditev. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, [št.] 10, str. 178-221. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 21249117

181. TERŠEK, Andraž. Primerjava pravnih ureditev abortusa: ZDA, Kanada, Nemčija, Evropska konvencija in Slovenija. Zvezno Ustavno sodišče Nemčije. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, [št.] 10, str. 112-121. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 127128320

182. TERŠEK, Andraž. Primerjava pravnih ureditev abortusa: ZDA, Kanada, Nemčija. Evropska konvencija in Slovenija. Sodno pravo Evropske konvencije o človekovih pravicah. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, št. 10, str. 121-127. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 21232221

183. TERŠEK, Andraž. Primerjava pravnih ureditev abortusa: ZDA, Kanada, Nemčija. Evropska konvencija in Slovenija. Vrhovno sodišče ZDA. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, št. 10, str. 93-107. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 21231709

184. TERŠEK, Andraž. Koliko avtoritete ustavnega sodstva. Pravna praksa : PP. 15. mar. 2001, leto 20, [št.] 8/9, str. 11, 29. mar. 2001, leto 20, [št.] 10, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3834705

185. TERŠEK, Andraž. Reforma pravnega študija. Pravna praksa : PP. 8. feb. 2001, leto 20, 3/4, str. 27-34 = pril. str. i-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3745361

186. TERŠEK, Andraž. O življenju in smrti. Pravna praksa : PP. 22. feb. 2001, leto 20, 6, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3757137

187. TERŠEK, Andraž. Nezaustavljivi proces konstitucionalizacije. Pravna praksa : PP. 24. maj 2001, leto 20, 16/17, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4010065

188. TERŠEK, Andraž. O referendumu: še vedno premalo pravne kulture. Pravna praksa : PP. 7. jun. 2001, leto 20, 18, str. 11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4015185

189. TERŠEK, Andraž. Brez pravne etike ne gre!. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2001, leto 20, 21, str. 13. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4236625

190. TERŠEK, Andraž. Terorizem in človekove pravice. Pravna praksa : PP. 27. sep. 2001, leto 20, 29, str. 4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4204881

191. TERŠEK, Andraž. Odvzem prstnega odtisa v upravnem postopku : kršitev ustavno zavarovanih pravic državljanov. Pravna praksa : PP. 4. okt. 2001, leto 20, 30, str. 25-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 618952

192. TERŠEK, Andraž. Novi koncept delitve oblasti. Pravna praksa : PP. 4. okt. 2001, leto 20, 30, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4229457

193. TERŠEK, Andraž. Islamska vera in šeriatsko pravo. Pravna praksa : PP. 25. okt. 2001, leto 20, 32/33, str. 19. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4312145

194. TERŠEK, Andraž. “So lange I “. (I.). Pravna praksa : PP. 8. nov. 2001, leto 20, 34, str. 27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4315985

195. TERŠEK, Andraž. “So lange II “. (II.). Pravna praksa : PP. 15. nov. 2001, leto 20, 35, str. 11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4492113

196. TERŠEK, Andraž. Nemška ultra vires doktrina. (III.). Pravna praksa : PP. 29. nov. 2001, leto 20, 36, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4374353

197. TERŠEK, Andraž. Nemški paradoks. (IV.). Pravna praksa : PP. 6. dec. 2001, leto 20, 37, str. 8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4386641

198. TERŠEK, Andraž. Sedmič – v središču življenje, dostojanstvo in svoboda izražanja. Dignitas : revija za človekove pravice. dec. 2000, [št.] 7/8, str. 3-23. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 5396817

199. TERŠEK, Andraž. Paradoks svobode. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2000, št. 1, str. 16-18, ilustr. ISSN 1318-606X. [COBISS.SI-ID 3412049

200. TERŠEK, Andraž. Legitimnost parlamentarnih volitev leta 2000. Pravna praksa : PP. 10. feb. 2000, leto 19, št. 4, str. 31-33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3200337

201. TERŠEK, Andraž. XXXIX. Pravna praksa : PP. 17. feb. 2000, leto 19, št. 5/6, str. 48-49. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3207761

202. TERŠEK, Andraž. O ustavnem sodišču in o referendumu. Pravna praksa : PP. 25. maj 2000, leto 19, 14/15, str. 7-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3385425

203. TERŠEK, Andraž. Trije eseji o svobodi tiska. Kolap$ : oeconomia, philosophia, isu, scientia. 1999, št. 10, str. 54-57. ISSN 1408-0370. [COBISS.SI-ID 3155281

204. TERŠEK, Andraž. O pravni kulturi. Pravna praksa : PP. 1999, let. 18, št. 3, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2443601

205. GRUM, Andrej, JAKLIČ, Klemen, KRISCH, Miha, PETROVČIČ, Klemen, TERŠEK, Andraž, VERNIK, Boštjan. Politična in pravna kultura na razpotju. Pravna praksa : PP. 11. marec 1999, let. 18, št. 7, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2486865

206. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna enigma. Pravna praksa : PP. 25. mar. 1999, let. 18, št. 9, str. 4-6. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2537809

207. TERŠEK, Andraž. Abrakadabra!. Pravna praksa : PP. 25. nov. 1999, leto 18, št. 34, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3076433

208. TERŠEK, Andraž. Nacionalna lista in načelo suverenosti ljudstva. Pravna praksa : PP. 9. dec. 1999, leto 18, št. 35, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3107665

209. TERŠEK, Andraž. Ustavno sodišče – negativni zakonodajalec. Pravna praksa : PP. 1998, let. 17, št. 6, str. 29-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1903441

210. OŠABNIK, Samo, TERŠEK, Andraž. Zakonska in ustavna spornost novih splošnih zavarovalnih pogojev : diskriminacija “razreda 25”. Pravna praksa : PP. 1997, let. 16, št. 6, str. 1-2. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1225553

1.05 Poljudni članek

211. TERŠEK, Andraž. Avtoritarni legalizem slovenskega pravosodja. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 25. sep. 2013, letn. 4, št. 18, str. 23. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273307648

212. TERŠEK, Andraž. Teza o kršitvi pravice do izobraževanja. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 27. nov. 2013, letn. 4, št. 22, str. 23. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273451520

213. TERŠEK, Andraž. Univerze so odgovorne tudi za vsebinsko demokracijo. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 29. sep. 2012. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/1042554527. [COBISS.SI-ID 1536776132

214. TERŠEK, Andraž. Smo lahko vsi geji?. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 25. jan. 2012, letn. 3, št. 2, str. 31. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 262127872

215. TERŠEK, Andraž. Izdih o državljanstvu in republiki. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 26. nov. 2011. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/objektiv/komentarji/1042490659. [COBISS.SI-ID 1536777924

216. TERŠEK, Andraž. Politično nerazumni in pravno nevzdržni. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 29. okt. 2011. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/objektiv/komentarji/1042484112. [COBISS.SI-ID 1536777668

217. TERŠEK, Andraž. Titov primer človekovega dostojanstva. Mladina. [Spletna izd.]. 4. nov. 2011. ISSN 1580-5352. http://www.mladina.si/106709/titov-primer-clovekovega-dostojanstva/. [COBISS.SI-ID 1536776388

218. TERŠEK, Andraž. Nevarne bližnjice : ko gre za svobodo govora na spletnih forumih, so poenostavitve nevarne. Mladina. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2011, [št.] 10, str. 47, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 261099008

219. TERŠEK, Andraž. O izhodiščih za delovanje pravne države. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 23. nov. 2011, letn. 2, št. 23, str. 29-30, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 260874752

220. TERŠEK, Andraž. Pogled(i) na ustavo: najprej poustavljanje!. Pogledi. [Spletna izd.]. 22. jun. 2011, letn. 2, št. 13, str. 23. ISSN 1855-8755. http://www.pogledi.si/tiskane/pogledi-let-2-st-13. [COBISS.SI-ID 1536784324

221. TERŠEK, Andraž. Posvojitve brez poroke? : o političnosti ureditve zakonske zveze in pravnosti ureditve posvojitve v predlogu nove družinske zakonodaje. Mladina. [Spletna izd.]. 5. jul. 2010. ISSN 1580-5352. http://www.mladina.si/51159/posvojitve-brez-poroke/. [COBISS.SI-ID 1536776900

222. ČOTAR, Andrej, KAVČIČ, Boštjan, TERŠEK, Andraž, KAVČIČ, Matej, VOVK, Irena, KRAPEŽ, Katarina, KONČINA PETERNEL, Mateja. Dnevi slovenskih pravnikov 2003. Pravna praksa : PP. 23. okt. 2003 – 13. nov. 2003, leto 22, št. 36/37-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6053457

223. TERŠEK, Andraž. Politična odgovornost. Delo. [Tiskana izd.]. 27.XI.1999, leto 41, št. 282, str. 47. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 3123281

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

224. TERŠEK, Andraž. Je turizem (tudi) odraz našega etičnega samorazumevanja? = Is tourism (also) a reflection of our ethical self-understanding?. V: BREZOVEC, Aleksandra (ur.), MEKINC, Janez (ur.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 52-62. ISBN 978-961-6469-50-0. [COBISS.SI-ID 1024284756

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

225. TERŠEK, Andraž. O paliativni negi kot delu pravic do življenja in osebnega dostojanstva. V: KRESAL, Friderika (ur.), AMON, Mojca (ur.). Trajnost in fizioterapija : III. znanstveni simpozij 2020 = Sustainability and physiotherapy : III. znanstveni simpozij 2020 : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020. Str. 35-45. ISBN 978-961-93982-4-1. [COBISS.SI-ID 37234947

226. TERŠEK, Andraž. Obvezno cepljenje in temeljne človekove pravice. V: KRESAL, Friderika (ur.), AMON, Mojca (ur.). Trajnost in fizioterapija : III. znanstveni simpozij 2020 = Sustainability and physiotherapy : III. znanstveni simpozij 2020 : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020. Str. 105-122. ISBN 978-961-93982-4-1. [COBISS.SI-ID 37244419

227. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ought to be. V: Pedagogija, obrazovanje i nastava : zbornik radova 3. Međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-22. listopada 2016. = Pedagogy, education and instruction : conference proceedings 3rd International Scientific Conference, Mostar, 21st – 22nd October 2016. Mostar: Sveučilište, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 2018. Str. 246-255. ISBN 978-9958-16-086-8. [COBISS.SI-ID 1541119172

228. TERŠEK, Andraž. Public health for the 21st century : 21 reasons to recognize the right to die. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 14-22. ISBN 978-961-6966-33-7. https://www.almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_01.pdf. [COBISS.SI-ID 1540260804

229. TERŠEK, Andraž. The normative core of CEE legal identity : foundational constitutional democracy = Normativno jedro CEE pravne identitete : temeljna ustavna demokracija. V: VODOPIVEC, Ines (ur.). Zbornik prispevkov = Conference proceedings. 7. Mednarodna doktorska znanstveno-raziskovalna konferenca, 30. 5. 2018, Ljubljana. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2018. Str. 71-80. ISBN 978-961-6731-23-2. https://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/Zbornik_VI-DR_konf_30052018.pdf. [COBISS.SI-ID 1540385476

230. TERŠEK, Andraž, GOMBOC, Simona. The working environment and stress : some empirical data from social practices. V: GOMEZELJ OMERZEL, Doris (ur.), NASTAV, Bojan (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.). Managing transformation with creativity : abstracts [!] of the 13th international conference. Management International Conference – MIC 2012, 22-24 November 2012, Budapest, Hungary. Koper: Faculty of Management, 2012. Str. 465-479. ISBN 978-961-266-201-1. [COBISS.SI-ID 1024480340

231. ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž, ŽGUR, Matija, GOMBOC, Simona, BERNETIČ, Ana, ČEKLIČ, Blaž, BANDELJ, Danijel. Improving the working environment in key sectors of the coastal and the Karst region. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), et al. Managing sustainability? : proceedings of the 12th international conference. MIC 2011 – Management International Conference, 23-26 November 2011, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of Management, 2011. Str. 373-388. Management International conference. ISBN 978-961-266-112-0. ISSN 1854-4312. [COBISS.SI-ID 4165079

232. TERŠEK, Andraž. Model slovenske (ustavne) demokracije : dvajset let napačnega razumevanja in učenja = Model of slovenian (constitutional) democracy : twenty years of wrong understanding and teaching. V: KRAŠOVEC, Tatjana (ur.), PRISTAVEC ĐOGIĆ, Mojca (ur.). Prihodnost parlamentarne demokracije : zbornik strokovnega srečanja ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev, november 2010. Ljubljana: Državni zbor, 2010. Str. 83-97. Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije. ISBN 978-961-6415-26-2. [COBISS.SI-ID 1537073092

233. TERŠEK, Andraž. Defending social rights in economic crisis : more active constitutional policy and greater positive obligations of the state. V: DÁVID, Radovan (ur.). Cofola 2009 : the conference proceedings. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Str. [1-9]. Acta universitatis brunensis, Iuridica, No. 345. ISBN 978-80-210-4821-8. http://www.law.muni.cz/edicni/cofola2009/files/contributions/Andraz%20Tersek.pdf. [COBISS.SI-ID 1024110420

234. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravni položaj odvetništva : izhodišča in izbrana vprašanja. V: Odvetniška šola : 4. in 5. april 2008, Kongresni center Bernardin Portorož. [S. l.: Odvetniška zbornica Slovenije], 2008. Str. 100-117. [COBISS.SI-ID 1024100436

235. TERŠEK, Andraž. Svoboda medijev in varstvo zasebnosti: razvrstitev “javnih oseb” in predlog ustavnopravnih standardov. V: IV. dnevi civilnega prava : Portorož, 30. in 31. marec 2006. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo, 2006. F. 65-79. [COBISS.SI-ID 7906129

236. TERŠEK, Andraž. “Sistemska” odgovornost države za varovanje človekovih pravic in svoboščin ter doktrina o “pozitivnih obveznostih države”. V: Odgovornost države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil za ravnanje svojih organov in uslužbencev. [Ljubljana]: Pravna fakulteta, 2004. Str. [28-46]. [COBISS.SI-ID 1264584

237. TERŠEK, Andraž. Ustavna demokracija in konstitucionalizem : (evropska) izhodišča in onkraj njih. V: X. dnevi javnega prava, Portorož, 14. – 16. junij 2004. [Ljubljana: Inštitut za javno upravo], 2004. Str. 451-474. Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 2004, 1. ISSN 1408-0427. [COBISS.SI-ID 6579025

238. TERŠEK, Andraž. Esej o pravni avtorefleksiji. V: VI. dnevi javnega prava, Portorož, 5.-7. junij 2000. Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2000. Str. 277-290. Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 1. ISSN 1408-0427. [COBISS.SI-ID 3460945

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

239. TERŠEK, Andraž. Poenotena evropska definicija “sovražnega govora”. V: 15. dnevi prekrškovnega prava : zbornik. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. Str. 80-86. ISBN 978-961-247-446-1. [COBISS.SI-ID 31775491

240. TERŠEK, Andraž. Kaj je ostalo od filozofije in teorije svoboda izražanja v postfaktični družbi – (normativne moči) laži?. V: Zbornik. 3. dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja, Bled, 6. in 7. april 2017. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. Str. 49-60. ISBN 978-961-247-360-0. [COBISS.SI-ID 1539408836

241. TERŠEK, Andraž. Svobodno izražati, kar najbolj žali, šokira ali vznemirja. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. Str. 192-208. ISBN 978-961-247-213-9. [COBISS.SI-ID 1536773572

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

242. TERŠEK, Andraž. CEE constitutional identity must be understood as a foundational democracy. V: Book of abstracts : Constitutional identity and social memories in Central and Eastern Europe. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 69-70. http://www.cee-forum.org/download/64ff74b9f14acb2a1da7d95b54d88119/Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 1540792004

243. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ought to be. V: Pedagogy, education and instruction = Pedagogija, obrazovanje i nastava : book of abstracts =knjiga sažetaka. 3rd International Scientific Conference, Mostar, 21st – 22nd October 2016. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičnih i odgojno obrazovnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2016. Str. 37. [COBISS.SI-ID 1539045060

244. TERŠEK, Andraž, GOMBOC, Simona. The working environment and stress : some empirical data from social practices. V: GOMEZELJ OMERZEL, Doris (ur.), NASTAV, Bojan (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.). Managing transformation with creativiy : abstracts of the 13th international conference. Koper: Faculty of Management, 2012. Str. 24. ISBN 978-961-266-200-4. [COBISS.SI-ID 1024480084

245. TERŠEK, Andraž. Death or birth of democracy?. V: TERŠEK, Andraž (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Reconsidering democracy : (new) theories, policies and social practices : programme of the 4th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, 23-24 March 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. Str. 29. ISBN 978-961-6813-05-1. [COBISS.SI-ID 1536778948

246. TERŠEK, Andraž, ZADEL, Aleksander. Improving the working environment in key sectors of the Coastal and the Karst region (IDO PRIMORSKE) : new working environment as a necessity for a new and genuine democracy. V: TERŠEK, Andraž (ur.), SMRKOLJ, Marko (ur.). Reconsidering democracy : (new) theories, policies and social practices : programme of the 4th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, 23-24 March 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. Str. 30. ISBN 978-961-6813-05-1. [COBISS.SI-ID 1536779204

247. ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž, GOMBOC, Simona, BERNETIČ, Ana, ŽGUR, Matija, BANDELJ, Danijel, ĆEKLIĆ, Blaž. Improving the working environment of key sectors of the costal and the Karst regio (IDO Primorske) : selected issue. V: PLAZAR, Nadja (ur.), BABNIK, Katarina (ur.), MEULENBERG, Cécil J. W. (ur.). Javno zdravje v 21. stoletju : program : mednarodni posvet, [Izola, Slovenia, 15-16 September 2011] = Public health in the 21st century : programme : international conference, Izola, Slovenia, 15-16 September 2011. Izola: Visoka šola za zdravstvo, 2011. Str. 68-69. ISBN 978-961-91734-7-3. [COBISS.SI-ID 1024479828

248. ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž, ŽGUR, Matija, GOMBOC, Simona, BERNETIČ, Ana, ČEKLIČ, Blaž, BANDELJ, Danijel. Improving the working environment in key sectors of the coastal and the Karst region. V: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ur.), SEDMAK, Suzana (ur.), NASTAV, Bojan (ur.). Managing sustainability? : abstracts of the 12th international conference. Koper: Faculty of Management, 2011. Str. 20. ISBN 978-961-266-113-7. [COBISS.SI-ID 4157399

249. TERŠEK, Andraž. Smrt in milost : ustavnopravni paradoks, odločnost in izmikanje. V: OMLADIČ, Luka (ur.). Bioetika – 2. filozofski simpozij : program in zbornik povzetkov : [Ljubljana, 3. 12. 2009]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, cop. 2009. Str. 27. [COBISS.SI-ID 1024193620

250. TERŠEK, Andraž. Defending social rights in economic crisis : more active constitutional policy and greater positive obligations of the state. V: DÁVID, Radovan (ur.), NECKÁŘ, Jan (ur.), SEHNÁLEK, David (ur.). COFOLA 2009 : key points and ideas. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Str. 159-160. Acta universitatis brunensis iuridica, No 347. ISBN 978-80-210-4855-3. [COBISS.SI-ID 1024106324

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

251. TERŠEK, Andraž. Zdravstvo in zasebnost: preveč pomembno za naše védenje – ustavnopravni prerez = Health care and privacy: too important for our knowledge – constitutional law viewpoint. Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu. 2009, letn. 25, izredna št., str. 5-6. ISSN 1318-2927. [COBISS.SI-ID 1024181332

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

252. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno o svobodi izražanja in pravici do zasebnosti : razmerje med svobodo izražanja in varstvom zasebnosti. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 185-216. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541304772

253. TERŠEK, Andraž. Kaj je ostalo od filozofije in teorije svobode izražanja v postfaktični družbi – laganje oblastnega menedžerstva in institucionalizacija laži?. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 15-26. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541298116

254. TERŠEK, Andraž. Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 73-90. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541301188

255. TERŠEK, Andraž. Med dolžnostjo kritike in pravico laganja, med viktimizacijo in nadzorom. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 58-69. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541298628

256. TERŠEK, Andraž. Paradoks svobode izražanja : preganjanje dovoljenega in dopuščanje kaznivega. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 295-306. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541305028

257. TERŠEK, Andraž. Razumevanje svobode izražanja in svobode tiska : konceptualizacija ob sodnem primeru Grims proti Mladini. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 175-177. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541304516

258. TERŠEK, Andraž. Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi) glede svobode izražanja. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 343-348. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541305540

259. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja glede holokavsta. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 133-138. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541301444

260. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in naslavljanje transspolnih oseb. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 307-322. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541305284

261. TERŠEK, Andraž. Ustavnosodno pravotvorje v sodobnem ustavništvu. V: ŽGUR, Matija (ur.), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ur.), KORITNIK, Boštjan (ur.). Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju : liber amicorum Ciril Ribičič. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017. Str. 227-245. Lex localis. ISBN 978-961-6842-77-8. [COBISS.SI-ID 1539490756

262. TERŠEK, Andraž. Več demokratične legitimnosti z večjimi, ne manjšimi pristojnostmi predsednika republike. V: KAUČIČ, Igor (ur.). Ustavni položaj predsednika republike. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. Str. 283-295. Lex localis. ISBN 978-961-6842-66-2. [COBISS.SI-ID 15221585

263. TERŠEK, Andraž. Kaj pa komunitarizem kot politična možnost danes?. V: TERŠEK, Andraž (ur.), KUZMANIĆ, Tonči (ur.). Možnosti politike danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. Str. 49-66. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6964-26-5. ISSN 2335-3686. [COBISS.SI-ID 1537518276

264. TERŠEK, Andraž. Bog je v hiši alias Politična alternativa med utopijo in distopijo. V: PAGON, Neda (ur.), PAGON, Saša (ur.), BORAK, Neven. Utopije – še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju. Ljubljana: Studia humanitatis, 2015. Str. 109-133, 508-509. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-61-7. [COBISS.SI-ID 1538271172

265. TERŠEK, Andraž. Deontološko (samo)razumevanje ustavnosodnih pristojnosti : s Habermasovim načelom univerzalizacije. V: Zbornik na pravniot fakultet “Justinijan prvi” vo Skopje : vo čest na prof. dr. Todor Pelivanov = proceedings in honour of professor Todor Pelivanov. Skopje: Praven fakultet “Justinijan prvi”: = Iustinianus primus faculty of law, 2012. Str. 85-99. [COBISS.SI-ID 1536772804

266. TERŠEK, Andraž. Svoboda medijev in varstvo zasebnosti : kritika dveh precedensov, predlog razvrstitve “javnih oseb” in predlog ustavnopravnih standardov. V: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ur.). Izbrane teme civilnega prava. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2006. Str. 111-134. ISBN 961-6447-23-8. [COBISS.SI-ID 8183121

267. TERŠEK, Andraž. Doktrina o “pozitivnih obveznostih države” in (sistemska) odgovornost države za varovanje človekovih pravic in svoboščin. V: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ur.). Odgovornost države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil za ravnanje svojih organov in uslužbencev : zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti. 2005, str. 53-71. ISBN 961-6447-15-7. [COBISS.SI-ID 7185745

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

268. TERŠEK, Andraž. Dignitas (dostojanstvo) ni bila le beseda. V: AVBELJ, Matej. Izgradnja ustavne demokracije : liber amicorum Peter Jambrek. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2019. Str. 57-69. ISBN 978-961-94502-3-9. [COBISS.SI-ID 2048074980

269. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno začrtanje obsega pravice dostopa do informacij javnega značaja. V: et al. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. Str. 23-31. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-610-1. [COBISS.SI-ID 1539524036

270. TERŠEK, Andraž. Krepitev pristojnosti in večja odgovornost. V: ROVŠEK, Jernej (ur.), KALČINA, Liana (ur.). 20 let Zakona o varuhu človekovih pravic : 1993-2013. Ljubljana: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2013. Str. 57-60, portret. ISBN 978-961-93381-2-4. [COBISS.SI-ID 1536798404

271. TERŠEK, Andraž. Slovenia. V: GOEHRING, Jeannette (ur.). Nations in transit 2007 : democratization from Central Europe to Eurasia. New York; Budapest: Freedom House, cop. 2007. Str. 657-681. ISBN 978-0-932088-26-0, ISBN 0-932088-26-0. [COBISS.SI-ID 9274449

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

272. TERŠEK, Andraž. Presežnost dualizma med državo in civilno družbo. Pravna praksa : PP. 4. nov. 2004, leto 23, št. 36, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6834257

273. TERŠEK, Andraž. Sociologija prava : medsebojni vpliv normativnega in dejanskega; igra izmenjavajočih se vzrokov in posledic. Pravna praksa : PP. 16. dec. 2004, leto 23, št. 43/44, str. 46-47. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6940753

274. TERŠEK, Andraž. Pravnosociološki vidiki privatizacije. Pravna praksa : PP. 28. feb. 2002, leto 21, 7, str. 36-37. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4597585

275. TERŠEK, Andraž. Uvod v velike sodobne pravne sisteme – druga knjiga : Cankarjeva založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana 1999, 300 str. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2002, let. 39, št. 2, str. 282-286. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20022Tersek.PDF. [COBISS.SI-ID 21246557

276. TERŠEK, Andraž. Dignitas, št. 7-8. Pravna praksa : PP. 8. feb. 2001, leto 20, 3/4, str. 48-49. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3743825

277. TERŠEK, Andraž. Individualna in kolektivna varnost na Balkanu : Dignitas št. 9. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2001, leto 20, 21, str. 42-43. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4237905

278. TERŠEK, Andraž. Ontološka teorija delitve oblasti. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2001, leto 20, 21, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4237649

279. TERŠEK, Andraž. Pravo o življenju in smrti : Dignitas št. 10. Pravna praksa : PP. 26. jul. 2001, leto 20, 22/23, str. 50-51. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4104017

280. TERŠEK, Andraž. Aktualno o razmerju med pravom in družbo. Delo. [Tiskana izd.]. 8. nov. 2000, leto 42, št. 259, str. 29. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 111579136

281. TERŠEK, Andraž. Dignitas – št. 3/4. Pravna praksa : PP. 3. feb. 2000, leto 19, [št.] 3, str. 38. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5396561

282. TERŠEK, Andraž. Dignitas – št. 5-6. Pravna praksa : PP. 8. jun. 2000, leto 19, 16, str. 33-34. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3423057

283. TERŠEK, Andraž. Cerkev in država : pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo. Pravna praksa : PP. 5. okt. 2000, leto 19, 27, str. 33-35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3617105

284. TERŠEK, Andraž. Pravo in družba : hrestomatija sociologije prava. Pravna praksa : PP. 7. dec. 2000, leto 19, 34, str. 46-47. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3682385

285. TERŠEK, Andraž. Načelo sorazmernosti kot splošno pravno načelo – v teoriji prava in v primerjalnem javnem pravu : iz disertacij. Pravna praksa : PP. 14. dec. 2000, leto 19, 35, str. 36-37. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3685201

286. TERŠEK, Andraž. Zbornik znanstvenih razprav Pravne fakultete v Ljubljani : LIX. letnik, 1999. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 55, št. 1/3, str. 171-181. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 3243601

287. TERŠEK, Andraž. Dignitas – Revija za človekove pravice. Pravna praksa : PP. 13. maj 1999, let. 18, št. 14, str. [30]= pril. str. xii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2666833

288. TERŠEK, Andraž. Omejitev oblasti : ustavna izhodišča javnega prava. Pravna praksa : PP. 27. maj 1999, let. 18, št. 15, str. 54-55. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2693457

289. TERŠEK, Andraž. Dignitas – št. 2. Pravna praksa : PP. 9. dec. 1999, leto 18, [št.] 35, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5396305

290. TERŠEK, Andraž. Zbornik znanstvenih razprav. Pravna praksa : PP. 23. dec. 1999, leto 18, št. 36, str. 43-44. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3137617

1.20 Predgovor, spremna beseda

291. TERŠEK, Andraž. Največji in nujni izzivi slovenske javne uprave in držav članic EU po pandemiji 2020. Javna uprava. 2020, letn. 56, št. 1/2, str. 7-13, 85-86. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 22390019

292. TERŠEK, Andraž. Let us not neglect or even put it aside : palliative care as an integral part of the right to life and dignified end of life = Paliativna oskrba naj ne bo zanemarjena ali celo potisnjena na stranski tir : paliativna oskrba kot sestavni del pravice do življenja in dostojanstvenega konca življenja. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 4, str. 272-278. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3054https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3054, DOI: 10.14528/snr.2020.54.4.3054. [COBISS.SI-ID 42621443

293. TERŠEK, Andraž. Zakaj nam (demokracija, svoboda, človekove pravice, pluralizem, prepričljiva etika pristne politike za obče dobro in skupni blagor …) ne uspe?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2018, [št.] 79/80, str. 5-10. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 1541297604

294. TERŠEK, Andraž. Za poučeno razpravljanje, učeče poslušanje in argumentirano odzivanje : [predgovor]. V: TERŠEK, Andraž (ur.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 5-8. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541297348

295. TERŠEK, Andraž. Človekove pravice so razumno sredstvo moralnega življenja. V: KOREN, Andrej (ur.), TRTNIK HERLEC, Andreja, URH, Brigita. Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2006. ISBN 961-91444-6-5. [COBISS.SI-ID 9086033

296. RIBIČIČ, Ciril, TERŠEK, Andraž. Uvodnik : Ciril Ribičič, Andraž Teršek. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 1, št. 1, str. 1-2. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6038609

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

297. TERŠEK, Andraž. Kontroverznost in naelektrenost polemik glede obveznega cepljenja. Finance. 25. 6. 2020. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8963276/Kontroverznost-in-naelektrenost-polemik-glede-obveznega-cepljenja. [COBISS.SI-ID 21149955

298. TOPLAK, Jurij, AVBELJ, Matej, ŠVARC, Dominika, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, ZAGORC, Saša. Spoštovano sodišče v Mariboru!. Večer. [Tiskana izd.]. 9. feb. 2017, leto 73, št. 32, str. 18. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/spostovano-sodisce-v-mariboru-6310369. [COBISS.SI-ID 5278251

299. AVBELJ, Matej, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, FIKFAK, Veronika, BUGARIČ, Bojan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dvojna zloraba prava. Večer. [Tiskana izd.]. 30. nov. 2017, leto 73, št. 277, str. 19. ISSN 0350-4972. https://www.vecer.com/krsitev-ustavnosti-in-teptanje-ustavne-demokracije-v-drzavnem-zboru-6357244. [COBISS.SI-ID 5505323

300. TOPLAK, Jurij, TERŠEK, Andraž, AVBELJ, Matej. Odprto pismo prof. dr. Zvonku Fišerju, generalnemu državnemu tožilcu. DnevnikDnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 23. jan. 2016, leto 66. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. https://www.dnevnik.si/1042728927/mnenja/odprta-stran/odprto-pismo-prof-dr-zvonku-fiserju-generalnemu-drzavnemu-tozilcu. [COBISS.SI-ID 5534251

301. TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. Koliko pa slik? : pogledi. Večer. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2016, leto 72, št. 23, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5163819

302. TERŠEK, Andraž. Neznosne protiustavnosti (16): poteze policijske države. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 9. feb. 2015. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=135722. [COBISS.SI-ID 3953096

303. TOPLAK, Jurij, TERŠEK, Andraž. Kaj z referendumi o človekovih pravicah? : tribuna: Jurij Toplak vs. Andraž Teršek. Večer. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2015, leto 71, št. 289, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5163307

304. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju : (delni) odziv na ustavnopravni izziv mag. Matevža Krivica. Pravna praksa : PP. 5. apr. 2012, leto 31, št. 13, str. 13-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 269880320

305. TERŠEK, Andraž. Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije. Pravna praksa : PP. 2009, leto 28, št. 24/25, str. ii-viii, priloga. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2650056

306. BAVCON, Ljubo, BEBLER, Anton, KOCJANČIČ, Rudi, KREFT, Lev, KRISTAN, Ivan, LETICA, Slaven, MENCINGER, Jože, RIBARIČ, Miha, RIBIČIČ, Ciril, RIZMAN, Rudi, BUGARIČ, Bojan, GRAD, Franc, TERŠEK, Andraž, RIBIČIČ, Ciril (urednik). Evropsko povezovanje: izkušnje (slovenske) preteklosti in pogled v (evropsko) prihodnost : [okrogla miza]. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 1, št. 1, str. 15-43. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6043985

307. TERŠEK, Andraž, GODEC, Marija, KOVAČ, Edvard, BAVCON, Ljubo, BUBNOV-ŠKOBERNE, Anjuta. Milostna smrt : pravno in zdravniško sporne odločitve o končanju življenja : okrogla miza o evtanaziji. Dignitas : revija za človekove pravice. julij 2001, št.10, str.128-148. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 21232477

1.22 Intervju

308. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Strah in tesnoba ne smeta postati epidemija. Delo.si. [Spletna izd.]. 28. jun. 2020, portret. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/slovenija/strah-in-tesnoba-ne-smeta-postati-epidemija-323815.html. [COBISS.SI-ID 25164547

309. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). To ni nikakršen javni diskurz. Finance manager. 10. jul. 2020, št. 131, str. 16-21, fotograf. ISSN 2670-6989. [COBISS.SI-ID 22654467

310. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Andraž Teršek. Obala plus : časopis s pogledom na morje. jul./avg. 2020, letn. 2, št. 18, str. 6-9, ilustr. ISSN 2670-4609. http://obalaplus.si/wp-content/uploads/2020/07/OBALAplus_18_low.pdf?fbclid=IwAR0tR23lRCcYxorQQB0OZTwfblrAXfh2WEmMuE09hSD8JKVa9eE5DmH8bMw. [COBISS.SI-ID 24988675

311. VIDMAR, Ksenija H. (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Porast globalne revščine, razbijanje mitov, preizkus socialne države. Svet24. [Tiskana izd.]. 14. apr 2020, let. 8, št. 71, str. 6-9, ilustr. ISSN 2335-3325. [COBISS.SI-ID 71983458

312. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). O ustavnem sodišču in novih ustavnih sodnikih. Pravna praksa : PP. 13. apr. 2017, leto 36, št. 15, str. 31-33, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300422912

313. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2017. Pravna praksa : PP. 20. jul. 2017, leto 36, št. 28/29, str. 42-43, 24. avg. 2017, leto 36, št. 30/31, str. 39-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300558336

314. WEISS, Blaž (oseba, ki intervjuva), TERŠEK, Andraž (oseba, ki intervjuva), FILIPČIČ, Aleš (intervjuvanec). Etika in šport : Norvežan se bo držal dogovora, Slovenec bo razmišljal o prelisičenju = [intervijuvanec Aleš Filipčič]. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 2016, letn. 64, št. 3/4, str. 12-13. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 5008049

315. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Sistem ne funkcionira!. Kažin : primorski študentski univerzitetni časopis. mar. 2010, letn. 6, št. 6, str. 33-36, fotogr. ISSN 1854-0201. [COBISS.SI-ID 1538141380

316. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Znanstvena prepričljivost, ne pa imena spoštovanih pravnikov! : dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik in avtor povsem sveže knjige Ustavna demokracija in vladavina prava. Mladina. [Tiskana izd.]. 29. jan. 2010, [št.] 4, str. 26-27, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 256273920

317. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Politike lahko tudi žalimo in osebno napadamo — : dr. Andraž Teršek z Univerze na Primorskem, ustavni pravnik in avtor knjige Svoboda izražanja. Mladina. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2009, [št.] 42, str. 28-29, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 250525184

318. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Intervju z Dr. Andražem Terškom iz leta 2009, ko je Slovensko ustavno sodišče potrdilo odločitev rednega sodišča v primeru Prijatelj vs. Mladina: Politike lahko tudi žalimo in osebno napadamo – – -. Mladina. [Spletna izd.]. 22. okt. 2009, št. 42. ISSN 1580-5352. http://www.mladina.si/48623/intervju-z-dr-andrazem-terskom-iz-leta-2009-ko-je-slovensko-ustavno-sodisce-potrdilo-odlocitev-red/. [COBISS.SI-ID 1536777412

1.25 Drugi sestavni deli

319. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravni in etično-politični memorandum o “izjemnem” družbenem stanju in družbeni funkciji vojske. Domovina : [medij, odprt v našo skupno prihodnost]. 28. marca 2020, ilustr. ISSN 2670-7675. https://www.domovina.je/ustavnopravni-in-eticno-politicni-memorandum-o-izjemnem-druzbenem-stanju-in-druzbeni-funkciji-vojske/. [COBISS.SI-ID 17156355

320. TERŠEK, Andraž. A new European definition of hate speech? Yes. ECHR case law. July 1, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/a-new-european-definition-of-hate-speech-yes/. [COBISS.SI-ID 25029891

321. TERŠEK, Andraž. A new European definition of hate speech? Yes. ECHR case law. July 1, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/a-new-european-definition-of-hate-speech-yes/. [COBISS.SI-ID 21635331

322. TERŠEK, Andraž, PAVLIN, Damijan, DRAGAN, Jure, NASTRAN, Barbara, VRAŽIČ, Nastja. On the legality and constitutionality of measures and restrictions on constitutional rights in Slovenia, during an official Coronavirus Pandemic 2020. ECHR case law. July 10, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/2020-pandemic/on-the-legality-and-constitutionality-of-measures-and-restrictions-on-constitutional-rights-in-slovenia-during-an-official-coronavirus-pandemic-2020/. [COBISS.SI-ID 24834307

323. TERŠEK, Andraž. Compulsory vaccination controversy, ECtHR and fundamental human rights. ECHR case law. July 31, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/compulsory-vaccination-controversy-ecthr-and-fundamental-human-rights/. [COBISS.SI-ID 25048323

324. TERŠEK, Andraž. Constitutional remarks on understanding freedom of expression and the concept of “hate speech” in Slovenia – and in Europe. ECHR case law. June 5, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/by-article/article-10/constitutional-remarks-on-understanding-freedom-of-expression-and-the-concept-of-hate-speech-in-slovenia-and-in-europe/. [COBISS.SI-ID 19257091

325. TERŠEK, Andraž. Reflection on legal and political deliberations regarding human life and dignity after the 2020 Coronavirus pandemic. ECHR case law. June 12, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/2020-pandemic/reflection-on-legal-and-political-deliberations-regarding-human-life-and-dignity-after-the-2020-coronavirus-pandemic/. [COBISS.SI-ID 19482115

326. TERŠEK, Andraž. A critique of wrong constitutional teaching regarding the concept of “sovereignty of the people” and the prevailing model of constitutional democracies in Europe. ECHR case law. June 18, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/constitutional-democracy/a-critique-of-wrong-constitutional-teaching-regarding-the-concept-of-sovereignty-of-the-people-and-the-prevailing-model-of-constitutional-democracies-in-europe/. [COBISS.SI-ID 20313859

327. TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. The right to obtain sufficient information about available legal remedies and the ECHR. ECHR case law. May 22, 2020, ilustr. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/by-article/article-6/the-right-to-obtain-sufficient-information-about-available-legal-remedies-and-the-echr/. [COBISS.SI-ID 17158915

328. TERŠEK, Andraž. Dejanske izredne razmere kot (le?) priložnost, ali pa (celo!) vzpodbuda za še več nemislečega etiketiranja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 1. 5. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/263100. [COBISS.SI-ID 17321987

329. TERŠEK, Andraž. Kdo so “junaki”?. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 3. 4. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/261090. [COBISS.SI-ID 17323011

330. TERŠEK, Andraž. Pravica do zaščite pred strahom in pred poniževanjem. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 6. 3. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/258783. [COBISS.SI-ID 17323779

331. TERŠEK, Andraž. Razumljivo je, če ljudstvo – takšno – oblast prezira. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 7. 2. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/257279. [COBISS.SI-ID 17324291

332. TERŠEK, Andraž. Odprto pismo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 7. avg. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/268408. [COBISS.SI-ID 25062403

333. TERŠEK, Andraž. ESČP naj bi kmalu odločilo, da obvezno cepljenje, kot je urejeno tudi v Sloveniji, pomeni kršitev človekovih pravic. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 10. jul. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/267093. [COBISS.SI-ID 25059843

334. TERŠEK, Andraž. Klepet s študentom prava – ali – O smislu. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 12. 6. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/265791. [COBISS.SI-ID 20020739

335. TERŠEK, Andraž. Država se mora truditi zaščiti ljudi tudi pred tesnobo in strahom, zlasti tistim “nevidnim”. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 15. 5. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/264017. [COBISS.SI-ID 17321475

336. TERŠEK, Andraž. Jutro po večeru ali Kaj po pandemiji?. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 17. 4. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/262103. [COBISS.SI-ID 17322755

337. TERŠEK, Andraž. Maske. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 20. 3. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/259941. [COBISS.SI-ID 17323267

338. TERŠEK, Andraž. Vprašanje “legitimacije in identifikacije” osebe z zahtevanjem osebnega dokumenta je zame temeljno vprašanje demokratične svobode in vladavine prava. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 21. 2. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/257982. [COBISS.SI-ID 17324035

339. TERŠEK, Andraž. Postopkovno vprašanje stranke, vabljene pred prekrškovno sodišče. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 24. 1. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/256618. [COBISS.SI-ID 17324803

340. TERŠEK, Andraž. Vtis o ravnodušnem in do ljudi žaljivem zavračanju ustavnih pritožb. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 24. jul. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/267858. [COBISS.SI-ID 25060611

341. TERŠEK, Andraž. Esej o “ustavni demokraciji”; in post scriptum. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 26. 6. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/266528. [COBISS.SI-ID 25058563

342. TERŠEK, Andraž. Z obrobja vprašanj o pravu in čustvih v ustavni demokraciji. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 29. 5. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/264851. [COBISS.SI-ID 19262979

343. TERŠEK, Andraž. Mental healthcare and prevention of suicide should be the first priority of EU Member States after the (first wave?!) 2020 Coronavirus pandemic. KSLR EU law blog : an informal academic forum for discussion of EU Law matters. June 15, 2020. https://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/?p=1467#.XudQ_udvGM8. [COBISS.SI-ID 20459523

344. TERŠEK, Andraž. Pod katerimi pogoji lahko vojska sodeluje s policijo?. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 19. april 2020, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kolumne/pod-katerimi-pogoji-lahko-vojska-sodeluje-s-policijo/521143. [COBISS.SI-ID 17159683

345. TERŠEK, Andraž. Veljavne pravne podlage za kaznovanje ljudi zaradi nenošenja ali napačnega nošenja maske ni!. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 24. jul. 2020, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kolumne/veljavne-pravne-podlage-za-kaznovanje-ljudi-zaradi-nenosenja-ali-napacnega-nosenja-maske-ni/531538?fbclid=IwAR0xq3Fg5eL0mArqI2dFpujQ_OUqfjv8sjth-ZaDyUlXcIGoxUnwo5PtPCU. [COBISS.SI-ID 24984323

346. TERŠEK, Andraž. Ali obvezno cepljenje pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic?. Planet lepote. 6. jul. 2020. ISSN 1855-038X. https://www.planet-lepote.com/dr-andraz-tersek-ali-je-obvezno-cepljenje-krsitev-temeljnih-clovekovih-pravic?fbclid=IwAR0bJY8Q0Prtq5zHsut7gTACKLmKCm7ZWImJtUC94nPxRBYNxwMV5kYg71w. [COBISS.SI-ID 21774851

347. TERŠEK, Andraž. Ob odločitvi Vrhovnega sodišča v sodnem sporu med premierjem in novinarko : (ustavno)pravni kontekst in temelj : komentar. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 08. maj. 2020, ilustr. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/slovenija/andraz-tersek-ob-odlocitvi-vrhovnega-sodisca-v-sodnem-sporu-med-premierjem-in-novinarko-ustavnopravni-kontekst-in-temelj-776849. [COBISS.SI-ID 17161987

348. TERŠEK, Andraž. Omejitev gibanja po Sloveniji – kaj lahko pričakujemo od ustavnega sodišča?. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 19. apr. 2020, ilustr. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/kolumnisti/andraz-tersek-omejitev-gibanja-po-sloveniji-kaj-lahko-pricakujemo-od-ustavnega-sodisca-771982. [COBISS.SI-ID 17163267

349. TERŠEK, Andraž. Protestniki na kolesih; v izrednih razmerah očitno vznikajo tudi pravni paradoksi. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 29. apr. 2020, ilustr. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/kolumnisti/protestniki-na-kolesih-v-izrednih-razmerah-ocitno-vznikajo-tudi-pravni-paradoksi-774755. [COBISS.SI-ID 17162755

350. AVBELJ, Matej, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. Ostre kritike zaradi nameravane spremembe ustave o financiranju šolstva. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 23. nov. 2017. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=208547. [COBISS.SI-ID 5532971

351. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (8): primer vizuma. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 2. jun. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=119342. [COBISS.SI-ID 1536795844

352. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (7): že dolgo grozljivo, a vedno slabše. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 5. maj 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=117487. [COBISS.SI-ID 1536796100

353. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (6): prekrškovna misel. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 7. apr. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=115953. [COBISS.SI-ID 1536796356

354. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (5): epilog brez epiloga. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 10. mar. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=114277. [COBISS.SI-ID 1536796612

355. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (4): primer štipendije. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 11. feb. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=112811. [COBISS.SI-ID 1536796868

356. TERŠEK, Andraž. Več kot le neznosna legalistična ignoranca (3): primer vrtca. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 13. jan. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=110839. [COBISS.SI-ID 1536797124

357. TERŠEK, Andraž. Proti neznosnosti legalistične ignorance (12): legitimnost s filozofijo sodobnega ustavništva. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 22. sep. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=126584. [COBISS.SI-ID 1536792516

358. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (11): pred parlamentarnimi volitvami 2014 in po njih. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 25. avg. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=124631. [COBISS.SI-ID 1536793028

359. TERŠEK, Andraž. Neznosnost pravne ignorance in golega legalizma (10): Primer paradoksov glede svobode izražanja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 28. jul. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=122376. [COBISS.SI-ID 1536793284

360. TERŠEK, Andraž. (Ne)znosnost legalističnega dogmatizma (9): primer Ankaran in sodobno ustavništvo. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 30. jun. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=120728. [COBISS.SI-ID 1536793540

361. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (1): primer državljanstva. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 15. nov. 2013. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=107774. [COBISS.SI-ID 1536797636

362. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (2): primer uspešnega kolesarja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 16. dec. 2013. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=109553. [COBISS.SI-ID 1536797380

363. TERŠEK, Andraž. Ius resistendi. Pravna praksa : PP. 29. sep. 2011, leto 30, št. 37, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 265157120

364. TERŠEK, Andraž. (Ustavno)pravno puhličarstvo. Pravna praksa : PP. 18. mar. 2010, leto 29, št. 11, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10598481

365. TERŠEK, Andraž. Fran Milčinski ali Franc Kafka? Ne, senat. 1. Pravna praksa : PP. 15. okt. 2010, leto 29, št. 40/41, str. 41, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11016529

366. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja: kdo je ultralevičar?. Pravna praksa : PP. 2. apr. 2009, leto 28, št. 13, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9908561

367. TERŠEK, Andraž. Znanost kot hudičev advokat?. Pravna praksa : PP. 21. maj 2009, leto 28, št. 20, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10004817

368. TERŠEK, Andraž. Šestnajst let sramote. Večer. [Spletna izd.]. 19. dec. 2008. ISSN 1580-2639. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2008121905390227. [COBISS.SI-ID 1024035668

369. VOVK, Irena, TERŠEK, Andraž, ČOTAR, Andrej, NOVAK, Barbara, PAVLIHA, Marko, ZAGORAC, Dean, JUREN, Jernej. Dnevi slovenskih pravnikov 2004 (II.) : [povzetki sekcij]. Pravna praksa : PP. 4. nov. 2004, leto 23, št. 36, str. 8-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6835793

370. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in pravice javnih uslužbencev. (I). Pravna praksa : PP. 17. apr. 2003, leto 22, [št. ]14, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5609297

371. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravni vidik reforme pravosodja in uprave : 4. sekcija : Dnevi slovenskih pravnikov (II.). Pravna praksa : PP. 7. nov. 2002, leto 21, [št.] 39, str. 9-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5397073

372. TERŠEK, Andraž. Teroristi v pravni državi. Pravna praksa : PP. 28. feb. 2002, leto 21, 7, str. 9. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4595025

373. TERŠEK, Andraž. Dnevi slovenskih pravnikov 2002. Politika in pravo : javna tribuna. Pravna praksa : PP. 24. okt. 2002, leto 21, 37/38, str. 9-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5210449

374. TERŠEK, Andraž. Mobiteli ogrožajo avtobuse. Pravna praksa : PP. 26. apr. 2001, leto 20, [št.] 13/14, str. 15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5395537

375. TERŠEK, Andraž. Izzivi. Pravna praksa : PP. 2. avg. 2001, leto 20, [št.] 24, str. 9. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5395793

376. TERŠEK, Andraž. K reformi pravnega študija. Pravna praksa : PP. 25. jan. 2001, leto 20, 2, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3699025

377. TERŠEK, Andraž. Državni uslužbenci in pornografija. Pravna praksa : PP. 8. feb. 2001, leto 20, 3/4, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3736401

378. TERŠEK, Andraž. Policisti v političnih strankah. Pravna praksa : PP. 15. feb. 2001, leto 20, 5, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3748177

379. TERŠEK, Andraž. Med ʺoppositioʺ in ʺoppositusʺ. Pravna praksa : PP. 8. mar. 2001, leto 20, 7, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3795281

380. TERŠEK, Andraž. V Rusiji ni svobode medijev. Pravna praksa : PP. 19. apr. 2001, leto 20, 12, str. 9. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3874897

381. TERŠEK, Andraž. Nadomestno materinstvo. Pravna praksa : PP. 10. maj 2001, leto 20, 15, str. 11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3977041

382. TERŠEK, Andraž. Ustavna sekcija : VII. dnevi javnega prava. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2001, leto 20, 21, str. 18, 31-32. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5397329

383. TERŠEK, Andraž. Avtoriteta. Pravna praksa : PP. 6. sep. 2001, leto 20, 26/27, str. 48-49. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4224849

384. KOCJAN, Martina, REPANŠEK, Jaka, TERŠEK, Andraž, VOVK, Irena. ZGD, ustavne spremembe in “teoretična razprava”. Pravna praksa : PP. 25. okt. 2001, leto 20, 32/33, str. 6-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4311633

385. VOVK, Irena, TERŠEK, Andraž. Dnevi slovenskih pravnikov 2001. (II.). Pravna praksa : PP. 8. nov. 2001, leto 20, 34, str. 5-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4316241

386. IVANJKO, Šime, REPANŠEK, Jaka, TERŠEK, Andraž, VOVK, Irena. Dnevi slovenskih pravnikov 2001. (III.). Pravna praksa : PP. 15. nov. 2001, leto 20, 35, str. 5-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4494417


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

387. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja : komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 141 str. Nova slovenska zakonodaja. ISBN 978-961-247-438-6. [COBISS.SI-ID 304958720

388. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTRUS, Dušan, ŠTURM, Lovro, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, VALENTINČIČ, Dejan, ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, ČEBULJ, Janez (avtor, član uredniškega odbora), FERK, Petra, FERK, Boštjan, MULEC, Breda, NERAD, Sebastian, PETRIČ, Ernest, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144

389. TERŠEK, Andraž. Etika politike : esejistični komentar ustave, z novo ustavo. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2018. 449 str. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7050-00-4. [COBISS.SI-ID 294016768

390. TERŠEK, Andraž. Odvetniška ustavnost : o pravici do odvetnika in temeljnih pravicah odvetnikov. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. 160 str. ISBN 978-961-6964-61-6. [COBISS.SI-ID 284392448

391. TERŠEK, Andraž. Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 531 str., tabele. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6862-75-2. ISSN 2335-3686. [COBISS.SI-ID 276604416

392. TERŠEK, Andraž. Ustavna demokracija in vladavina prava : ustavnopravni eseji. 1. izd. Koper: FAMNIT – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, 2009. 164 str. ISBN 978-961-269-182-0. [COBISS.SI-ID 248988160

393. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in slovenski ustavnosodni praksi. V Ljubljani: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2007. 279 str. ISBN 978-961-6285-54-4. [COBISS.SI-ID 237456384

394. PIČMAN ŠTEFANČIČ, Polona, TERŠEK, Andraž. Preludij demokracije : civilna družba in svoboda javnega komuniciranja. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2005. 295 str. Litera Scripta Manet, Zbirka Manet, 5. ISBN 961-6447-17-3. [COBISS.SI-ID 223596800

395. TURK, Boštjan J., LAMPE, Rok, BOŠNJAK, Marko, TERŠEK, Andraž. Človekove pravice v pravnih in sodnih postopkih. Ljubljana: Legalia – Društvo za razvoj prava in pravno pomoč državljanom, 2004. 163 str. ISBN 961-238-386-3. [COBISS.SI-ID 216619008

2.02 Strokovna monografija

396. TERŠEK, Andraž, HOSTA, Milan, AMON, Mojca. Izleti v etiko, filozofijo in fiziologijo športa. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 187 str., portreti. ISBN 978-961-247-445-4. [COBISS.SI-ID 29768195

397. TERŠEK, Andraž. Misleče in poučeno o današnji družbi. 1. izd. Nova Gorica: Nova Univerza, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (224 str.)). ISBN 978-961-94502-5-3. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/prelom-Ter%C5%A1ek-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 305099264

398. TERŠEK, Andraž. Vrnitev v ustavnopravno preteklost : obuditev spomina na ustavnopravni analizi o doktrini ustavnosodnega stopnjevanja sankcij in o pravici do zasebnosti. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (89 str.)), fotogr. ISBN 978-961-94502-2-2. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/07/Vrnitev-v-ustavnopravno-preteklost-prelom_kon%C4%8Dna2.pdf. [COBISS.SI-ID 20468483

399. TERŠEK, Andraž. Zapisi ustavnika v karanteni. 1. elektronska edicija. Ljubljana: Sanje, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka Dokumenta. ISBN 978-961-6767-09-5. https://www.biblos.si/isbn/9789616767095. [COBISS.SI-ID 40921603

400. TERŠEK, Andraž. Zapisi ustavnika v karanteni. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2020. 189 str. Zbirka Dokumenta. ISBN 978-961-274-363-5. [COBISS.SI-ID 29490691

401. TERŠEK, Andraž (avtor, fotograf), WEISS, Blaž (avtor, fotograf). Oris prava in etike za igralce tenisa. Kamnik: samozal. A. Teršek; Mozirje: samozal. B. Weiss, 2018. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-288-373-7. [COBISS.SI-ID 294447616

402. TERŠEK, Andraž. Pravna ignoranca škodi 2 : kritika pravne prakse. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 353 str. ISBN 978-961-6964-80-7. [COBISS.SI-ID 283916544

403. TERŠEK, Andraž. Pravna ignoranca škodi : kritika pravne prakse. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 242 str. ISBN 978-961-6862-33-2. [COBISS.SI-ID 278109952

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

404. TERŠEK, Andraž. Socialna ustavna demokracija : iz filozofije in teorije v prakso. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. 360 str. Knjižnica Ludus, 4. ISBN 978-961-7023-17-6. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 290838784

2.05 Drugo učno gradivo

405. TERŠEK, Andraž. Vzgoja za kritično državljansko držo : skripta besedil ob Poletnem študijskem forumu kritičnega državljanstva. Koper: Pedagoška fakulteta, 2013. http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2013061911425681/VABILO%20na%20POLETNI%20. [COBISS.SI-ID 1536775620

2.08 Doktorska disertacija

406. TERŠEK, Andraž. Legitimnost kot prvina političnih in pravnih konceptov sodobne ustavne demokracije : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Teršek], 2007. 576 str. [COBISS.SI-ID 9115985

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

407. TERŠEK, Andraž. Nacionalni sistem integritete : nacionalno letno poročilo Društva Integriteta-Transparency International Slovenia, 2010-2011 : [izvedensko mnenje]. Kamnik; Koper: Društvo Integriteta, 2011. 11 str.. [COBISS.SI-ID 1536792260

2.16 Umetniško delo

408. TERŠEK, Andraž. Razmetanost pozlačenega drobca : po-etika. Brežice: Primus, 2018. 276 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-39-7. [COBISS.SI-ID 295282944

409. TERŠEK, Andraž, PAVLIN, Blaž (urednik). Brutalci : to ni ta roman o nas. Ljubljana: [Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije], 2015. 7 zv. (1170 str.). [COBISS.SI-ID 2048338773

410. TERŠEK, Andraž. Brutalci : to ni ta roman o nas. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 431 str. ISBN 978-961-6954-08-2. [COBISS.SI-ID 275253760

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

411. ZALOKAR-ORAŽEM, Cveta (avtor, oseba, ki intervjuva), VIŽINTIN, Marijanca Ajša (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Pogled čez meje migracij : okrogla miza s predstavitvijo, Knjižnica Domžale, 30. 1. 2020. Domžale: Knjižnica, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (82 min, 53 sek)). [Srečanja z ustvarjalci. http://www.knjiznica-domzale.si/Za-uporabnike/Video-arhivhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=4139&v=QiWrDJuX4Ew&feature=emb_logo. [COBISS.SI-ID 17064338

412. KOŽAR, Špela (oseba, ki intervjuva), KOPAČ, Anja (intervjuvanec), OGULIN, Anita (intervjuvanec), ZIDAR KLEMENČIČ, Nina (intervjuvanec), ZAVIRŠEK, Darja (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Pogovor o revščini ob predpremieri filma Pod mostovi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/mmcnovice/174449553. [COBISS.SI-ID 4717925

413. TERŠEK, Andraž (oseba, ki intervjuva), PETROVEC, Dragan (intervjuvanec). Brutnskopija. [San Bruno]: YouTube, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=GPJI1t3mH1E. [COBISS.SI-ID 1910350

414. TERŠEK, Andraž (oseba, ki intervjuva), SALECL, Renata (intervjuvanec). Brutnskopija. [San Bruno]: YouTube, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=1DGLutIxm94. [COBISS.SI-ID 1910606

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

415. ZALOKAR-ORAŽEM, Cveta (oseba, ki intervjuva), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Dr. Andraž Teršek : kritika pravne prakse : Knjižnica Domžale, 3. oktober 2016. [Domžale: M. Pivar, 2016]. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok. Srečanja z ustvarjalci. [COBISS.SI-ID 16805010


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

416. LETNAR ČERNIČ, Jernej (intervjuvanec), SALECL, Renata (intervjuvanec), FIDLER, Sanja (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec), KURNIK, Andrej (intervjuvanec), DOBRANIĆ, Filip (intervjuvanec), KOBAN, Dejan (intervjuvanec). Protivladni protesti : TV Slovenija 1, Oddaja Tednik, 11. 5. 2020, ob 20.00. Ljubljana: RTV Slovenija, 2020. [COBISS.SI-ID 15273731

417. JAKLIČ, Klemen (diskutant), NUSSDORFER, Vlasta (diskutant), ŠVARC, Dominika (diskutant), TERŠEK, Andraž (diskutant), ŠEPEC, Miha (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant). Najvplivnejši pravniki : Več osebne odgovornosti, več pluralizma : [okrogla miza ob izboru 10. Najvplivnejših pravnikov letošnjega leta po izboru portala IUS-INFO, 27.11.2018, Ljubljana. 2013. https://www.rtvslo.si/slovenija/najvplivnejsi-pravniki-vec-osebne-odgovornosti-vec-pluralizma/473107https://www.youtube.com/watch?v=XZBXK6X1zIA. [COBISS.SI-ID 5685291

418. TOPLAK, Jurij (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Nihče ne bo odgovarjal : intervju, oddaja 24 ur ob 19:00, Pop Tv, 28. 9. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 5516075

419. TERŠEK, Andraž (intervjuvanec), TOPLAK, Jurij (intervjuvanec). Darko Kraševec zahteva izločitev sodišč in sodnikov : intervju, oddaja 24 ur ob 19:00, Pop Tv, 22. 4. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 5515563

420. GRILC, Uroš (intervjuvanec), BARŠI, Izidor (intervjuvanec), MURŠIČ, Rajko (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Rog in mesto : oddaja Panoptikum, TV Slovenija 1, 22. 9. 2016http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174427727. [COBISS.SI-ID 62855266

421. KOVAČIČ, Gorazd (diskutant), MASTNAK, Tomaž (diskutant), TERŠEK, Andraž (diskutant), KOVAČ, Bogomir (diskutant). Maska demokracije : oddaja Panoptikum, RTV Slovenija, 1. program, 12. jun. 2014https://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174280282. [COBISS.SI-ID 68090210

422. DOBOVŠEK, Bojan (intervjuvanec), KANDUČ, Zoran (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Misliti je za to državo največji strošek : [Radio Slovenija, 1. program, oddaja Intelekta, 5. 12. 2012]. Ljubljana, 2012. http://tvslo.si/#ava2.152277926. [COBISS.SI-ID 2502122

423. TERŠEK, Andraž. Demokracije za izvoz? : Intelekta. Ljubljana: Radio Slovenija I., 14. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 1024277588

424. MENCIN ČEPLAK, Metka (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Prava poroka? : [oddaja Knjiga mene briga, TV Slovenija 1, 12. april 2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 30256989

3.14 Predavanje na tuji univerzi

425. TERŠEK, Andraž. Referendumska demokratija i problem džamije u Sloveniji : predavanje na postdiplomskom studiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 25. – 27. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1536856516

426. TERŠEK, Andraž. Sloboda izražavanja : predavanje na postdiplomskom studiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 25. – 27. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1536856260

427. TERŠEK, Andraž. Sloboda izražavanja: od (Euro) paradoksa do (slovenačkih) kontroverzi : Pravni fakultet, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 5. 11. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024212564

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

428. TERŠEK, Andraž. CEE constitutional identity must be understood as a foundational constitutional democracy : prispevek na konferenci 10th Central and Eastern Europeaen forum of young legal, political and social theorists “Constitutional identity and social memories in Central and Eastern Europe”, 3-4 May 2018, Timişoara, Romania. [COBISS.SI-ID 1540284612

429. TERŠEK, Andraž. Kritični izris spregledanega pri socialni politiki in praksi : prispevek na konferenci Prihodnost dela, socialna in pravna varnost, Društvo za širjenje političnega prostora Progresiva, kreativni center Poligon, 20. februar 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1539148228

430. TERŠEK, Andraž. Vsiljena etika za reklame in brez nje za oglase kot umetnost? : prispevek na konferenci “Manj reklam, več oglasov” v okviru 26. Slovenskega oglaševalskega festivala, 6. in 7. april 2017, Portorož. [COBISS.SI-ID 1539359940

431. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ouhgt to be : lecture at 3rd International Scientific Conference Pedagogy, education and instruction, Faculty of Science and Education, University of Mostar, 21st – 22nd October 2016. [COBISS.SI-ID 1539027140

432. TERŠEK, Andraž. How unconstitutional is constitutional democracy: impulse of the Slovenian paradox : conference “What we ought to know about one another”, Faculty of law and administration, University of Silesia, Katowice, 30 april – 3 may 2009. 2009. http://www.forum2009.us.edu.pl/content/detailed-programme. [COBISS.SI-ID 1024098388

433. TERŠEK, Andraž. Is unified constitutional policy possible in social diversity and global economic crisis : 1st EMUNI research souk The Euro-Mediterranean student research multi conference, Portorož, 9 June 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024105812

434. TERŠEK, Andraž. Ustava, načela, razumnost in podobne zadrege pravosodja : ELSA seminar “Pravo v praksi”, Bovec, 4. – 6. 12. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024189268

435. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravni vidiki izbrisa in izvrševanje odločb Ustavnega sodišča : 1. konferenca Mirovnega inštituta “16 let pozneje: politični in pravni vidiki izbrisa v Sloveniji”, Ljubljana, 3. in 4. december 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 1024087892

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

436. TERŠEK, Andraž. Zagotavljanje uresničevanja zastavljenih ciljev nacionalnega programa socialnega varstva : pravni pogled med razumevanjem in udejanjanjem človekovih pravic – ranljivih skupin v luči varovanja njihovih pravic : vabljeno predavanje na 26. dnevih Socialne zbornice Slovenije z naslovom “Soodgovorno načrtovanje novih strateških usmeritev na področju socialnega varstva”, 17. in 18. september 2020, Rikli Balance Hotel, Bleduhttps://www.szslo.si/dnevi-zbornice-2020. [COBISS.SI-ID 41201155

437. TERŠEK, Andraž. Bog je v hiši alias politična alternativa med utopijo in distopijo : vabljeno predavanje na razpravah o utopijah, 30-obletnica Založbe Studia HumanitatiS, Cankarjev dom, Ljubljana, 4. maj 2016. [COBISS.SI-ID 1538345668

438. TERŠEK, Andraž. Kar vedo, je narobe : vabljeno predavanje na 19. slovenski konferenci o odnosih z javnostmi “Komuniciranje: povezovanje, sodelovanje, merjenje učinkov”, Portorož, 14. in 15. april 2016. [COBISS.SI-ID 1538303172

439. TERŠEK, Andraž. Pravica do zasebnosti in javne osebnosti : vabljeno predavanje na 2. dnevih prava zasebnosti in svobode izražanja, Kranjska Gora, 7. in 8. april 2016. [COBISS.SI-ID 1538302916

440. TERŠEK, Andraž. Razumevanje ustavnega koncepta suverenosti : vabljeno predavanje v okviru ustavnopravnega kolokvija Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, 29. november 2016. [COBISS.SI-ID 1539025604

441. TERŠEK, Andraž. Sedem korakov za revitalizacijo pravne države : vabljeno predavanje na znanstvenem kolokviju Akademski forum FDŠ na Fakultetti za državne in evropske študije, Brdo pri Kranju, 17. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 1538907076

442. TERŠEK, Andraž. Socialna ustavna demokracija : vabljeno predavanje na konferenci Socialnih demokratov “Dostojno delo za vse”, Koper, 2. april 2016. [COBISS.SI-ID 1538345924

443. TERŠEK, Andraž. Ustavna pritožba in pritožba na ESČP : vabljeno predavanje na seji Območnega zbora odvetnikov Celje v okviru konference Ustavna pritožba in pritožba na ESČP, Celje, 23. marec 2016. [COBISS.SI-ID 1538292932

444. TERŠEK, Andraž. Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo : vabljeno predavanje v okviru ustavnopravnega kolokvija na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica, 17. december 2015. [COBISS.SI-ID 1538268868

445. TERŠEK, Andraž. Ustava in svoboda : vabljeno predavanje v okviru simpozija Ustava in svoboda na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica, 19. maj 2015. [COBISS.SI-ID 1538269124

446. TERŠEK, Andraž. Po-etika : vabljeno predavanje na enodnevnem strokovnem srečanju Konferenca FEEL2014: Etična slepota, Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju, 10. junij 2014. [COBISS.SI-ID 1536783300

447. TERŠEK, Andraž. Zaupnost razmerja med odvetnikom in stranko : vabljeno predavanje na okrogli mizi v okviru Dneva slovenskih odvetnikov, Hotel Habakuk, Maribor, 26. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 1536894148

448. TERŠEK, Andraž. Fullfilling and increasing the positive obligations of the state regarding mental health and suicide : Triple I conference: intuition, imagination, innovation, Koper, 4. maj 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024098644

449. TERŠEK, Andraž. Bod’ tih! : ELSA seminar Bovec 2008 “Mediji in pravo”, Bovec, 5.-7.12.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 1024088404

450. TERŠEK, Andraž, BOBOVNIK, Slavko, STEINBUCH, Dejan, PODOBNIK, Klemen, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, JUD, Ana. Mediokracija, partitokracija in/ali novinarji brez pojma? : ELSA seminar Bovec 2008 “Mediji in pravo”, Bovec, 5.-7.12.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 1024088148

451. TERŠEK, Andraž. Medkulturni socialni dialog v odnosu do socialne države : XIV. dnevi Socialne zbornice Slovenije, Portorož, 20.- 21. novembra 2008. Portorož, 2008. [COBISS.SI-ID 1024087380

452. TERŠEK, Andraž. Pravni vidik človekovih pravic – kako logiko prava in idejo pravic približati ljudem : vabljeno predavanje pri izvajanju programa Ustvarjalno učenje človekovih pravic, Ministrstvo za šolstvo in šport in Amnesty International Slovenija, Pravna Fakulteta Ljubljana, 21. september 2006. [COBISS.SI-ID 1536792004

3.25 Druga izvedena dela

453. AVBELJ, Matej (diskutant), ŠUŠTERŠIČ, Janez (diskutant), JAMBREK, Peter (diskutant), KRIVIC, Matevž (diskutant), TERŠEK, Andraž (diskutant), ZOBEC, Jan. Okrogla miza v okviru projekta Ideologija na sodiščih : 30. november 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048052452

454. GYÖRKÖS ŽNIDAR, Vesna (diskutant), BRGLEZ, Milan (diskutant), PRELESNIK, Mojca (diskutant), NUSSDORFER, Vlasta (diskutant), SANCIN, Vasilka (diskutant), TERŠEK, Andraž (diskutant), ŠVARC, Dominika (diskutant), SOTLAR, Andrej (diskutant), ŽABERL, Miroslav (diskutant), DOBOVŠEK, Bojan (diskutant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (diskutant), KOVAČ, Blaž (diskutant), BERVAR STERNAD, Katarina (diskutant), KOVAČIČ, Andrej (diskutant), ŽERDIN, Ali (diskutant), MARKEŠ, Janez (diskutant). Javna razprava o paketu represivnih zakonov : javna razprava o paketu represivnih zakonov, ki podeljujejo razširjena pooblastila policistom in redarjem, ki jo pripravlja Skupina za varnost državljanov, Ljubljana, 1. februarja 2017. [COBISS.SI-ID 1175661

455. AVBELJ, Matej, CERAR, Miro, NUSSDORFER, Vlasta, PAVLIHA, Marko, SANCIN, Vasilka, JAKLIČ, Klemen, TERŠEK, Andraž, ZOBEC, Jan. Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika? : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2016, Ljubljana, Hotel Lev, 30. november 2016. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 1024468192

456. TERŠEK, Andraž. Verodostojne laži ali Platon ni tega niti slutil : predavanje na sedežu Večgeneracijskega centra Skupna točka na Založki 54 v Ljubljani, Ljubljana, 2. februar 2017. [COBISS.SI-ID 1539147204

457. TERŠEK, Andraž. Omejitve in nova cenzura v medijski regulaciji : vabljeno predavanje pri predmetu Medijska regulacija na Fakulteti za družbene vede, Ljubljana, 15. december 2016. [COBISS.SI-ID 1539146948

458. TERŠEK, Andraž, AVBELJ, Matej, TOPLAK, Jurij, ZAGORC, Saša, PAVČNIK, Tomaž, NOVAK, Marko. Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov : vodenje okrogle mize na konferenci 42. Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 13. – 15. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 1538859460

459. GODINA, Vesna V. (intervjuvanec), KLINE, Miro (intervjuvanec), PAVLIHA, Marko (intervjuvanec), TERŠEK, Andraž (intervjuvanec). Slovenski nacionalni značaj med ustavo in javno podobo : večerni pogovor na srečanju TI SI, Inštitut UP ZRS Koper, 29. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 23541768

460. BOŠNJAK, Marko, JAKLIČ, Klemen, MATOZ, Franci, KAUČIČ, Igor, NUSSDORFER, Vlasta, ŠIKOVEC UŠAJ, Lucija, TERŠEK, Andraž, PAVLIHA, Marko. Pravo in odgovornost : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2015, Ljubljana, Hotel Lev, 8. december 2015. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2015. [COBISS.SI-ID 1024464608

461. AVBELJ, Matej, CERAR, Miro, HOJNIK, Janja, MATOZ, Franci, NUSSDORFER, Vlasta, TERŠEK, Andraž, ZIDAR KLEMENČIČ, Nina, JAKLIČ, Klemen. (A)moralnost pravnikov : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2014, Ljubljana, dvorana Karantanija, Hotel Lev, 2. december 2014. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 1024464096

462. TERŠEK, Andraž. K praksi pravičnosti v demokraciji človekovih pravic : nagovor na sprejemu ob dnevu človekovih pravic in ob 20. obletnici Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v Predsedniški palači, ki ga je priredil predsednik republike, Ljubljana, 10. december 2014http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/24EEB0110B2BD39AC1257DAA004A3E52?OpenDocument. [COBISS.SI-ID 1537090756

463. ZAVRATNIK, Simona, JUG, Ana, PODGORNIK-JAKIL, Žiga, TERŠEK, Andraž, ZDRAVKOVIĆ, Lana. Kriminalizacija upora – kriminalizacija življenja : forum Mirovnega inštituta, Ljubljana, 19. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1001837

464. KOMEL, Mirt (diskutant), KRAŠOVEC, Primož (diskutant), MARINČIČ, Marko (diskutant), RAJGELJ, Barbara (diskutant), TAVČAR KRAJNC, Marina (diskutant), TERŠEK, Andraž (diskutant), ZAVRTANIK, Danilo (diskutant), ZUPANIČ, Miran (diskutant), ŽERAK, Mojca (diskutant). Z glavo proti zakonu : posvet ob Dnevu svobodne univerze, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 35494237

465. CERAR, Miro, HOJNIK, Janja, JAKLIČ, Klemen, KOZINA, Jože, PAVLIHA, Marko, PETRIČ, Ernest, TERŠEK, Andraž. [Kršitev človekovih pravic in aktualni družbenopolitični problemi v Sloveniji] : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2013, Ljubljana, Hotel Lev, 10. december 2013. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2013. [COBISS.SI-ID 1024464352

466. TERŠEK, Andraž. Posvojitve da, zakonske zveze morda : Rock the Law, Primorski pravni center, Koper, 24. junij 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024268628

467. TERŠEK, Andraž. Prijazno do razuma : Novosti o postopkih za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem, Koper, 1. september 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024276308

468. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in medijska svoboda : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 14. januar 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024212052

469. TERŠEK, Andraž. Svobodno izražam: koliko strpnosti do nestrpnosti? : Dediščina razsvetljenstva, Fakulteta za humanistične študije Koper, 21. april 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024268372

470. TERŠEK, Andraž, BOHANEC, Borut, PRETNAR, Gorazd, BANDELJ, Dunja, BUŽAN, Elena. Gensko spremenjeni organizmi, pesticidi, človek in okolje: je znanost še zaveznica človeške vrste? Pro et Contra : II. kolokvij Univerze na Primorskem, Koper, 21. 4. 2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/uspesno-izveden-ii.-kolokvij-up-1. [COBISS.SI-ID 1024107092

471. TERŠEK, Andraž, MARUŠIČ, Dragan, ZAVRATNIK, Danilo, BOHINC, Rado, KOLAR, Jana, URŠIČ, Rok, TURK, Primož, DAROVEC, Darko, ŽENKO, Ernest. Kako do odličnosti na primorskih univerzah? : posvet Poti do odličnosti univerz na Primorskem: naravoslovje, interdisciplinarnost in pogoji zanju, Koper, 2. junij 2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/kako-do-odlicnosti-na-primorskih-univerzah. [COBISS.SI-ID 1024106836

472. TERŠEK, Andraž. Nova družinska zakonodaja: več pravic za istospolne partnerje : okrogla miza, Ljubljana, 10. december 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024212308

473. ZUPANČIČ, Boštjan M., RIBIČIČ, Ciril, BOHINC, Rado, TERŠEK, Andraž. Pol stoletja strasbourškega in nacionalnega varstva človekovih pravic: ciklični vzpon ali obrisi nazadovanja? : okrogla miza, Univerza na Primorskem, Koper, 19.3.2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/arhiv/okrogla-miza-o-clovekovih-pravicah. [COBISS.SI-ID 1024089684

474. TERŠEK, Andraž. Sovražni govor – nedopustna kršitev človekovih pravic ali sprejemljiva svoboda izražanja? : Spregovoriti proti diskriminaciji, Informacijski urad Sveta Evrope, Ljubljana, 4.3.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024088660

475. ZUPANČIČ, Boštjan M., MARUŠIČ, Dragan, BRODNIK, Andrej, PRETNAR, Gorazd, TERŠEK, Andraž, KRISTAN, Andrej. Stičišča naravoslovja in družboslovja: izzivi interaktivnega razvoja : Pogovorno znanstveno srečanje, Univerza na Primorskem, Koper, 20.3.2009. 2009. http://www.pint.upr.si/centri/center-za-povezano-znanost-in-razvoj/sticisca-naravoslovja-in-druzboslovja-izzivi-interaktivnega-razvoja. [COBISS.SI-ID 1024089428

476. TERŠEK, Andraž. Tisk v času svobode : okrogla miza Razumeti Slovenijo, razumeti svet, Ljubljana, 7. oktober 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024212820


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

477. Dignitas : revija za človekove pravice. TERŠEK, Andraž (urednik 1999-2002, 2017-). Ljubljana: Nova revija, 1999-Ljubljana: Nova revija, 1999-2010Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010-2013Ljubljana: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2013-. ISSN 1408-9653. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7. [COBISS.SI-ID 98923520

478. Evro PP : evropsko pravo in praksa. TERŠEK, Andraž (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: GV revije, 2003-2004. ISSN 1581-6656. http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=3ZBj4DFiaiHAElxUxMuJLiZqNwmZK4XldbFUyW7HOVm%2BVcsKk8BsxqwAiS67v9Lq. [COBISS.SI-ID 123823104

479. Physis : journal for physical culture and rehabilitation. TERŠEK, Andraž (član uredniškega odbora 2021-). Medvode: Visokošolski zavod Fizioterapevtika: = Institution of Higher Education, Fizioterapevtika, 2020-. ISSN 2738-5124. [COBISS.SI-ID 43285251

480. Revus : revija za evropsko ustavnost. TERŠEK, Andraž (odgovorni urednik 2003-2006, urednik 2008-2012, član uredniškega sveta 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: GV Revije: Pravna praksa, 2003-Ljubljana: GV revije: Pravna praksa, 2003-2007Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2008-2009Kranj: Klub Revus, 2011-. ISSN 1581-7652. http://www.revus.eu. [COBISS.SI-ID 126161920

481. TERŠEK, Andraž, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, BLAŽIČ, Miha, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KUČIĆ, Lenart J., NEŽMAH, Bernard, PAVČNIK, Tomaž, PRELESNIK, Mojca, RIBIČIČ, Ciril, SALECL, Renata, SVETLIČ, Rok, ŠTEFANČIČ, Marcel, TERŠEK, Silvo, TOPLAK, Jurij, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara, VIDEMŠEK, Boštjan, ZOBEC, Barbara, ZOBEC, Jan, ŽENKO, Ernest, TERŠEK, Andraž (urednik). Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 360 str., tabela. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 294225408

482. TERŠEK, Andraž (urednik). Teorija in praksa socialne države : zbornik izbranih ustavnopravnih vprašanj. Ljubljana: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6731-15-7. https://www.evro-pf.si/media/website/2014/01/EvroPF-Teorija-in-praksa-socialne-drzave-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 292119808

483. TERŠEK, Andraž (urednik). Možnosti politike danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. Annales Ludus. ISBN 978-961-6964-74-6. ISSN 2335-3686. www.zrs.upr.si/monografije. [COBISS.SI-ID 285024256

484. PAVČNIK, Tomaž, TOPLAK, Jurij, NOVAK, Marko, AVBELJ, Matej, ZAGORC, Saša, RAZDRIH, Andrej, TERŠEK, Andraž (urednik, fotograf). Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov. Pravna praksa : PP. 1. dec. 2016, leto 35, št. 47, str. ii-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 296230912

485. TERŠEK, Andraž (urednik), KUZMANIĆ, Tonči (urednik). Možnosti politike danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 227 str. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6964-26-5. ISSN 2335-3686. [COBISS.SI-ID 279602688

486. TERŠEK, Andraž (urednik), SMRKOLJ, Marko (urednik). Reconsidering democracy : (new) theories, policies and social practices : programme of the 4th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, 23-24 March 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. 62 str. ISBN 978-961-6813-05-1. [COBISS.SI-ID 260842752

487. TERŠEK, Andraž (urednik). Etika in kakovost življenja : izbrana vprašanja iz medicine, športa in prava = ethics and the quality of life : selected issues in medicine, sports, and law. Ljubljana: Klub Revus; Koper: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2010. 127 str., tabele. Revus, 2010, #št. #13. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 3173320

488. TERŠEK, Andraž (urednik). Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje = Human dignity and mental health. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 147 str., ilustr. Revus, 2009, št. 10. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 8154185

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

489. GOMBAR, Zlatko. Demokracija nekoč, danes, jutri : magistrska naloga. Koper: [Z. Gombar], 2020. VI, 84 str. http://www.ediplome.fm-kp.si/Gombar_Zlatko_20200923.pdf. [COBISS.SI-ID 29366531

490. ŠKERBINC, Urška. Socialna varnost delavcev v okviru dela prek spletnih platform : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Škerbinc], 2019. 98 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6103&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053367734

491. HROVATIČ, Barbara. Legalizacija evtanazije v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Hrovatič], 2018. VI, 128 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5445. [COBISS.SI-ID 2053276086

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

492. STEPANOVA, Veronika. Politična korektnost kot upor proti politični diverziteti v boju za oblast : zaključno delo. Koper: [V. Stepanova], 2020. 51 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=13981. [COBISS.SI-ID 26833923

493. TRČEK, Maša. Nekateri problemi volilne udeležbe v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Trček], 2018. VI, 54 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5215&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053233846

494. ŠKRINJAR, Tjaša. Odnos oblasti do medijev : izbrane tožbe proti medijem : zaključno delo. Koper: [T. Škrinjar], 2015. 24, [5] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537795780

495. VALENČIČ, Tina. Pravice ali dolžnosti učiteljev, ki zapovedujejo ali bi morale dovoljevati izvajane privlačnega in učinkovitega šolskega procesa : diplomsko delo. Koper: [T. Valenčič], 2014. [6], 24 str. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Valencic_Tina_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 1536825540

496. KUTNJAK, Barbara. Diskriminacija v medijih : ali je homofobija sovražni govor? : zaključno delo. Koper: [B. Kutnjak], 2013. 22 f. [COBISS.SI-ID 512961664

497. BEĆIROVIĆ, Sanela. Huda Jama – zločin zoper človečnost : (o družbeni odgovornosti medijev v razmerju do javnosti) : zaključno delo. Koper: [S. Bećirović], 2013. 20 f. [COBISS.SI-ID 1536024260

498. MEDVED, Jernej. Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja – v teoriji in praksi : diplomsko delo. Koper: [J. Medved], 2013. [5], 32 str. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Medved_Jernej_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 4868567

499. MIHELIČ, Matej. Pravice medijev glede športa : zaključno delo. Koper: [M. Mihelič], 2013. 23 f. [COBISS.SI-ID 512961920

500. UGRIN, Marko. Prikrito oglaševanje v filmih : zaključno delo. Koper: [M. Ugrin], 2013. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512967040

501. PERIĆ, Ana. Uporaba angleščine v medijih : zaključno delo. Koper: [A. Perić], 2013. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512967808

502. KRAJNC, Eva. Varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja : zaključno delo. Koper: [E. Krajnc], 2013. 23 f. [COBISS.SI-ID 1536003780

503. STARE, Nastja. Politična korektnost : zaključno delo. Koper: [N. Stare], 2012. 27 f. [COBISS.SI-ID 512870016

504. KERN, Kim. Umetniško izražanje v obliki sodobnega plesa kot medij : zaključno delo. Koper: [K. Kern], 2012. 35 f. [COBISS.SI-ID 512855424

505. KRALJ, Maja. Iskanje meja umetniškega izražanja : zaključno delo. Koper: [M. Kralj], 2011. 25 f. [COBISS.SI-ID 512764288

506. ZADNIK POBEŽIN, Alja. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in iz njega izhajajoča pravica do zaščite fotografije kot intelektualne lastnine : zaključno delo. Koper: [A. Zadnik], 2011. 40 f. [COBISS.SI-ID 512760704

Prevajalec

507. WILDHABER, Luzius. O vlogi ustavnih sodišč držav članic Evropske unije. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. dec. 2004, letn. 2, št. 3, str. 25-32. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6983505

Avtor dodatnega besedila

508. KRŽMANC, Gašper. Zgodbe iz karantene : 2. val. Drenov Grič: Uho&Oko, 2021. ISBN 978-961-07-0387-7. [COBISS.SI-ID 50877443

509. PIRC MUSAR, Nataša (avtor, urednik), KRAIGHER MIŠIČ, Tina (avtor, urednik), KOMAC, Mojca, LUBARDA, Maja, ZATLER, Renata, LEMUT-STRLE, Rosana. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 445 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-610-1. [COBISS.SI-ID 290205696

Somentor pri diplomskih delih

510. WEISS, Blaž. Pravo in etika v športu : izbor aktualnih vprašanj, s poudarkom na tenisu : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Weiss], 2016. 57 f. [COBISS.SI-ID 5087921

Intervjuvanec

511. GLÜCKS, Nenad. Ustavna pravnika: Svinjska glava na spomeniku Borisu Kidriču pomeni svobodo izražanja!.Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 4. jan. 2018. ISSN 1855-4962. http://reporter.si/clanek/slovenija/ustavna-pravnika-svinjska-glava-na-spomeniku-borisu-kidricu-pomeni-svobodo-izrazanja-613821. [COBISS.SI-ID 5533227

512. MAKOVEC, Urška (oseba, ki intervjuva). Pravniki o zadevi Thompson : država ljudem zanika osnovne pravice.SiOL.net. 21. jul. 2017, ilustr. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/pravniki-o-zadevi-thompson-drzava-ljudem-zanika-osnovne-pravice-445465. [COBISS.SI-ID 5511467

513. PETKOVIČ, Blaž. Bodo radijci fronto s poslanci odprli na ustavnem sodišču?. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2016, leto 66, str. 4. ISSN 1318-0320. https://www.dnevnik.si/1042729177. [COBISS.SI-ID 5535787

Oseba, ki intervjuva

514. CERAR, Miro (intervjuvanec), KRIVIC, Matevž (intervjuvanec), KAUČIČ, Igor (intervjuvanec), PAVČNIK, Marijan (intervjuvanec), TESTEN, Franc (intervjuvanec), UDE, Lojze (intervjuvanec). “Reforma zakonske ureditve Ustavnega sodišča RS” : okrogla miza. Pravna praksa : PP. 18. jan. 2001, leto 20, 1, str. 22-34 = pril. str. viii-xx. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3687505

515. PAVČNIK, Marijan (intervjuvanec), IGLIČAR, Albin (intervjuvanec), RIBIČIČ, Ciril (intervjuvanec), KERŠEVAN, Erik (intervjuvanec), KRIVIC, Matevž (intervjuvanec), NOVAK, Marko (intervjuvanec). O slovenski pravni kulturi. Pravna praksa : PP. 11. okt. 2001, leto 20, 31, str. 16, 25-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4617553

Fotograf

516. PAVČNIK, Tomaž, TOPLAK, Jurij, NOVAK, Marko, AVBELJ, Matej, ZAGORC, Saša, RAZDRIH, Andrej, TERŠEK, Andraž (urednik, fotograf). Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov. Pravna praksa : PP. 1. dec. 2016, leto 35, št. 47, str. ii-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 296230912

Recenzent

517. PIRC MUSAR, Nataša (avtor, urednik), KRAIGHER MIŠIČ, Tina (avtor, urednik), KOMAC, Mojca, LUBARDA, Maja, ZATLER, Renata, LEMUT-STRLE, Rosana. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 445 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-610-1. [COBISS.SI-ID 290205696

Diskutant

518. UP PEF: Pogovorno omizje “Izprazniti šole in fakultete?!”. Koper: UP PEF, 2013. http://www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=1998. [COBISS.SI-ID 2509655

Okrogle mize najvplivnejših pravnikov/pravnic (pomanjkljivo)

519. JAKLIČ, Klemen, AVBELJ, Matej, NUSSDORFER, Vlasta, PAVLIHA, Marko, SANCIN, Vasilka. Kako (ne) razumemo ustavno(-e) demokracijo(-e) : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2017, Ljubljana, Hotel Lev, 28. november 2017. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 1024464864

520. Najvplivnejši pravniki o (a)moralnosti pravnega delovanja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 2. dec. 2014. ISSN 1581-0968. http://edus.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=131230. [COBISS.SI-ID 5592875

521. Izbranih 10 najvplivnejših pravnikov 2014. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 25. nov. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=130661. [COBISS.SI-ID 4784427


Znanstveni prispevek v znanstveni monografiji

522. TERŠEK, Andraž. 2. člen : Slovenija je pravna in socialna država. B., Slovenija je socialna država. V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Komentar Ustave Republike Slovenije: [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. Str. 46-55. ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 1541306052

523. TERŠEK, Andraž. 39. člen : (svoboda izražanja). V: AVBELJ, Matej (ur.), et al. Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. Str. 370-389. ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 1541305796

Meni