Bibliography

Personal bibliography for the period 1997-2021

ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS

1.01 Original scientific article

 1. TERŠEK, Andraž. Political alternatives for constitutional democracy : between utopia, pandemic and dystopia. Open Political Science. 2021, vol. 4, is. 1, str. 45-63, portret. ISSN 2543-8042. https://www.degruyter.com/view/journals/openps/4/1/article-p45.xml, DOI: 10.1515/openps-2021-0006. [COBISS.SI-ID 39939843]
 2. TERŠEK, Andraž. A populist monster and the future of constitutional democracy. Open Political Science. 2021, vol. 4, is. 1, str. 83-100. ISSN 2543-8042. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openps-2021-0010/html, DOI: 10.1515/openps-2021-0010. [COBISS.SI-ID 53960963]
 3. TERŠEK, Andraž. The future of public communication : a proposal on how “hate speech” could be defined in Europe. Javna uprava. 2020, letn. 56, št. 3/4, str. 29-60, 131-132. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 44846595]
 4. TERŠEK, Andraž. Palliative care as a human right after 2020 pandemic. Physis : journal for physical culture and rehabilitation. 2020, vol. 1, no. 1, str. 25-35. ISSN 2738-5124. [COBISS.SI-ID 49858819]
 5. TERŠEK, Andraž. Pravica novinarjev do zaščite vira informacij : doktrinarna dopolnitev sodbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 3/4, str. 183-206, 247-248. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 24960259]
 6. TERŠEK, Andraž. Predlog skupne evropske definicije “sovražnega govora”. Pravna praksa : PP. 17. sep. 2020, leto 39, št. 35/36, str. ii-viii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. https://www.pravnapraksa.si/download/razno/PP35-36-2020-TERSEK-abstract.pdf. [COBISS.SI-ID 28721411]
 7. TERŠEK, Andraž. Public universities in post-socialist states could become “un-academic” after 2020 pandemic. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 31, št. 3/4, str. 139-165, 247-248. ISSN 1581-6036. https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2020/1581-6044.31(3-4).pdf. [COBISS.SI-ID 44407299]
 8. TERŠEK, Andraž. Unconstitutional constitutional amendment doctrine : on why it should be acceptable for constitutional courts in the Council of Europe member states – and in Slovenia. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 9/10, str. 611-633. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 44834307]
 9. TERŠEK, Andraž. O “protivečinskem problemu” ustavnega sodišča. Javna uprava. 2017, letn. 53, št. 3/4, str. 7-22, 105-106. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 1540099524]
 10. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in naslavljanje transspolnih oseb. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 72, št. 11/12, str. 763-779, 887-888. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 15928145]
 11. TERŠEK, Andraž. Universities and knowledge: bring them back together. Slavonic Pedagogical Studies Journal. 2017, vol. 6, iss. 2, (1 datoteka pdf (str. 277-287)). ISSN 1339-9055. http://www.pegasjournal.eu/files/Pegas2_2017_8.pdfhttp://www.pegasjournal.eu/issue-n2-vol.6-2017.html, DOI: 10.18355/PG.2017.6.2.8. [COBISS.SI-ID 1539989444]
 12. TERŠEK, Andraž. Univerze morajo postati, kar bi morale biti – tudi zaradi pravice do izobraževanja. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. [Tiskana izd.]. 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 103-112, 190-191. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISSN/1581%E2%80%936044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1539866564]
 13. TERŠEK, Andraž. Razumevanje svobode izražanja in svobode tiska : konceptualizacija ob sodnem primeru Grims proti Mladini (2016). Javna uprava. 2016, letn. 52, št. 3/4, str. 5-44, 111-113. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 641791]
 14. TERŠEK, Andraž. Meje ustavnosodnega nadzora : pristojnosti ustavnega sodišča za presojo aktov ustavne ravni. In: Dnevi slovenskih pravnikov 2015 8. in 9. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2015. 41, [št.] 6/7, str. 1358-1373. Podjetje in delo, letn. 41, 6/7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 286957056] typology 1.08 -> 1.01
 15. TERŠEK, Andraž. Zgraditi džamijo je ustavna pravica. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2015, letn. 70, št. 5/6, str. 289-306, 419-420. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 14411601]
 16. TERŠEK, Andraž. Pravica do smrti – vstop v razširjeno polje svobode. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2012, letn. 67, št. 7/8, str. 541-556. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 12902737]
 17. TERŠEK, Andraž. Social rights and economic crisis: activate constitutional policy and secure the positive obligations of the state. Jurnalul de studii juridice. 2012, vol. 7, no. 1/2, str. 77-87. ISSN 1841-6195. http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=1006426. [COBISS.SI-ID 1536791748]
 18. TERŠEK, Andraž. Morala kot temelj in kriterij (vladavine) prava. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. 2010, št. 13, str. 89-110. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 256561152]
 19. TERŠEK, Andraž. Smrt in milost : ustavnopravni (pre)obrat?. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 15, št. 58/60, str. 177-195. ISSN 1318-8828. [COBISS.SI-ID 260000256]
 20. TERŠEK, Andraž. (Ustavno)pravna odgovornost države in družbe za kakovost duševnega zdravja. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. nov. 2009, št. 10, str. 15-24. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 255310080]
 21. TERŠEK, Andraž. Razpravna teorija legitimnosti in sobivanje nesoglasij, tudi bioetičnih. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 14, št. 53/56, str. 221-250. ISSN 1318-8828. [COBISS.SI-ID 1024238164]
 22. TERŠEK, Andraž. Socialna država : utopija ali priložnost. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 64, št. 5/6, str. 237-249. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 10047313]
 23. TERŠEK, Andraž. Suverenost, ljudstvo in človekove pravice : prispevek k razumevanju konceptov. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. jun. 2009, št. 9, str. 45-64. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 10269521]
 24. TERŠEK, Andraž. Constitution and the clash of cultures : is there a constitutional right to erect a mosque?. Sortuz. [Spletna izd.]. 2008, vol. 2, no. 2, str. 30-42. ISSN 1988-0847. http://sortuz.org/revista/images/pdfsdic08/3%20andraz%20tersek.pdf. [COBISS.SI-ID 1024043348]
 25. TERŠEK, Andraž. Deontološko (samo)razumevanje ustavnosodnih pristojnosti : s Habermasovim načelom univerzalizacije. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. jun. 2008, št. 7, str. 35-49. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 9452113]
 26. TERŠEK, Andraž. Schmittova teorija legalnosti in legitimnosti. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. dec. 2008, št. 8, str. 45-66. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 251328768]
 27. TERŠEK, Andraž. Sovražni in napadalni govor – nazaj k doktrinarnim lekcijam vrhovnega sodišča ZDA. Pravna praksa : PP. 31. jan. 2008, letn. 27, št. 4, pril. str. ii-vi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9025617]
 28. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna strnjenka problema izbrisanih. Pravna praksa : PP. 18. dec. 2008, leto 27, št. 49/50, str. ii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1024035924]
 29. TERŠEK, Andraž. Ločena mnenja – obogatitev pravnega mišljenja. Pravna praksa : PP. 26. jul. 2007, leto 26, št. 29/30, str. 8-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8665681]
 30. TERŠEK, Andraž. Spis o kriznih momentih demokratične legitimnosti. Javna uprava. 2007, letn. 43, št. 3/4, str. 125-162. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 8957009]
 31. TERŠEK, Andraž. Za reformo ustavnosodne politike. Pravna praksa : PP. 9. feb. 2007, leto 26, št. 5, pril. str. ii-vii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8360273]
 32. TERŠEK, Andraž. Partitokratična uzurpacija lokalne samouprave, strankarsko prisvajanje demokracije? : prispevek k odločbi US RS št. U-I-41/06-30. Javna uprava. 2006, letn. 42, št. 4, str. 886-902. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 8386897]
 33. TERŠEK, Andraž. O zlorabi referenduma, s primerom “votlosti” referendumskega odločanja. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. apr. 2005, št. 4, str. 75-82. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 7200081]
 34. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in pravica do zasebnosti – analiza in komentar sodbe ESČP v primeru Von Hannover proti Nemčiji. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. apr. 2005, št. 4, str. 97-114. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 7200593]
 35. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravne meje referendumske demokracije : ob odločbi US RS št. U-I-111/04-21 in “Primeru džamija”. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. nov. 2005, št. 5, str. 77-90. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 7627857]
 36. TERŠEK, Andraž. (Referendumske) meje in pasti ustavne demokracije : analiza in komentar sklepa Ustavnega sodišča RS, št. U-II-3/03-15. Pravna praksa : PP. 15. jan. 2004, leto 23, št. 1, str. [15-26, 35-46] = pril. str. i-xii, xxi-xxxii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6215249]
 37. TERŠEK, Andraž. Sociološka analiza vloge medijev v procesu volitev – od transformacije do machoizma. Javna uprava. 2004, letn. 40, št. 4, str. 605-633. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 7097937]
 38. TERŠEK, Andraž. O svobodi izražanja in svobodi tiska : od postavk demokracije do komercializma in mobilizacije. Pravna praksa : PP. 24. jul. 2003, leto 22, [št. ]26, str. [22-30] = pril. str. viii-xvi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5821777]
 39. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna analiza razmerja med 35. in 37/2. členom ustave RS : s posebnim poudarkom na problemu posegov policije v pravico do zasebnosti z uporabo tajnih metod in sredstev. Pravna praksa : PP. 20. mar. 2003, leto 22, [št. ]10/11, str. 30-34, 39-53 = pril. str. xii-xvi, xxi-xxxv. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 893896]
 40. TERŠEK, Andraž. Pravna država in legitimnost. Nova revija : mesečnik za kulturo. sep. – okt. 2000, letn. 19, [št.] 221/222, str. 222-239. ISSN 0351-9805. [COBISS.SI-ID 110779904]
 41. TERŠEK, Andraž, DRAGAN, Jure, PAVLIN, Damijan, NASTRAN, Barbara, VRAŽIĆ, Nastja. On the legality and constitutionality of the measures by which the Slovenian government restricted constitutional rights and freedoms before and after the 2020 Coronavirus pandemic : part 1. Open Political Science. 2021, vol. 4, is. 1, str. 147-173. ISSN 2543-8042. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openps-2021-0015/html, DOI: 10.1515/openps-2021-0015. [COBISS.SI-ID 59300355]
 42. ŽGUR, Matija, GOMBOC, Simona, DOMENIS, Ana, ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž. Izbrani pravni problemi delovnega okolja v luči izsledkov raziskave IDO Primorske. Delavci in delodajalci : [revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti]. 2011, letn. 11, [št.] 4, str. 573-591. ISSN 1580-6316. [COBISS.SI-ID 264245760]

1.02 Review article

 1. TERŠEK, Andraž. Ameriška ustavnosodna praksa v zvezi z “družinskimi” in “zakonskimi” vprašanji ter massachusetski primer Goodridge : prokreacija in heteroseksualnost nista nujna elementa zakonske zveze. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. maj 2004, letn. 2, št. 2, str. 44-67. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6568273]
 2. TERŠEK, Andraž. Podoba Iustitiae, ali: človekove pravice kot vrednostno merilo zakonite pravičnosti. Dignitas : revija za človekove pravice. 1999, št. 1, str. 28-36. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 2635857]
 3. TERŠEK, Andraž. Uvod v Luhmannovo pojmovanje legitimnosti. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 1999, letn. 54, št. 9/10, str. 594-608. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 3028305]

1.03 Short scientific article

 1. DRAGAN, Jure, TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna analiza omejitve ustavnih pravic v času pandemije 2020. Javna uprava. 2020, letn. 56, št. 1/2, str. 85-102, 131-132. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 22465283]
 2. TERŠEK, Andraž. Common and comprehensive European definition of hate-speech alternative proposal. Open Political Science. 2020, vol. 3, is. 1, str. 213-219. ISSN 2543-8042. https://www.degruyter.com/view/journals/openps/3/1/article-p213.xml, DOI: 10.1515/openps-2020-0019. [COBISS.SI-ID 26112515]
 3. TERŠEK, Andraž. Constitutional aspects of the legacy of prof. dr. Andrej Marušič : positive obligations of the state regarding mental health and suicide. Physis : journal for physical culture and rehabilitation. 2020, vol. 1, no. 1, str. 63-77. ISSN 2738-5124. [COBISS.SI-ID 49865987]
 4. TERŠEK, Andraž. Solidarnost in komunitarizem – po ustavi. Dignitas : revija za človekove pravice. 2015, [št.] 67/68, str. 95-100. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 513763448]
 5. TERŠEK, Andraž. Vloga novinarjev pri imenovanju odgovornega urednika. Pravna praksa : PP. 17. feb. 2011, leto 30, št. 6/7, str. 15-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 264711936]
 6. TERŠEK, Andraž. Doktrinarni obseg pravice dostopa do informacij javnega značaja. Pravna praksa : PP. 6. okt. 2005, leto 24, št. 38, str. 8-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7517777]
 7. TERŠEK, Andraž. Politične razsežnosti ustavnega sodstva. Pravna praksa : PP. 17. mar. 2005, leto 24, št. 9, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7124817]
 8. TERŠEK, Andraž. Prispevek k razpravi “o pomenu sodne prakse”. Pravna praksa : PP. 18. nov. 2004, leto 23, št. 38/39, str. 8-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6883665]
 9. TERŠEK, Andraž. Ustavnosodna slabitev vloge varuha človekovih pravic. Pravna praksa : PP. 9. sep. 2004, letn. 23, št. 29, str. 30-31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6715985]

1.04 Professional article

 1. BLATNIK, Marko, TERŠEK, Andraž. Sistemska anomalija in protiustavnost predpisov pri zaposlovanju mladih. Pravna praksa : PP. 23. nov. 2017, leto 36, št. 45/46, str. 6-7, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300964096]
 2. GRUM, Andrej, JAKLIČ, Klemen, KRISCH, Miha, PETROVČIČ, Klemen, TERŠEK, Andraž, VERNIK, Boštjan. Politična in pravna kultura na razpotju. Pravna praksa : PP. 11. marec 1999, let. 18, št. 7, str. 6-7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2486865]
 3. OŠABNIK, Samo, TERŠEK, Andraž. Zakonska in ustavna spornost novih splošnih zavarovalnih pogojev : diskriminacija “razreda 25”. Pravna praksa : PP. 1997, let. 16, št. 6, str. 1-2. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1225553]
 4. ŠTOLFA, Luka, TERŠEK, Andraž. O pravici izvršiteljev do plačila stroškov za hrambo zaseženih predmetov : kritika odločanja dveh okrajnih sodišč. Pravna praksa : PP. 23. jul. 2020, leto 39, št. 29/30, str. 26-29, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 23745027]
 5. ŠTOLFA, Luka, TERŠEK, Andraž. Predlog sprememb tarif za delo izvršiteljev. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2018, leto 37, št. 27, str. 14-18, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304787712]
 6. TERŠEK, Andraž. Memorandum o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in o pravno prepovedanem eksperimentiranju z ljudmi. Ustavniški blog. 2021, ilustr. ISSN 2784-4587. https://andraz-tersek.si/blog/https://andraz-tersek.si/memorandum-o-ocitni-in-pravno-nedopustni-prisili-ljudi-v-medicinske-posege-in-o-pravno-prepovedanem-eksperimentiranju-z-ljudmi/. [COBISS.SI-ID 62119171]
 7. TERŠEK, Andraž. An appeal to raise awareness of the importance of mental health care and suicide prevention : (after the 2020 coronavirus pandemia). GI-Mail. Juni 18, 2020. ISSN 2312-0827. https://www.goinginternational.eu/wp/de/an-appeal-to-raise-awareness-of-the-importance-of-mental-health-care-and-suicide-prevention-after-the-2020-coronavirus-pandemia/. [COBISS.SI-ID 20460291]
 8. TERŠEK, Andraž. Butne me v zid. Ker ne razumem ravnodušnosti. Delo.si. [Spletna izd.]. 25. jul. 2020, ilustr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/sobotna-priloga/butne-me-v-zid-ker-ne-razumem-ravnodusnosti-332619.html. [COBISS.SI-ID 25161475]
 9. TERŠEK, Andraž. Esej o treh ustavnopravno pomembnih zadevah. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 27. jun. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042932813. [COBISS.SI-ID 21154819]
 10. TERŠEK, Andraž. Kratkoročne prioritete države, njenih pravnih politik in “pravi čas za…”. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 25. jul. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042934909/slovenija/dr-andraz-tersek-kratkorocne-prioritete-drzave-njenih-pravnih-politik-in-pravi-cas-za. [COBISS.SI-ID 25154563]
 11. TERŠEK, Andraž. Legal and political priorities regarding the problem of mental health and suicide after the 2020 coronavirus pandemic. Javno zdravje. 2020, 6, str. 1-4. ISSN 2591-0906. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/tersek_a_jz_2020_06.pdf, DOI: 10.26318/JZ-2020-06. [COBISS.SI-ID 20025859]
 12. TERŠEK, Andraž. Nova, evropska definicija sovražnega govora?. Delo.si. [Spletna izd.]. 4. jul. 2020, fotogr. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/sobotna-priloga/nova-evropska-definicija-sovraznega-govora-326138.html. [COBISS.SI-ID 21598211]
 13. TERŠEK, Andraž. O zakonitosti in ustavnosti ukrepov ter omejitve ustavnih pravic med uradno pandemijo. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 11. jul. 2020. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042933835/slovenija/o-zakonitosti-in-ustavnosti-ukrepov-ter-omejitve-ustavnih-pravic-med-uradno-pandemijo. [COBISS.SI-ID 25067523]
 14. TERŠEK, Andraž. Vzgoja je srce. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše. dec. 2020, letn. 22, [št.] 88, str. 10-11, ilustr. ISSN 1580-0482. [COBISS.SI-ID 54867715]
 15. TERŠEK, Andraž. Amicus curiae v zadevi vlagatelja Vilija Kovačiča. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2018, leto 37, št. 14, str. 21, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16260177]
 16. TERŠEK, Andraž. Dlje od pristne demokracije. Pravna praksa : PP. 19. jul. 2018, leto 37, št. 28/29, str. 3-4, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16247121]
 17. TERŠEK, Andraž. Enormno industrijsko klanje DA, en obredni zakol NE?. Pravna praksa : PP. 26. apr. 2018, leto 37, št. 16/17, str. 28-29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304659456]
 18. TERŠEK, Andraž. Mnenje: pomen mesta obdolženca v dvorani kot vprašanje kršitve ustavnih pravic. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2018, leto 37, št. 14, str. 11-12, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16259921]
 19. TERŠEK, Andraž. Pravni komentar zadeve notar Jože Sikošek proti Notarski zbornici Slovenije (NZS). Pravna praksa : PP. 8. mar. 2018, leto 37, št. 9, str. 9-12, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4542408]
 20. TERŠEK, Andraž. Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi) glede svobode izražanja. Pravna praksa : PP. 15. feb. 2018, leto 37, št. 6, str. 17-19, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16260689]
 21. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in problem oblastnega predpisovanja izrazov za transspolne osebe. Pravna praksa : PP. 7. jun. 2018, leto 37, št. 22, str. 10-12, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304730112]
 22. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja v postfaktični družbi. Pravna praksa : PP. 24. maj 2018, leto 37, št. 20/21, str. 26-27, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304727040]
 23. TERŠEK, Andraž. V kazenskem pravu ne sme biti bližnjic!. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2018, leto 37, št. 14, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 16259665]
 24. TERŠEK, Andraž. Želim in pričakujem, da ljudi kategorično zastopajo brezkompromisni odvetniški odličneži. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. jesen 2018, leto 20, št. 4, str. 19, avtorj. sl. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 302909440]
 25. TERŠEK, Andraž. Ali res vedo, da “morajo” delati v korist in dobrobit ljudi? : odprto pismo ministrici dr. Anji Kopač Mrak. Pravna praksa : PP. 9. mar. 2017, leto 36, št. 9, str. 6-8, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1539183556]
 26. TERŠEK, Andraž. Ali univerzalna strokovna razprava o teh sedmih vprašanjih pravne države res ni potrebna?. Pravna praksa : PP. 20. jul. 2017, leto 36, št. 28/29, str. 18-20, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300591360]
 27. TERŠEK, Andraž. Glasno je treba reči ne predlogu za samoplačništvo ob zdravstvenih zapletih v primeru necepljenja. Pravna praksa : PP. 16. feb. 2017, leto 36, št. 6, str. 18-19, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15430993]
 28. TERŠEK, Andraž. Kar na poligraf z “zlikovci”?!. Pravna praksa : PP. 19. jan. 2017, leto 36, št. 2, str. 3-4, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4296136]
 29. TERŠEK, Andraž. O človeku govorimo. Mladina. [Tiskana izd.]. 24. nov. 2017, [št.] 47, str. 28-29, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 39350277]
 30. TERŠEK, Andraž. O predsedniku republike skozi samoodmev : institucionalizacija odgovornosti namesto promocijske slamnatosti. Pravna praksa : PP. 28. sep. 2017, leto 36, št. 36/37, str. 11-12, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300616192]
 31. TERŠEK, Andraž. Samo volitve predsednika, brez demokracije. Pravna praksa : PP. 9. nov. 2017, leto 36, št. 43, str. 13-14, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300912128]
 32. TERŠEK, Andraž. Sanjal sem razpravljanje med ljudmi – in pravniki. Pravna praksa : PP. 21. dec. 2017, leto 36, št. 49/50, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4494792]
 33. TERŠEK, Andraž. Slovenski razmislek o katalonskem primeru : pojasnila ustavnega pravnika. Pravna praksa : PP. 9. nov. 2017, leto 36, št. 43, str. 8-9, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300911872]
 34. TERŠEK, Andraž. Spoštovanje do policije in zavest o njeni pomembnosti premišljeno izražam s kritiko potez “policijske države”. Pravna praksa : PP. 13. okt. 2017, leto 36, št. 39/40, str. 33, z avtorj. sliko. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4455112]
 35. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja glede holokavsta. Pravna praksa : PP. 25. maj 2017, leto 36, št. 20/21, str. 13-15, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300489472]
 36. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja med dolžnostjo najostrejše kritike in pravico do laganja. Pravna praksa : PP. 23. mar. 2017, leto 36, št. 11, str. 13-15, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300345856]
 37. TERŠEK, Andraž. Šolstvo in izobraževanje brez ljubezni in srčnosti pomenita temo in hlad. Pravna praksa : PP. 25. maj 2017, leto 36, št. 20/21, str. 34-35, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300491520]
 38. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna ocena možnih – ali verjetnih – pogojev v javnih razpisih. Pravna praksa : PP. 7. dec. 2017, leto 36, št. 47, pril. str. ii-viii, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1539945412]
 39. TERŠEK, Andraž. Vladavina prava ni bipolarno beleženje zmag in porazov. Pravna praksa : PP. 5. okt. 2017, leto 36, št. 38, str. 3, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15822161]
 40. TERŠEK, Andraž. Vprašanje ustavnosti 25. člena Zakona o zaščiti živali. Pravna praksa : PP. 5. okt. 2017, leto 36, št. 38, pril. str. ii-x, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300630272]
 41. TERŠEK, Andraž. Z globokim spoštovanje do ustavnega sodišča in njegove sistemske nepogrešljivosti. Pravna praksa : PP. 23. feb. 2017, leto 36, št. 7/8, str. 14-16, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300306688]
 42. TERŠEK, Andraž. Zdaj je res treba zaščititi svobodo izražanja in tiska. Mladina. [Tiskana izd.]. 24. feb. 2017, [št.] 8, str. 28-30, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 295860480]
 43. TERŠEK, Andraž. Intrinzična vrednost socialne države : je že bilo napisano in odločeno. Pravna praksa : PP. 8. dec. 2016, leto 35, št. 48, str. 8-9, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 296232960]
 44. TERŠEK, Andraž. Odgovornost med pravnimi stališči in očitno pravno nevzdržnostjo. Pravna praksa : PP. 10. nov. 2016, leto 35, št. 43, str. 12-13. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1538860228]
 45. TERŠEK, Andraž. Za umno pravo, pravo človečnega srca in razsvetljen(sk)ega duha. Pravna praksa : PP. 16. jun. 2016, leto 35, št. 24, str. 3-4, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 15030865]
 46. TERŠEK, Andraž. Kaj je in kaj ni sovražni govor? : svoboda izražanja. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 8. jan. 2014, letn. 5, št. 1, str. 22. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273530880]
 47. TERŠEK, Andraž. Lunapark za idealno občinstvo ali morda pa to počnejo namenoma? : o čem se sploh ne pogovarjamo?. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 9. jul. 2014, letn. 5, št. 13/14, str. 17-18, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 278082816]
 48. TERŠEK, Andraž. Nerazumne in nedostojne razlage ustave : pred predčasnimi volitvami. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 28. maja 2014, letn. 5, št. 10, str. 22. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 277947648]
 49. TERŠEK, Andraž. O odvetnikovi osebni in poklicni zasebnosti. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. zima 2014, leto 16, št. 5, str. 34-36. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 281722112]
 50. TERŠEK, Andraž. O sprenevedanjih in manipulacijah : trohnenje pravne države. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 26. feb. 2014, letn. 5, št. 4, str. 22. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 277804544]
 51. TERŠEK, Andraž (interviewee). Državljanstvo je odgovornost : Andraž Teršek, ustavni pravnik in univerzitetni učitelj. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 10. jul. 2013, letn. 4, št. 13/14, str. 6-7, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273103616]
 52. TERŠEK, Andraž. Ob odstopu senata Komisije za preprečevanje korupcije. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 11. dec. 2013, letn. 4, št. 23/24, str. 37. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273495552]
 53. TERŠEK, Andraž. Je homofobija sovražni govor?. Pravna praksa : PP. 12. apr. 2012, leto 31, št. 14, str. 26-27. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 12421457]
 54. TERŠEK, Andraž. O pozivih k spremembam ustave. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 11. maj 2011, letn. 2, št. 10, str. 30. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 256599296]
 55. TERŠEK, Andraž. Pogled(i) na ustavo : najprej poustavljanje!. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 22. jun. 2011, letn. 2, št. 13, str. 23, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 258288640]
 56. TERŠEK, Andraž. Smrt ali rojstvo demokracije?. Pravna praksa : PP. 25. avg. 2011, leto 30, št. 32, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11766097]
 57. TERŠEK, Andraž. Več nadzorovanega novinarstva “pod krinko” za večji nadzor. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 13. apr. 2011, letn. 2, št. 8, str. 30. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 256564992]
 58. TERŠEK, Andraž. Vojna in mir : Mujo in njegova lastninska pravica. Pravna praksa : PP. 15. jul. 2010, leto 29, št. 28, str. 16-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 259741184]
 59. TERŠEK, Andraž. (Slovenski) paradoks: referendumi so nedemokratični. Pravna praksa : PP. 15. jan. 2009, leto 28, št. 1, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9718353]
 60. TERŠEK, Andraž. Nepravnomočna kolumna. Pravna praksa : PP. 24. sep. 2009, leto 28, št. 37, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10297169]
 61. TERŠEK, Andraž. Pasti in spodrsljaji svobode izražanja. Medijska preža : bilten za opazovanje medijev. [Tiskana izd.]. dec. 2009, št. 36, str. 28-29. ISSN 1580-8386. [COBISS.SI-ID 1024211796]
 62. TERŠEK, Andraž. Socialnost in solidarnost kot del etičnega samorazumevanja (pravnikov). Pravna praksa : PP. 19. feb. 2009, leto 28, št. 7/8, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9799249]
 63. TERŠEK, Andraž. Ustavništvo in novo ustavništvo. Pravna praksa : PP. 5. mar. 2009, leto 28, št. 9, str. 17-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9830737]
 64. TERŠEK, Andraž. Ustavnosodna politika: razbremeniti in obremeniti. Pravna praksa : PP. 5. nov. 2009, leto 28, št. 43, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10320721]
 65. TERŠEK, Andraž. Za enotno znanost 21. stoletja. Pravna praksa : PP. 2. jul. 2009, letn. 28, št. 26, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10091601]
 66. TERŠEK, Andraž. Argumenti o protiustavnostih v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1). Pravna praksa : PP. 25. sep. 2008, leto 27, št. 37, str. i-vii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9507153]
 67. TERŠEK, Andraž. Jezik manjšine ni tuji jezik!. Pravna praksa : PP. 2. okt. 2008, leto 27, št. 38/39, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9516625]
 68. TERŠEK, Andraž. Kdo je čefur ustavni fetišist?. Pravna praksa : PP. 28. avg. 2008, leto 27, št. 33, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9432913]
 69. TERŠEK, Andraž. Memorandum o ustavnopravni politiki – izbor izhodišč. Pravna praksa : PP. 2. okt. 2008, leto 27, št. 38/39, str. 6-8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9483857]
 70. TERŠEK, Andraž. Narodni manjšini v Sloveniji: ustavnopravni pomislek proti 10. členu ZDru-1. Pravna praksa : PP. 17. jan. 2008, letn. 27, št. 2, str. 9-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8978769]
 71. TERŠEK, Andraž. O podružnicah in neomejeni odgovornosti odvetnikov. Pravna praksa : PP. 7. feb. 2008, letn. 27, št. 5, str. 11-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9037905]
 72. TERŠEK, Andraž. Odgovornost za kakovost duševnega življenja. Pravna praksa : PP. 20. nov. 2008, leto 27, št. 45, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9614673]
 73. TERŠEK, Andraž. Spoštovani sodnice in sodniki, odvetnice in odvetniki. Pravna praksa : PP. 17. apr. 2008, letn. 27, št. 15, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9177937]
 74. TERŠEK, Andraž. Stik z odvetnikovim etičnim in moralnim (samo)razumevanjem. Pravna praksa : PP. 29. maj 2008, letn. 27, št. 21, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9261137]
 75. TERŠEK, Andraž. Še o odvetniški (politični) neodvisnosti. Pravna praksa : PP. 6. mar. 2008, letn. 27, št. 9, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9084753]
 76. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna sinteza referendumske realnosti. Pravna praksa : PP. 3. jul. 2008, leto 27, št. 26, str. 35, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9338449]
 77. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravne pasti uzakonitve odvetniške tarife. Pravna praksa : PP. 28. feb. 2008, letn. 27, št. 8, str. 17-18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9072721]
 78. TERŠEK, Andraž. Za civilni pogum. Pravna praksa : PP. 24. jan. 2008, letn. 27, št. 3, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8995665]
 79. TERŠEK, Andraž. Zakonodajna politika glede cen komunalnih storitev je ustavno sporna. Pravna praksa : PP. 4. dec. 2008, leto 27, št. 47, str. 9-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9654353]
 80. TERŠEK, Andraž. Arbitrarni poskus uzakonjenja samovolje. Pravna praksa : PP. 12. okt. 2007, letn. 26, št. 39/40, str. 43. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8777809]
 81. TERŠEK, Andraž. Demokracija med nastopači in monopolisti. Pravna praksa : PP. 6. sep. 2007, letn. 26, št. 34, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8831057]
 82. TERŠEK, Andraž. Demokracijo lahko slabi tudi pomanjkanje pristojnosti : kakovost demokracije je pogojena s porazdeljenostjo moči. Mladina. [Tiskana izd.]. 26. apr. 2007, [št.] 17, str. 21-22. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 238729472]
 83. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno razširjujoče o varuhinjinem delokrogu. Pravna praksa : PP. 5. apr. 2007, leto 26, št. 13/14, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8461393]
 84. TERŠEK, Andraž. Legitimnosti ni mogoče zakonsko izsiliti. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2007, leto 26, št. 27, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8643921]
 85. TERŠEK, Andraž. O “skrivnostni” obrazložitvi Ustavnega sodišča. Pravna praksa : PP. 8. mar. 2007, letn. 26, št. 9, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8395857]
 86. TERŠEK, Andraž. Politična moč mora zagotavljati vrhovnost ustavnosti!. Pravna praksa : PP. 11. jan. 2007, leto 26, št. 1, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 240397312]
 87. TERŠEK, Andraž. Popolna prepoved kajenja ostaja odprt problem. Pravna praksa : PP. 29. nov. 2007, leto 26, št. 46, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8895825]
 88. TERŠEK, Andraž. Pred odločitvijo o ustavnosti zmanjšanja državnega sofinanciranja MOL. Pravna praksa : PP. 25. okt. 2007, letn. 26, št. 41/42, str. 9-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8813393]
 89. TERŠEK, Andraž. Priprava (močnih) argumentov v vlogah za Ustavno sodišče in ESČP. Pravna praksa : PP. 27. sep. 2007, leto 26, št. 37, str. 14-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8749393]
 90. TERŠEK, Andraž. Razumljivo preseganje prepogosto nerazumne neodzivnosti. Pravna praksa : PP. 8. nov. 2007, letn. 26, št. 43, str. 10-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8836433]
 91. TERŠEK, Andraž. Strasbourška izhodišča svobode izražanja z vidika “varovanja sodstva”. Pravna praksa : PP. 22. nov. 2007, leto 26, št. 45, pril. str. ii-viii. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8875857]
 92. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna izhodišča odvetništva. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. dec. 2007, leto 10, št. 4, str. 4-6. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 8991825]
 93. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravna utemeljitev veljavnosti in uporabe predpisov. Pravna praksa : PP. 12. okt. 2007, letn. 26, št. 39/40, str. 18-20. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8777041]
 94. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno neprepričljiva odločba US o oglaševanju odvetništva. Pravna praksa : PP. 30. mar. 2006, letn. 25, št. 12, str. 11-12. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7886673]
 95. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno preozka razlaga ZDIJZ!. Pravna praksa : PP. 25. maj 2006, letn. 25, št. 19/20, str. 21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7984977]
 96. TERŠEK, Andraž. Ne (le) sprememba ZUS, ampak (tudi) oprostitev dogem. Pravna praksa : PP. 6. jul. 2006, letn. 25, št. 26, str. 18. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8050257]
 97. TERŠEK, Andraž. Portoroški dnevi … resnice?!. Pravna praksa : PP. 6. apr. 2006, letn. 25, št. 13, str. 22. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7906897]
 98. TERŠEK, Andraž. Predsednik in ustava – ponižanje in razžaljenje!?. Pravna praksa : PP. 23. feb. 2006, letn. 25, št. 7/8, str. 31. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7807057]
 99. TERŠEK, Andraž. Prekrškovno pravo in prekrškovna politika sta ogledalo pravne kulture in identitete. Pravna praksa : PP. 14. sep. 2006, letn. 25, št. 35, str. 21-22. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8136273]
 100. TERŠEK, Andraž. Svoboda kajenja ni temeljna človekova pravica. Pravna praksa : PP. 13. jul. 2006, letn. 25, št. 27, str. 13-14. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8057681]
 101. TERŠEK, Andraž. Ustavna kriza se poglablja!. Pravna praksa : PP. 7. sep. 2006, letn. 25, št. 34, str. 21. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8128337]
 102. TERŠEK, Andraž. “Ustavna”, ne parlamentarna demokracija. Pravna praksa : PP. 9. nov. 2006, letn. 25, št. 43, str. 32. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 8242257]
 103. TERŠEK, Andraž. K ustavni določbi o poslanski imuniteti. Pravna praksa : PP. 3. feb. 2005, leto 24, št. 4, str. 6-8. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7039057]
 104. TERŠEK, Andraž. Kje je spodnja meja?. Pravna praksa : PP. 14. jul. 2005, letn. 24, št. 27, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7349073]
 105. TERŠEK, Andraž. Konstitucionalizem v. ustava. Pravna praksa : PP. 12. maj 2005, letn. 24, št. 19, str. 3-4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7216721]
 106. TERŠEK, Andraž. Razvoj varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin v pravnem redu EU. Pravna praksa : PP. 24. mar. 2005, letn. 24, št. 10/11, str. 23-26. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7136849]
 107. TERŠEK, Andraž. Zloraba prava – “inkasantstvo” in “malo prekrškarstvo”. Pravna praksa : PP. 25. jan. 2005, letn. 24, št. 3, str. 15-16. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 7030353]
 108. TERŠEK, Andraž. (Ustavno)pravno “zvrtičkana” identiteta. Pravna praksa : PP. 8. jul. 2004, leto 23, št. 22, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6612561]
 109. TERŠEK, Andraž. Čemu ustavnosodno zniževanje kazensko-procesnih pravic?. Pravna praksa : PP. 1. apr. 2004, leto 23, št. 12, str. 29. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6372689]
 110. TERŠEK, Andraž. Mediji redko spreobračajo volivce. Pravna praksa : PP. 7. okt. 2004, letn. 23, št. 33/34, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6904657]
 111. TERŠEK, Andraž. Ustava ne prenese črkobralskega formalizma. Pravna praksa : PP. 11. mar. 2004, letn. 23, št. 8/9, str. 35. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6342737]
 112. TERŠEK, Andraž. Ustava ne prinese črkobralskega formalizma : dodatno pojasnilo. Pravna praksa : PP. 18. mar. 2004, letn. 23, št. 10, str. 39. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6347601]
 113. TERŠEK, Andraž. Z referendumom nad demokratičnost in legitimnost. Pravna praksa : PP. 19. feb. 2004, leto 23, št. 7, str. 37. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6294609]
 114. TERŠEK, Andraž. ZDIJZ – nad konvencijo in proti ustavi. Pravna praksa : PP. 29. jan. 2004, leto 23/625-626, 3/4, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1087944]
 115. TERŠEK, Andraž. (Ne)odgovornost medijev. Pravna praksa : PP. 13. mar. 2003, leto 22, [št. ]9, str. 4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5499217]
 116. TERŠEK, Andraž. Med Strasbourgom in Ljubljana. Pravna praksa : PP. 20. feb. 2003, leto 22, [št.] 6/7, str. 45. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5444433]
 117. TERŠEK, Andraž. O legitimnosti protestnega odhoda odvetnikov s sodne obravnave. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije. dec. 2003, leto 5, št. 4, str. 9-10. ISSN 1408-9440. [COBISS.SI-ID 6219601]
 118. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in pravice javnih uslužbencev : primer Lesnik. Pravna praksa : PP. 17. jul. 2003, leto 22, [št. ]25, str. 18, 31-34. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5790289]
 119. TERŠEK, Andraž. EKČP in pozitivne dolžnosti države. Pravna praksa : PP. 25. apr. 2002, leto 21, [št.] 15/16, str. 5. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5396049]
 120. TERŠEK, Andraž. Izhodišča iskanj ustavne identitete. Pravna praksa : PP. 22. avg. 2002, leto 21, 30, str. 3. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5023825]
 121. TERŠEK, Andraž. Koliko avtoritete ustavnega sodstva. Pravna praksa : PP. 15. mar. 2001, leto 20, [št.] 8/9, str. 11, 29. mar. 2001, leto 20, [št.] 10, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3834705]
 122. TERŠEK, Andraž. Nezaustavljivi proces konstitucionalizacije. Pravna praksa : PP. 24. maj 2001, leto 20, 16/17, str. 7. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4010065]
 123. TERŠEK, Andraž. O referendumu: še vedno premalo pravne kulture. Pravna praksa : PP. 7. jun. 2001, leto 20, 18, str. 11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4015185]
 124. TERŠEK, Andraž. Pravica do življenja in pravica umreti : ameriška in evropska ureditev. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, [št.] 10, str. 178-221. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 21249117]
 125. TERŠEK, Andraž. Primerjava pravnih ureditev abortusa: ZDA, Kanada, Nemčija, Evropska konvencija in Slovenija. Zvezno Ustavno sodišče Nemčije. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, [št.] 10, str. 112-121. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 127128320]
 126. TERŠEK, Andraž. Primerjava pravnih ureditev abortusa: ZDA, Kanada, Nemčija. Evropska konvencija in Slovenija. Sodno pravo Evropske konvencije o človekovih pravicah. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, št. 10, str. 121-127. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 21232221]
 127. TERŠEK, Andraž. Primerjava pravnih ureditev abortusa: ZDA, Kanada, Nemčija. Evropska konvencija in Slovenija. Vrhovno sodišče ZDA. Dignitas : revija za človekove pravice. jul. 2001, št. 10, str. 93-107. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 21231709]
 128. TERŠEK, Andraž. Terorizem in človekove pravice. Pravna praksa : PP. 27. sep. 2001, leto 20, 29, str. 4. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4204881]
 129. TERŠEK, Andraž. XXXIX. Pravna praksa : PP. 17. feb. 2000, leto 19, št. 5/6, str. 48-49. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 3207761]
 130. TERŠEK, Andraž. Ustavno sodišče – negativni zakonodajalec. Pravna praksa : PP. 1998, let. 17, št. 6, str. 29-30. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 1903441]
 131. TERŠEK, Andraž, BLATNIK, Marko. Reševanje problema fiktivnih vpisov z zahtevo po sklenitvi pogodbe s študenti. Pravna praksa : PP. 7. dec. 2017, leto 36, št. 47, str. 8-9, z avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300977152]
 132. TERŠEK, Andraž, MEDVED, Jernej. Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja : v teoriji in praksi. Pravna praksa : PP. 1. feb. 2018, leto 37, št. 5, str. ii-viii, avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 304586752]
 133. TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. Kje v Sloveniji sodišča kršijo ustavne pravice : kršitve ustavnih pravic po območjih višjih sodišč. Pravna praksa : PP. 24. avg. 2017, leto 36, št. 30/31, str. 25-26, ilustr., avtorj. sl. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5440043]

1.05 Popular article

 1. ČOTAR, Andrej, KAVČIČ, Boštjan, TERŠEK, Andraž, KAVČIČ, Matej, VOVK, Irena, KRAPEŽ, Katarina, KONČINA PETERNEL, Mateja. Dnevi slovenskih pravnikov 2003. Pravna praksa : PP. 23. okt. 2003 – 13. nov. 2003, leto 22, št. 36/37-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6053457]
 2. TERŠEK, Andraž. Avtoritarni legalizem slovenskega pravosodja. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 25. sep. 2013, letn. 4, št. 18, str. 23. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273307648]
 3. TERŠEK, Andraž. Teza o kršitvi pravice do izobraževanja. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 27. nov. 2013, letn. 4, št. 22, str. 23. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 273451520]
 4. TERŠEK, Andraž. Smo lahko vsi geji?. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 25. jan. 2012, letn. 3, št. 2, str. 31. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 262127872]
 5. TERŠEK, Andraž. Univerze so odgovorne tudi za vsebinsko demokracijo. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 29. sep. 2012. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/1042554527. [COBISS.SI-ID 1536776132]
 6. TERŠEK, Andraž. Izdih o državljanstvu in republiki. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 26. nov. 2011. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/objektiv/komentarji/1042490659. [COBISS.SI-ID 1536777924]
 7. TERŠEK, Andraž. Nevarne bližnjice : ko gre za svobodo govora na spletnih forumih, so poenostavitve nevarne. Mladina. [Tiskana izd.]. 11. mar. 2011, [št.] 10, str. 47, portret. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 261099008]
 8. TERŠEK, Andraž. O izhodiščih za delovanje pravne države. Pogledi : umetnost, kultura, družba. [Tiskana izd.]. 23. nov. 2011, letn. 2, št. 23, str. 29-30, ilustr. ISSN 1855-8747. [COBISS.SI-ID 260874752]
 9. TERŠEK, Andraž. Pogled(i) na ustavo: najprej poustavljanje!. Pogledi. [Spletna izd.]. 22. jun. 2011, letn. 2, št. 13, str. 23. ISSN 1855-8755. http://www.pogledi.si/tiskane/pogledi-let-2-st-13. [COBISS.SI-ID 1536784324]
 10. TERŠEK, Andraž. Politično nerazumni in pravno nevzdržni. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 29. okt. 2011. ISSN 1581-3037. http://www.dnevnik.si/objektiv/komentarji/1042484112. [COBISS.SI-ID 1536777668]
 11. TERŠEK, Andraž. Titov primer človekovega dostojanstva. Mladina. [Spletna izd.]. 4. nov. 2011. ISSN 1580-5352. http://www.mladina.si/106709/titov-primer-clovekovega-dostojanstva/. [COBISS.SI-ID 1536776388]
 12. TERŠEK, Andraž. Posvojitve brez poroke? : o političnosti ureditve zakonske zveze in pravnosti ureditve posvojitve v predlogu nove družinske zakonodaje. Mladina. [Spletna izd.]. 5. jul. 2010. ISSN 1580-5352. http://www.mladina.si/51159/posvojitve-brez-poroke/. [COBISS.SI-ID 1536776900]

1.06 Published scientific conference contribution (invited lecture)

 1. TERŠEK, Andraž. Je turizem (tudi) odraz našega etičnega samorazumevanja? = Is tourism (also) a reflection of our ethical self-understanding?. In: BREZOVEC, Aleksandra (ed.), MEKINC, Janez (ed.). Management, izobraževanje in turizem : družbena odgovornost za trajnostni razvoj : 2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo, 21.-22. oktober 2010, Portorož : zbornik povzetkov referatov = book of abstracts. Portorož: Turistica, Fakulteta za turistične študije, 2010. Str. 52-62. ISBN 978-961-6469-50-0. [COBISS.SI-ID 1024284756]

1.08 Published scientific conference contribution

 1. TERŠEK, Andraž. O paliativni negi kot delu pravic do življenja in osebnega dostojanstva. In: KRESAL, Friderika (ed.), AMON, Mojca (ed.). Trajnost in fizioterapija = Sustainability and physiotherapy : III. znanstveni simpozij 2020 = III. scientific syposium [!] 2020 : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020. Str. 35-45. ISBN 978-961-93982-4-1. [COBISS.SI-ID 37234947]
 2. TERŠEK, Andraž. Obvezno cepljenje in temeljne človekove pravice. In: KRESAL, Friderika (ed.), AMON, Mojca (ed.). Trajnost in fizioterapija = Sustainability and physiotherapy : III. znanstveni simpozij 2020 = III. scientific syposium [!] 2020 : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 2020. Str. 105-122. ISBN 978-961-93982-4-1. [COBISS.SI-ID 37244419]
 3. TERŠEK, Andraž. The normative core of CEE legal identity : foundational constitutional democracy = Normativno jedro CEE pravne identitete : temeljna ustavna demokracija. In: VODOPIVEC, Ines (ed.). Zbornik prispevkov = Conference proceedings. 7. Mednarodna doktorska znanstveno-raziskovalna konferenca, 30. 5. 2018, Ljubljana. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2018. Str. 71-80. ISBN 978-961-6731-23-2. https://www.evro-pf.si/media/website/2013/04/Zbornik_VI-DR_konf_30052018.pdf. [COBISS.SI-ID 1540385476]
 4. TERŠEK, Andraž. Public health for the 21st century : 21 reasons to recognize the right to die. In: MACUH, Bojan (ed.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 14-22. ISBN 978-961-6966-33-7. https://www.almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_01.pdf. [COBISS.SI-ID 1540260804]
 5. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ought to be. In: Pedagogija, obrazovanje i nastava : zbornik radova 3. Međunarodne znanstvene konferencije, Mostar, 21.-22. listopada 2016. = Pedagogy, education and instruction : conference proceedings 3rd International Scientific Conference, Mostar, 21st – 22nd October 2016. Mostar: Sveučilište, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 2018. Str. 246-255. ISBN 978-9958-16-086-8. [COBISS.SI-ID 1541119172]
 6. TERŠEK, Andraž. Model slovenske (ustavne) demokracije : dvajset let napačnega razumevanja in učenja = Model of slovenian (constitutional) democracy : twenty years of wrong understanding and teaching. In: KRAŠOVEC, Tatjana (ed.), PRISTAVEC ĐOGIĆ, Mojca (ed.). Prihodnost parlamentarne demokracije : zbornik strokovnega srečanja ob 20. obletnici prvih večstrankarskih volitev, november 2010. Ljubljana: Državni zbor, 2010. Str. 83-97. Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije. ISBN 978-961-6415-26-2. [COBISS.SI-ID 1537073092]
 7. TERŠEK, Andraž. Defending social rights in economic crisis : more active constitutional policy and greater positive obligations of the state. In: DÁVID, Radovan (ed.). Cofola 2009 : the conference proceedings. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Str. [1-9]. Acta universitatis brunensis, Iuridica, No. 345. ISBN 978-80-210-4821-8. http://www.law.muni.cz/edicni/cofola2009/files/contributions/Andraz%20Tersek.pdf. [COBISS.SI-ID 1024110420]
 8. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravni položaj odvetništva : izhodišča in izbrana vprašanja. In: Odvetniška šola : 4. in 5. april 2008, Kongresni center Bernardin Portorož. [S. l.: Odvetniška zbornica Slovenije], 2008. Str. 100-117. [COBISS.SI-ID 1024100436]
 9. TERŠEK, Andraž. Svoboda medijev in varstvo zasebnosti: razvrstitev “javnih oseb” in predlog ustavnopravnih standardov. In: IV. dnevi civilnega prava : Portorož, 30. in 31. marec 2006. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo, 2006. F. 65-79. [COBISS.SI-ID 7906129]
 10. TERŠEK, Andraž. “Sistemska” odgovornost države za varovanje človekovih pravic in svoboščin ter doktrina o “pozitivnih obveznostih države”. In: Odgovornost države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil za ravnanje svojih organov in uslužbencev. [Ljubljana]: Pravna fakulteta, 2004. Str. [28-46]. [COBISS.SI-ID 1264584]
 11. TERŠEK, Andraž. Ustavna demokracija in konstitucionalizem : (evropska) izhodišča in onkraj njih. In: X. dnevi javnega prava, Portorož, 14. – 16. junij 2004. [Ljubljana: Inštitut za javno upravo], 2004. Str. 451-474. Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 2004, 1. ISSN 1408-0427. [COBISS.SI-ID 6579025]
 12. TERŠEK, Andraž. Esej o pravni avtorefleksiji. In: VI. dnevi javnega prava, Portorož, 5.-7. junij 2000. Ljubljana: Inštitut za javno upravo, 2000. Str. 277-290. Izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, 1. ISSN 1408-0427. [COBISS.SI-ID 3460945]
 13. TERŠEK, Andraž, GOMBOC, Simona. The working environment and stress : some empirical data from social practices. In: GOMEZELJ OMERZEL, Doris (ed.), NASTAV, Bojan (ed.), SEDMAK, Suzana (ed.). Managing transformation with creativity : abstracts [!] of the 13th international conference. Management International Conference – MIC 2012, 22-24 November 2012, Budapest, Hungary. Koper: Faculty of Management, 2012. Str. 465-479. ISBN 978-961-266-201-1. [COBISS.SI-ID 1024480340]
 14. ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž, ŽGUR, Matija, GOMBOC, Simona, BERNETIČ, Ana, ČEKLIČ, Blaž, BANDELJ, Danijel. Improving the working environment in key sectors of the coastal and the Karst region. In: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ed.), et al. Managing sustainability? : proceedings of the 12th international conference. MIC 2011 – Management International Conference, 23-26 November 2011, Portorož, Slovenia. Koper: Faculty of Management, 2011. Str. 373-388. Management International conference. ISBN 978-961-266-112-0. ISSN 1854-4312. [COBISS.SI-ID 4165079]

1.09 Published professional conference contribution

 1. TERŠEK, Andraž. Poenotena evropska definicija “sovražnega govora”. In: 15. dnevi prekrškovnega prava : zbornik. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. Str. 80-86. ISBN 978-961-247-446-1. [COBISS.SI-ID 31775491]
 2. TERŠEK, Andraž. Kaj je ostalo od filozofije in teorije svoboda izražanja v postfaktični družbi – (normativne moči) laži?. In: Zbornik. 3. dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja, Bled, 6. in 7. april 2017. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. Str. 49-60. ISBN 978-961-247-360-0. [COBISS.SI-ID 1539408836]
 3. TERŠEK, Andraž. Svobodno izražati, kar najbolj žali, šokira ali vznemirja. In: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2012. Str. 192-208. ISBN 978-961-247-213-9. [COBISS.SI-ID 1536773572]

1.12 Published scientific conference contribution abstract

 1. TERŠEK, Andraž. CEE constitutional identity must be understood as a foundational democracy. In: Book of abstracts : Constitutional identity and social memories in Central and Eastern Europe. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 69-70. http://www.cee-forum.org/download/64ff74b9f14acb2a1da7d95b54d88119/Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 1540792004]
 2. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ought to be. In: Pedagogy, education and instruction = Pedagogija, obrazovanje i nastava : book of abstracts =knjiga sažetaka. 3rd International Scientific Conference, Mostar, 21st – 22nd October 2016. Mostar: Fakultet prirodoslovno-matematičnih i odgojno obrazovnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2016. Str. 37. [COBISS.SI-ID 1539045060]
 3. TERŠEK, Andraž. Death or birth of democracy?. In: TERŠEK, Andraž (ed.), SMRKOLJ, Marko (ed.). Reconsidering democracy : (new) theories, policies and social practices : programme of the 4th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, 23-24 March 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. Str. 29. ISBN 978-961-6813-05-1. [COBISS.SI-ID 1536778948]
 4. TERŠEK, Andraž. Defending social rights in economic crisis : more active constitutional policy and greater positive obligations of the state. In: DÁVID, Radovan (ed.), NECKÁŘ, Jan (ed.), SEHNÁLEK, David (ed.). COFOLA 2009 : key points and ideas. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Str. 159-160. Acta universitatis brunensis iuridica, No 347. ISBN 978-80-210-4855-3. [COBISS.SI-ID 1024106324]
 5. TERŠEK, Andraž. Smrt in milost : ustavnopravni paradoks, odločnost in izmikanje. In: OMLADIČ, Luka (ed.). Bioetika – 2. filozofski simpozij : program in zbornik povzetkov : [Ljubljana, 3. 12. 2009]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, cop. 2009. Str. 27. [COBISS.SI-ID 1024193620]
 6. TERŠEK, Andraž, GOMBOC, Simona. The working environment and stress : some empirical data from social practices. In: GOMEZELJ OMERZEL, Doris (ed.), NASTAV, Bojan (ed.), SEDMAK, Suzana (ed.). Managing transformation with creativiy : abstracts of the 13th international conference. Koper: Faculty of Management, 2012. Str. 24. ISBN 978-961-266-200-4. [COBISS.SI-ID 1024480084]
 7. TERŠEK, Andraž, ZADEL, Aleksander. Improving the working environment in key sectors of the Coastal and the Karst region (IDO PRIMORSKE) : new working environment as a necessity for a new and genuine democracy. In: TERŠEK, Andraž (ed.), SMRKOLJ, Marko (ed.). Reconsidering democracy : (new) theories, policies and social practices : programme of the 4th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, 23-24 March 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. Str. 30. ISBN 978-961-6813-05-1. [COBISS.SI-ID 1536779204]
 8. ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž, ŽGUR, Matija, GOMBOC, Simona, BERNETIČ, Ana, ČEKLIČ, Blaž, BANDELJ, Danijel. Improving the working environment in key sectors of the coastal and the Karst region. In: ŠUŠTERŠIČ, Janez (ed.), SEDMAK, Suzana (ed.), NASTAV, Bojan (ed.). Managing sustainability? : abstracts of the 12th international conference. Koper: Faculty of Management, 2011. Str. 20. ISBN 978-961-266-113-7. [COBISS.SI-ID 4157399]
 9. ZADEL, Aleksander, TERŠEK, Andraž, GOMBOC, Simona, BERNETIČ, Ana, ŽGUR, Matija, BANDELJ, Danijel, ĆEKLIĆ, Blaž. Improving the working environment of key sectors of the costal and the Karst regio (IDO Primorske) : selected issue. In: PLAZAR, Nadja (ed.), BABNIK, Katarina (ed.), MEULENBERG, Cécil J. W. (ed.). Javno zdravje v 21. stoletju : program : mednarodni posvet, [Izola, Slovenia, 15-16 September 2011] = Public health in the 21st century : programme : international conference, Izola, Slovenia, 15-16 September 2011. Izola: Visoka šola za zdravstvo, 2011. Str. 68-69. ISBN 978-961-91734-7-3. [COBISS.SI-ID 1024479828]

1.13 Published professional conference contribution abstract

 1. TERŠEK, Andraž. Zdravstvo in zasebnost: preveč pomembno za naše védenje – ustavnopravni prerez = Health care and privacy: too important for our knowledge – constitutional law viewpoint. Bilten : ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu. 2009, letn. 25, izredna št., str. 5-6. ISSN 1318-2927. [COBISS.SI-ID 1024181332]

1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph

 1. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno o svobodi izražanja in pravici do zasebnosti : razmerje med svobodo izražanja in varstvom zasebnosti. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 185-216. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541304772]
 2. TERŠEK, Andraž. Kaj je ostalo od filozofije in teorije svobode izražanja v postfaktični družbi – laganje oblastnega menedžerstva in institucionalizacija laži?. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 15-26. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541298116]
 3. TERŠEK, Andraž. Kje je meja med svobodo govora in sovražnim govorom. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 73-90. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541301188]
 4. TERŠEK, Andraž. Med dolžnostjo kritike in pravico laganja, med viktimizacijo in nadzorom. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 58-69. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541298628]
 5. TERŠEK, Andraž. Paradoks svobode izražanja : preganjanje dovoljenega in dopuščanje kaznivega. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 295-306. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541305028]
 6. TERŠEK, Andraž. Razumevanje svobode izražanja in svobode tiska : konceptualizacija ob sodnem primeru Grims proti Mladini. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 175-177. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541304516]
 7. TERŠEK, Andraž. Skromna vednost, nemišljenje ustavnosti in nerazpravnost – (tudi) glede svobode izražanja. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 343-348. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541305540]
 8. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja glede holokavsta. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 133-138. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541301444]
 9. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in naslavljanje transspolnih oseb. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 307-322. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541305284]
 10. TERŠEK, Andraž. Ustavnosodno pravotvorje v sodobnem ustavništvu. In: ŽGUR, Matija (ed.), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (ed.), KORITNIK, Boštjan (ed.). Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju : liber amicorum Ciril Ribičič. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017. Str. 227-245. Lex localis. ISBN 978-961-6842-77-8. [COBISS.SI-ID 1539490756]
 11. TERŠEK, Andraž. Več demokratične legitimnosti z večjimi, ne manjšimi pristojnostmi predsednika republike. In: KAUČIČ, Igor (ed.). Ustavni položaj predsednika republike. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. Str. 283-295. Lex localis. ISBN 978-961-6842-66-2. [COBISS.SI-ID 15221585]
 12. TERŠEK, Andraž. Bog je v hiši alias Politična alternativa med utopijo in distopijo. In: PAGON, Neda (ed.), PAGON, Saša (ed.), BORAK, Neven. Utopije – še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju. Ljubljana: Studia humanitatis, 2015. Str. 109-133, 508-509. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-61-7. [COBISS.SI-ID 1538271172]
 13. TERŠEK, Andraž. Kaj pa komunitarizem kot politična možnost danes?. In: TERŠEK, Andraž (ed.), KUZMANIĆ, Tonči (ed.). Možnosti politike danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. Str. 49-66. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6964-26-5. ISSN 2335-3686. [COBISS.SI-ID 1537518276]
 14. TERŠEK, Andraž. Deontološko (samo)razumevanje ustavnosodnih pristojnosti : s Habermasovim načelom univerzalizacije. In: Zbornik na pravniot fakultet “Justinijan prvi” vo Skopje : vo čest na prof. dr. Todor Pelivanov = proceedings in honour of professor Todor Pelivanov. Skopje: Praven fakultet “Justinijan prvi”: = Iustinianus primus faculty of law, 2012. Str. 85-99. [COBISS.SI-ID 1536772804]
 15. TERŠEK, Andraž. Svoboda medijev in varstvo zasebnosti : kritika dveh precedensov, predlog razvrstitve “javnih oseb” in predlog ustavnopravnih standardov. In: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ed.). Izbrane teme civilnega prava. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2006. Str. 111-134. ISBN 961-6447-23-8. [COBISS.SI-ID 8183121]
 16. TERŠEK, Andraž. Doktrina o “pozitivnih obveznostih države” in (sistemska) odgovornost države za varovanje človekovih pravic in svoboščin. In: SELIŠKAR TOŠ, Mojca (ed.). Odgovornost države, lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil za ravnanje svojih organov in uslužbencev : zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti. 2005, str. 53-71. ISBN 961-6447-15-7. [COBISS.SI-ID 7185745]

1.17 Independent professional component part or a chapter in a monograph

 1. TERŠEK, Andraž. Dignitas (dostojanstvo) ni bila le beseda. In: AVBELJ, Matej. Izgradnja ustavne demokracije : liber amicorum Peter Jambrek. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2019. Str. 57-69. ISBN 978-961-94502-3-9. [COBISS.SI-ID 2048074980]
 2. TERŠEK, Andraž. Doktrinarno začrtanje obsega pravice dostopa do informacij javnega značaja. In: et al. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. Str. 23-31. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-610-1. [COBISS.SI-ID 1539524036]
 3. TERŠEK, Andraž. Krepitev pristojnosti in večja odgovornost. In: ROVŠEK, Jernej (ed.), KALČINA, Liana (ed.). 20 let Zakona o varuhu človekovih pravic : 1993-2013. Ljubljana: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2013. Str. 57-60, portret. ISBN 978-961-93381-2-4. [COBISS.SI-ID 1536798404]
 4. TERŠEK, Andraž. Slovenia. In: GOEHRING, Jeannette (ed.). Nations in transit 2007 : democratization from Central Europe to Eurasia. New York; Budapest: Freedom House, cop. 2007. Str. 657-681. ISBN 978-0-932088-26-0, ISBN 0-932088-26-0. [COBISS.SI-ID 9274449]

1.19 Review, book review, critique

 1. TERŠEK, Andraž. Presežnost dualizma med državo in civilno družbo. Pravna praksa : PP. 4. nov. 2004, leto 23, št. 36, str. 41. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6834257]
 2. TERŠEK, Andraž. Sociologija prava : medsebojni vpliv normativnega in dejanskega; igra izmenjavajočih se vzrokov in posledic. Pravna praksa : PP. 16. dec. 2004, leto 23, št. 43/44, str. 46-47. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6940753]
 3. TERŠEK, Andraž. Uvod v velike sodobne pravne sisteme – druga knjiga : Cankarjeva založba, zbirka Pravna obzorja, Ljubljana 1999, 300 str. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. 2002, let. 39, št. 2, str. 282-286. ISSN 0040-3598. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20022Tersek.PDF. [COBISS.SI-ID 21246557]
 4. TERŠEK, Andraž. Individualna in kolektivna varnost na Balkanu : Dignitas št. 9. Pravna praksa : PP. 12. jul. 2001, leto 20, 21, str. 42-43. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4237905]
 5. TERŠEK, Andraž. Aktualno o razmerju med pravom in družbo. Delo. [Tiskana izd.]. 8. nov. 2000, leto 42, št. 259, str. 29. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 111579136]

1.20 Preface, afterword

 1. RIBIČIČ, Ciril, TERŠEK, Andraž. Uvodnik : Ciril Ribičič, Andraž Teršek. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 1, št. 1, str. 1-2. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6038609]
 2. TERŠEK, Andraž. Let us not neglect or even put it aside : palliative care as an integral part of the right to life and dignified end of life = Paliativna oskrba naj ne bo zanemarjena ali celo potisnjena na stranski tir : paliativna oskrba kot sestavni del pravice do življenja in dostojanstvenega konca življenja. Obzornik zdravstvene nege : strokovno glasilo Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 2020, letn. 54, št. 4, str. 272-278. ISSN 1318-2951. https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/3054https://doi.org/10.14528/snr.2020.54.4.3054, DOI: 10.14528/snr.2020.54.4.3054. [COBISS.SI-ID 42621443]
 3. TERŠEK, Andraž. Največji in nujni izzivi slovenske javne uprave in držav članic EU po pandemiji 2020. Javna uprava. 2020, letn. 56, št. 1/2, str. 7-13, 85-86. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 22390019]
 4. TERŠEK, Andraž. Za poučeno razpravljanje, učeče poslušanje in argumentirano odzivanje : [predgovor]. In: TERŠEK, Andraž (ed.), et al. Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. Str. 5-8. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 1541297348]
 5. TERŠEK, Andraž. Zakaj nam (demokracija, svoboda, človekove pravice, pluralizem, prepričljiva etika pristne politike za obče dobro in skupni blagor …) ne uspe?. Dignitas : revija za človekove pravice. 2018, [št.] 79/80, str. 5-10. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 1541297604]
 6. TERŠEK, Andraž. Človekove pravice so razumno sredstvo moralnega življenja. In: KOREN, Andrej (ed.), TRTNIK HERLEC, Andreja, URH, Brigita. Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2006. ISBN 961-91444-6-5. [COBISS.SI-ID 9086033]

1.21 Polemic, discussion, commentary

 1. AVBELJ, Matej, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, FIKFAK, Veronika, BUGARIČ, Bojan, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Dvojna zloraba prava. Večer. [Tiskana izd.]. 30. nov. 2017, leto 73, št. 277, str. 19. ISSN 0350-4972. https://www.vecer.com/krsitev-ustavnosti-in-teptanje-ustavne-demokracije-v-drzavnem-zboru-6357244. [COBISS.SI-ID 5505323]
 2. BAVCON, Ljubo, BEBLER, Anton, KOCJANČIČ, Rudi, KREFT, Lev, KRISTAN, Ivan, LETICA, Slaven, MENCINGER, Jože, RIBARIČ, Miha, RIBIČIČ, Ciril, RIZMAN, Rudi, BUGARIČ, Bojan, GRAD, Franc, TERŠEK, Andraž, RIBIČIČ, Ciril (editor). Evropsko povezovanje: izkušnje (slovenske) preteklosti in pogled v (evropsko) prihodnost : [okrogla miza]. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 1, št. 1, str. 15-43. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6043985]
 3. TERŠEK, Andraž. Kontroverznost in naelektrenost polemik glede obveznega cepljenja. Finance. 25. 6. 2020. ISSN 1580-4240. https://www.finance.si/8963276/Kontroverznost-in-naelektrenost-polemik-glede-obveznega-cepljenja. [COBISS.SI-ID 21149955]
 4. TERŠEK, Andraž. Neznosne protiustavnosti (16): poteze policijske države. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 9. feb. 2015. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=135722. [COBISS.SI-ID 3953096]
 5. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravno nedorečeno javno izražanje o javnem izražanju : (delni) odziv na ustavnopravni izziv mag. Matevža Krivica. Pravna praksa : PP. 5. apr. 2012, leto 31, št. 13, str. 13-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 269880320]
 6. TERŠEK, Andraž. Približati pravo ljudem: esej o odtenkih slovenske ustavne demokracije. Pravna praksa : PP. 2009, leto 28, št. 24/25, str. ii-viii, priloga. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 2650056]
 7. TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. Koliko pa slik? : pogledi. Večer. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2016, leto 72, št. 23, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5163819]
 8. TOPLAK, Jurij, AVBELJ, Matej, ŠVARC, Dominika, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, ZAGORC, Saša. Spoštovano sodišče v Mariboru!. Večer. [Tiskana izd.]. 9. feb. 2017, leto 73, št. 32, str. 18. ISSN 0350-4972. http://www.vecer.com/spostovano-sodisce-v-mariboru-6310369. [COBISS.SI-ID 5278251]
 9. TOPLAK, Jurij, TERŠEK, Andraž, AVBELJ, Matej. Odprto pismo prof. dr. Zvonku Fišerju, generalnemu državnemu tožilcu. DnevnikDnevnikov objektiv. [Tiskana izd.]. 23. jan. 2016, leto 66. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. https://www.dnevnik.si/1042728927/mnenja/odprta-stran/odprto-pismo-prof-dr-zvonku-fiserju-generalnemu-drzavnemu-tozilcu. [COBISS.SI-ID 5534251]
 10. TOPLAK, Jurij, TERŠEK, Andraž. Kaj z referendumi o človekovih pravicah? : tribuna: Jurij Toplak vs. Andraž Teršek. Večer. [Tiskana izd.]. 12. dec. 2015, leto 71, št. 289, str. 10. ISSN 0350-4972. [COBISS.SI-ID 5163307]

1.22 Interview

 1. TERŠEK, Andraž (interviewee). Andraž Teršek. Obala plus : časopis s pogledom na morje. jul./avg. 2020, letn. 2, št. 18, str. 6-9, ilustr. ISSN 2670-4609. http://obalaplus.si/wp-content/uploads/2020/07/OBALAplus_18_low.pdf?fbclid=IwAR0tR23lRCcYxorQQB0OZTwfblrAXfh2WEmMuE09hSD8JKVa9eE5DmH8bMw. [COBISS.SI-ID 24988675]
 2. TERŠEK, Andraž (interviewee). Strah in tesnoba ne smeta postati epidemija. Delo.si. [Spletna izd.]. 28. jun. 2020, portret. ISSN 1854-6544. https://www.delo.si/novice/slovenija/strah-in-tesnoba-ne-smeta-postati-epidemija-323815.html. [COBISS.SI-ID 25164547]
 3. TERŠEK, Andraž (interviewee). To ni nikakršen javni diskurz. Finance manager. 10. jul. 2020, št. 131, str. 16-21, fotograf. ISSN 2670-6989. [COBISS.SI-ID 22654467]
 4. TERŠEK, Andraž (interviewee). O ustavnem sodišču in novih ustavnih sodnikih. Pravna praksa : PP. 13. apr. 2017, leto 36, št. 15, str. 31-33, portret. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300422912]
 5. TERŠEK, Andraž (interviewee). Po Desetih najvplivnejših pravnikih 2017. Pravna praksa : PP. 20. jul. 2017, leto 36, št. 28/29, str. 42-43, 24. avg. 2017, leto 36, št. 30/31, str. 39-40. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 300558336]
 6. TERŠEK, Andraž (interviewee). Sistem ne funkcionira!. Kažin : primorski študentski univerzitetni časopis. mar. 2010, letn. 6, št. 6, str. 33-36, fotogr. ISSN 1854-0201. [COBISS.SI-ID 1538141380]
 7. TERŠEK, Andraž (interviewee). Znanstvena prepričljivost, ne pa imena spoštovanih pravnikov! : dr. Andraž Teršek, ustavni pravnik in avtor povsem sveže knjige Ustavna demokracija in vladavina prava. Mladina. [Tiskana izd.]. 29. jan. 2010, [št.] 4, str. 26-27, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 256273920]
 8. TERŠEK, Andraž (interviewee). Intervju z Dr. Andražem Terškom iz leta 2009, ko je Slovensko ustavno sodišče potrdilo odločitev rednega sodišča v primeru Prijatelj vs. Mladina: Politike lahko tudi žalimo in osebno napadamo – – -. Mladina. [Spletna izd.]. 22. okt. 2009, št. 42. ISSN 1580-5352. http://www.mladina.si/48623/intervju-z-dr-andrazem-terskom-iz-leta-2009-ko-je-slovensko-ustavno-sodisce-potrdilo-odlocitev-red/. [COBISS.SI-ID 1536777412]
 9. TERŠEK, Andraž (interviewee). Politike lahko tudi žalimo in osebno napadamo — : dr. Andraž Teršek z Univerze na Primorskem, ustavni pravnik in avtor knjige Svoboda izražanja. Mladina. [Tiskana izd.]. 23. okt. 2009, [št.] 42, str. 28-29, ilustr. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 250525184]
 10. VIDMAR, Ksenija H. (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Porast globalne revščine, razbijanje mitov, preizkus socialne države. Svet24. [Tiskana izd.]. 14. apr 2020, let. 8, št. 71, str. 6-9, ilustr. ISSN 2335-3325. [COBISS.SI-ID 71983458]
 11. WEISS, Blaž (interviewer), TERŠEK, Andraž (interviewer), FILIPČIČ, Aleš (interviewee). Etika in šport : Norvežan se bo držal dogovora, Slovenec bo razmišljal o prelisičenju = [intervijuvanec Aleš Filipčič]. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 2016, letn. 64, št. 3/4, str. 12-13. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 5008049]

1.25 Other component parts

 1. AVBELJ, Matej, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. Ostre kritike zaradi nameravane spremembe ustave o financiranju šolstva. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 23. nov. 2017. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=208547. [COBISS.SI-ID 5532971]
 2. IVANJKO, Šime, REPANŠEK, Jaka, TERŠEK, Andraž, VOVK, Irena. Dnevi slovenskih pravnikov 2001. (III.). Pravna praksa : PP. 15. nov. 2001, leto 20, 35, str. 5-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4494417]
 3. KOCJAN, Martina, REPANŠEK, Jaka, TERŠEK, Andraž, VOVK, Irena. ZGD, ustavne spremembe in “teoretična razprava”. Pravna praksa : PP. 25. okt. 2001, leto 20, 32/33, str. 6-10. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4311633]
 4. TERŠEK, Andraž. A critique of wrong constitutional teaching regarding the concept of “sovereignty of the people” and the prevailing model of constitutional democracies in Europe. ECHR case law. June 18, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/constitutional-democracy/a-critique-of-wrong-constitutional-teaching-regarding-the-concept-of-sovereignty-of-the-people-and-the-prevailing-model-of-constitutional-democracies-in-europe/. [COBISS.SI-ID 20313859]
 5. TERŠEK, Andraž. Ali obvezno cepljenje pomeni kršitev temeljnih človekovih pravic?. Planet lepote. 6. jul. 2020. ISSN 1855-038X. https://www.planet-lepote.com/dr-andraz-tersek-ali-je-obvezno-cepljenje-krsitev-temeljnih-clovekovih-pravic?fbclid=IwAR0bJY8Q0Prtq5zHsut7gTACKLmKCm7ZWImJtUC94nPxRBYNxwMV5kYg71w. [COBISS.SI-ID 21774851]
 6. TERŠEK, Andraž. Compulsory vaccination controversy, ECtHR and fundamental human rights. ECHR case law. July 31, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/compulsory-vaccination-controversy-ecthr-and-fundamental-human-rights/. [COBISS.SI-ID 25048323]
 7. TERŠEK, Andraž. Constitutional remarks on understanding freedom of expression and the concept of “hate speech” in Slovenia – and in Europe. ECHR case law. June 5, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/by-article/article-10/constitutional-remarks-on-understanding-freedom-of-expression-and-the-concept-of-hate-speech-in-slovenia-and-in-europe/. [COBISS.SI-ID 19257091]
 8. TERŠEK, Andraž. Dejanske izredne razmere kot (le?) priložnost, ali pa (celo!) vzpodbuda za še več nemislečega etiketiranja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 1. 5. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/263100. [COBISS.SI-ID 17321987]
 9. TERŠEK, Andraž. Država se mora truditi zaščiti ljudi tudi pred tesnobo in strahom, zlasti tistim “nevidnim”. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 15. 5. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/264017. [COBISS.SI-ID 17321475]
 10. TERŠEK, Andraž. ESČP naj bi kmalu odločilo, da obvezno cepljenje, kot je urejeno tudi v Sloveniji, pomeni kršitev človekovih pravic. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 10. jul. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/267093. [COBISS.SI-ID 25059843]
 11. TERŠEK, Andraž. Esej o “ustavni demokraciji”; in post scriptum. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 26. 6. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/266528. [COBISS.SI-ID 25058563]
 12. TERŠEK, Andraž. Jutro po večeru ali Kaj po pandemiji?. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 17. 4. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/262103. [COBISS.SI-ID 17322755]
 13. TERŠEK, Andraž. Kdo so “junaki”?. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 3. 4. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/261090. [COBISS.SI-ID 17323011]
 14. TERŠEK, Andraž. Klepet s študentom prava – ali – O smislu. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 12. 6. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/265791. [COBISS.SI-ID 20020739]
 15. TERŠEK, Andraž. Maske. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 20. 3. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/259941. [COBISS.SI-ID 17323267]
 16. TERŠEK, Andraž. Mental healthcare and prevention of suicide should be the first priority of EU Member States after the (first wave?!) 2020 Coronavirus pandemic. KSLR EU law blog : an informal academic forum for discussion of EU Law matters. June 15, 2020. https://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/?p=1467#.XudQ_udvGM8. [COBISS.SI-ID 20459523]
 17. TERŠEK, Andraž. A new European definition of hate speech? Yes. ECHR case law. July 1, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/a-new-european-definition-of-hate-speech-yes/. [COBISS.SI-ID 25029891]
 18. TERŠEK, Andraž. A new European definition of hate speech? Yes. ECHR case law. July 1, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/a-new-european-definition-of-hate-speech-yes/. [COBISS.SI-ID 21635331]
 19. TERŠEK, Andraž. Ob odločitvi Vrhovnega sodišča v sodnem sporu med premierjem in novinarko : (ustavno)pravni kontekst in temelj : komentar. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 08. maj. 2020, ilustr. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/slovenija/andraz-tersek-ob-odlocitvi-vrhovnega-sodisca-v-sodnem-sporu-med-premierjem-in-novinarko-ustavnopravni-kontekst-in-temelj-776849. [COBISS.SI-ID 17161987]
 20. TERŠEK, Andraž. Odprto pismo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 7. avg. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/268408. [COBISS.SI-ID 25062403]
 21. TERŠEK, Andraž. Omejitev gibanja po Sloveniji – kaj lahko pričakujemo od ustavnega sodišča?. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 19. apr. 2020, ilustr. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/kolumnisti/andraz-tersek-omejitev-gibanja-po-sloveniji-kaj-lahko-pricakujemo-od-ustavnega-sodisca-771982. [COBISS.SI-ID 17163267]
 22. TERŠEK, Andraž. Pod katerimi pogoji lahko vojska sodeluje s policijo?. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 19. april 2020, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kolumne/pod-katerimi-pogoji-lahko-vojska-sodeluje-s-policijo/521143. [COBISS.SI-ID 17159683]
 23. TERŠEK, Andraž. Postopkovno vprašanje stranke, vabljene pred prekrškovno sodišče. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 24. 1. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/256618. [COBISS.SI-ID 17324803]
 24. TERŠEK, Andraž. Pravica do zaščite pred strahom in pred poniževanjem. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 6. 3. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/258783. [COBISS.SI-ID 17323779]
 25. TERŠEK, Andraž. Protestniki na kolesih; v izrednih razmerah očitno vznikajo tudi pravni paradoksi. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 29. apr. 2020, ilustr. ISSN 1855-4962. https://reporter.si/clanek/kolumnisti/protestniki-na-kolesih-v-izrednih-razmerah-ocitno-vznikajo-tudi-pravni-paradoksi-774755. [COBISS.SI-ID 17162755]
 26. TERŠEK, Andraž. Razumljivo je, če ljudstvo – takšno – oblast prezira. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 7. 2. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/257279. [COBISS.SI-ID 17324291]
 27. TERŠEK, Andraž. Reflection on legal and political deliberations regarding human life and dignity after the 2020 Coronavirus pandemic. ECHR case law. June 12, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/2020-pandemic/reflection-on-legal-and-political-deliberations-regarding-human-life-and-dignity-after-the-2020-coronavirus-pandemic/. [COBISS.SI-ID 19482115]
 28. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravni in etično-politični memorandum o “izjemnem” družbenem stanju in družbeni funkciji vojske. Domovina : [medij, odprt v našo skupno prihodnost]. 28. marca 2020, ilustr. ISSN 2670-7675. https://www.domovina.je/ustavnopravni-in-eticno-politicni-memorandum-o-izjemnem-druzbenem-stanju-in-druzbeni-funkciji-vojske/. [COBISS.SI-ID 17156355]
 29. TERŠEK, Andraž. Veljavne pravne podlage za kaznovanje ljudi zaradi nenošenja ali napačnega nošenja maske ni!. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal. 24. jul. 2020, ilustr. ISSN 1581-372X. https://www.rtvslo.si/kolumne/veljavne-pravne-podlage-za-kaznovanje-ljudi-zaradi-nenosenja-ali-napacnega-nosenja-maske-ni/531538?fbclid=IwAR0xq3Fg5eL0mArqI2dFpujQ_OUqfjv8sjth-ZaDyUlXcIGoxUnwo5PtPCU. [COBISS.SI-ID 24984323]
 30. TERŠEK, Andraž. Vprašanje “legitimacije in identifikacije” osebe z zahtevanjem osebnega dokumenta je zame temeljno vprašanje demokratične svobode in vladavine prava. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 21. 2. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/257982. [COBISS.SI-ID 17324035]
 31. TERŠEK, Andraž. Vtis o ravnodušnem in do ljudi žaljivem zavračanju ustavnih pritožb. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 24. jul. 2020, portret. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/267858. [COBISS.SI-ID 25060611]
 32. TERŠEK, Andraž. Z obrobja vprašanj o pravu in čustvih v ustavni demokraciji. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 29. 5. 2020, avtorj. sl. ISSN 1581-0968. https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/264851. [COBISS.SI-ID 19262979]
 33. TERŠEK, Andraž. (Ne)znosnost legalističnega dogmatizma (9): primer Ankaran in sodobno ustavništvo. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 30. jun. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=120728. [COBISS.SI-ID 1536793540]
 34. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (11): pred parlamentarnimi volitvami 2014 in po njih. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 25. avg. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=124631. [COBISS.SI-ID 1536793028]
 35. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (4): primer štipendije. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 11. feb. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=112811. [COBISS.SI-ID 1536796868]
 36. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (5): epilog brez epiloga. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 10. mar. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=114277. [COBISS.SI-ID 1536796612]
 37. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (6): prekrškovna misel. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 7. apr. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=115953. [COBISS.SI-ID 1536796356]
 38. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (7): že dolgo grozljivo, a vedno slabše. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 5. maj 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=117487. [COBISS.SI-ID 1536796100]
 39. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (8): primer vizuma. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 2. jun. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=119342. [COBISS.SI-ID 1536795844]
 40. TERŠEK, Andraž. Neznosnost pravne ignorance in golega legalizma (10): Primer paradoksov glede svobode izražanja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 28. jul. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=122376. [COBISS.SI-ID 1536793284]
 41. TERŠEK, Andraž. Proti neznosnosti legalistične ignorance (12): legitimnost s filozofijo sodobnega ustavništva. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 22. sep. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=126584. [COBISS.SI-ID 1536792516]
 42. TERŠEK, Andraž. Več kot le neznosna legalistična ignoranca (3): primer vrtca. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 13. jan. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=110839. [COBISS.SI-ID 1536797124]
 43. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (1): primer državljanstva. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 15. nov. 2013. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=107774. [COBISS.SI-ID 1536797636]
 44. TERŠEK, Andraž. Neznosnost legalistične ignorance (2): primer uspešnega kolesarja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 16. dec. 2013. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?id=109553. [COBISS.SI-ID 1536797380]
 45. TERŠEK, Andraž. Ius resistendi. Pravna praksa : PP. 29. sep. 2011, leto 30, št. 37, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 265157120]
 46. TERŠEK, Andraž. (Ustavno)pravno puhličarstvo. Pravna praksa : PP. 18. mar. 2010, leto 29, št. 11, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10598481]
 47. TERŠEK, Andraž. Fran Milčinski ali Franc Kafka? Ne, senat. 1. Pravna praksa : PP. 15. okt. 2010, leto 29, št. 40/41, str. 41, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 11016529]
 48. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja: kdo je ultralevičar?. Pravna praksa : PP. 2. apr. 2009, leto 28, št. 13, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 9908561]
 49. TERŠEK, Andraž. Znanost kot hudičev advokat?. Pravna praksa : PP. 21. maj 2009, leto 28, št. 20, str. 33, ilustr. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 10004817]
 50. TERŠEK, Andraž. Šestnajst let sramote. Večer. [Spletna izd.]. 19. dec. 2008. ISSN 1580-2639. http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2008121905390227. [COBISS.SI-ID 1024035668]
 51. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in pravice javnih uslužbencev. (I). Pravna praksa : PP. 17. apr. 2003, leto 22, [št. ]14, str. 33. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 5609297]
 52. TERŠEK, Andraž, PAVLIN, Damijan, DRAGAN, Jure, NASTRAN, Barbara, VRAŽIČ, Nastja. On the legality and constitutionality of measures and restrictions on constitutional rights in Slovenia, during an official Coronavirus Pandemic 2020. ECHR case law. July 10, 2020. https://www.echrcaselaw.com/en/2020-pandemic/on-the-legality-and-constitutionality-of-measures-and-restrictions-on-constitutional-rights-in-slovenia-during-an-official-coronavirus-pandemic-2020/. [COBISS.SI-ID 24834307]
 53. TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij. The right to obtain sufficient information about available legal remedies and the ECHR. ECHR case law. May 22, 2020, ilustr. https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/by-article/article-6/the-right-to-obtain-sufficient-information-about-available-legal-remedies-and-the-echr/. [COBISS.SI-ID 17158915]
 54. VOVK, Irena, TERŠEK, Andraž, ČOTAR, Andrej, NOVAK, Barbara, PAVLIHA, Marko, ZAGORAC, Dean, JUREN, Jernej. Dnevi slovenskih pravnikov 2004 (II.) : [povzetki sekcij]. Pravna praksa : PP. 4. nov. 2004, leto 23, št. 36, str. 8-15. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 6835793]
 55. VOVK, Irena, TERŠEK, Andraž. Dnevi slovenskih pravnikov 2001. (II.). Pravna praksa : PP. 8. nov. 2001, leto 20, 34, str. 5-11. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 4316241]

MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

2.01 Scientific monograph

 1. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTRUS, Dušan, ŠTURM, Lovro, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, VALENTINČIČ, Dejan, ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, ČEBULJ, Janez (author, member of editorial board), FERK, Petra, FERK, Boštjan, MULEC, Breda, NERAD, Sebastian, PETRIČ, Ernest, et al., AVBELJ, Matej (editor). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144]
 2. PIČMAN ŠTEFANČIČ, Polona, TERŠEK, Andraž. Preludij demokracije : civilna družba in svoboda javnega komuniciranja. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2005. 295 str. Litera Scripta Manet, Zbirka Manet, 5. ISBN 961-6447-17-3. [COBISS.SI-ID 223596800]
 3. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja : komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 141 str. Nova slovenska zakonodaja. ISBN 978-961-247-438-6. [COBISS.SI-ID 304958720]
 4. TERŠEK, Andraž. Etika politike : esejistični komentar ustave, z novo ustavo. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2018. 449 str. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7050-00-4. [COBISS.SI-ID 294016768]
 5. TERŠEK, Andraž. Odvetniška ustavnost : o pravici do odvetnika in temeljnih pravicah odvetnikov. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. 160 str. ISBN 978-961-6964-61-6. [COBISS.SI-ID 284392448]
 6. TERŠEK, Andraž. Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 531 str., tabele. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6862-75-2. ISSN 2335-3686. [COBISS.SI-ID 276604416]
 7. TERŠEK, Andraž. Ustavna demokracija in vladavina prava : ustavnopravni eseji. 1. izd. Koper: FAMNIT – Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijsko tehnologijo, 2009. 164 str. ISBN 978-961-269-182-0. [COBISS.SI-ID 248988160]
 8. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja v sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in slovenski ustavnosodni praksi. V Ljubljani: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2007. 279 str. ISBN 978-961-6285-54-4. [COBISS.SI-ID 237456384]
 9. TURK, Boštjan J., LAMPE, Rok, BOŠNJAK, Marko, TERŠEK, Andraž. Človekove pravice v pravnih in sodnih postopkih. Ljubljana: Legalia – Društvo za razvoj prava in pravno pomoč državljanom, 2004. 163 str. ISBN 961-238-386-3. [COBISS.SI-ID216619008]

2.02 Professional monograph

 1. TERŠEK, Andraž. Misleče in poučeno o današnji družbi. 1. izd. Nova Gorica: Nova Univerza, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (224 str.)). ISBN 978-961-94502-5-3. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/04/prelom-Ter%C5%A1ek-2020.pdf. [COBISS.SI-ID 305099264]
 2. TERŠEK, Andraž. Vrnitev v ustavnopravno preteklost : obuditev spomina na ustavnopravni analizi o doktrini ustavnosodnega stopnjevanja sankcij in o pravici do zasebnosti. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (89 str.)), fotogr. ISBN 978-961-94502-2-2. https://www.nova-uni.si/nova/wp-content/uploads/2020/07/Vrnitev-v-ustavnopravno-preteklost-prelom_kon%C4%8Dna2.pdf. [COBISS.SI-ID 20468483]
 3. TERŠEK, Andraž. Zapisi ustavnika v karanteni. 1. elektronska edicija. Ljubljana: Sanje, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). Zbirka Dokumenta. ISBN 978-961-6767-09-5. https://www.biblos.si/isbn/9789616767095. [COBISS.SI-ID 40921603]
 4. TERŠEK, Andraž. Zapisi ustavnika v karanteni. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2020. 189 str. Zbirka Dokumenta. ISBN 978-961-274-363-5. [COBISS.SI-ID 29490691]
 5. TERŠEK, Andraž. Pravna ignoranca škodi 2 : kritika pravne prakse. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 353 str. ISBN 978-961-6964-80-7. [COBISS.SI-ID 283916544]
 6. TERŠEK, Andraž. Pravna ignoranca škodi : kritika pravne prakse. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 242 str. ISBN 978-961-6862-33-2. [COBISS.SI-ID 278109952]
 7. TERŠEK, Andraž, HOSTA, Milan, AMON, Mojca. Izleti v etiko, filozofijo in fiziologijo športa. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 187 str., portreti. ISBN 978-961-247-445-4. [COBISS.SI-ID 29768195]
 8. TERŠEK, Andraž (author, photographer), WEISS, Blaž (author, photographer). Oris prava in etike za igralce tenisa. Kamnik: samozal. A. Teršek; Mozirje: samozal. B. Weiss, 2018. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-288-373-7. [COBISS.SI-ID 294447616]

2.03 Reviewed university, higher education or higher vocational education textbook

 1. TERŠEK, Andraž. Socialna ustavna demokracija : iz filozofije in teorije v prakso. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. 360 str. Knjižnica Ludus, 4. ISBN 978-961-7023-17-6. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 290838784]

2.05 Other educational material

 1. TERŠEK, Andraž. Vzgoja za kritično državljansko držo : skripta besedil ob Poletnem študijskem forumu kritičnega državljanstva. Koper: Pedagoška fakulteta, 2013. http://www.pef.upr.si/studenti/arhiv_obvestil_za_studente/2013061911425681/VABILO%20na%20POLETNI%20. [COBISS.SI-ID 1536775620]

2.08 Doctoral dissertation

 1. TERŠEK, Andraž. Legitimnost kot prvina političnih in pravnih konceptov sodobne ustavne demokracije : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Teršek], 2007. 576 str. [COBISS.SI-ID 9115985]

2.15 Expertise, arbitration decision

 1. TERŠEK, Andraž. Nacionalni sistem integritete : nacionalno letno poročilo Društva Integriteta-Transparency International Slovenia, 2010-2011 : [izvedensko mnenje]. Kamnik; Koper: Društvo Integriteta, 2011. 11 str.. [COBISS.SI-ID 1536792260]

2.16 Artistic work

 1. TERŠEK, Andraž. Razmetanost pozlačenega drobca : po-etika. Brežice: Primus, 2018. 276 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-39-7. [COBISS.SI-ID 295282944]
 2. TERŠEK, Andraž, PAVLIN, Blaž (editor). Brutalci : to ni ta roman o nas. Ljubljana: [Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije], 2015. 7 zv. (1170 str.). [COBISS.SI-ID 2048338773]
 3. TERŠEK, Andraž. Brutalci : to ni ta roman o nas. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 431 str. ISBN 978-961-6954-08-2. [COBISS.SI-ID 275253760]

2.19 Radio or television broadcast

 1. KOŽAR, Špela (interviewer), KOPAČ, Anja (interviewee), OGULIN, Anita (interviewee), ZIDAR KLEMENČIČ, Nina (interviewee), ZAVIRŠEK, Darja (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Pogovor o revščini ob predpremieri filma Pod mostovi. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/mmcnovice/174449553. [COBISS.SI-ID 4717925]
 2. TERŠEK, Andraž (interviewer), PETROVEC, Dragan (interviewee). Brutnskopija. [San Bruno]: YouTube, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=GPJI1t3mH1E. [COBISS.SI-ID 1910350]
 3. TERŠEK, Andraž (interviewer), SALECL, Renata (interviewee). Brutnskopija. [San Bruno]: YouTube, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=1DGLutIxm94. [COBISS.SI-ID 1910606]
 4. ZALOKAR-ORAŽEM, Cveta (author, interviewer), VIŽINTIN, Marijanca Ajša (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Pogled čez meje migracij : okrogla miza s predstavitvijo, Knjižnica Domžale, 30. 1. 2020. Domžale: Knjižnica, 2020. 1 spletni vir (1 videodatoteka (82 min, 53 sek)). [Srečanja z ustvarjalci. http://www.knjiznica-domzale.si/Za-uporabnike/Video-arhivhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=4139&v=QiWrDJuX4Ew&feature=emb_logo. [COBISS.SI-ID 17064338]

2.25 Other monographs and other completed works

 1. ZALOKAR-ORAŽEM, Cveta (interviewer), TERŠEK, Andraž (interviewee). Dr. Andraž Teršek : kritika pravne prakse : Knjižnica Domžale, 3. oktober 2016. [Domžale: M. Pivar, 2016]. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok. Srečanja z ustvarjalci. [COBISS.SI-ID 16805010]

PERFORMED WORKS (EVENTS)

3.11 Radio or television event

 1. DOBOVŠEK, Bojan (interviewee), KANDUČ, Zoran (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Misliti je za to državo največji strošek : [Radio Slovenija, 1. program, oddaja Intelekta, 5. 12. 2012]. Ljubljana, 2012. http://tvslo.si/#ava2.152277926. [COBISS.SI-ID 2502122]
 2. GRILC, Uroš (interviewee), BARŠI, Izidor (interviewee), MURŠIČ, Rajko (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Rog in mesto : oddaja Panoptikum, TV Slovenija 1, 22. 9. 2016http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174427727. [COBISS.SI-ID 62855266]
 3. JAKLIČ, Klemen (discussant), NUSSDORFER, Vlasta (discussant), ŠVARC, Dominika (discussant), TERŠEK, Andraž (discussant), ŠEPEC, Miha (discussant), TOPLAK, Jurij (discussant). Najvplivnejši pravniki : Več osebne odgovornosti, več pluralizma : [okrogla miza ob izboru 10. Najvplivnejših pravnikov letošnjega leta po izboru portala IUS-INFO, 27.11.2018, Ljubljana. 2013. https://www.rtvslo.si/slovenija/najvplivnejsi-pravniki-vec-osebne-odgovornosti-vec-pluralizma/473107https://www.youtube.com/watch?v=XZBXK6X1zIA. [COBISS.SI-ID 5685291]
 4. KOVAČIČ, Gorazd (discussant), MASTNAK, Tomaž (discussant), TERŠEK, Andraž (discussant), KOVAČ, Bogomir (discussant). Maska demokracije : oddaja Panoptikum, RTV Slovenija, 1. program, 12. jun. 2014https://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174280282. [COBISS.SI-ID 68090210]
 5. LETNAR ČERNIČ, Jernej (interviewee), SALECL, Renata (interviewee), FIDLER, Sanja (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee), KURNIK, Andrej (interviewee), DOBRANIĆ, Filip (interviewee), KOBAN, Dejan (interviewee). Protivladni protesti : TV Slovenija 1, Oddaja Tednik, 11. 5. 2020, ob 20.00. Ljubljana: RTV Slovenija, 2020. [COBISS.SI-ID 15273731]
 6. MENCIN ČEPLAK, Metka (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Prava poroka? : [oddaja Knjiga mene briga, TV Slovenija 1, 12. april 2007]. Ljubljana, 2007. [COBISS.SI-ID 30256989]
 7. TERŠEK, Andraž. Demokracije za izvoz? : Intelekta. Ljubljana: Radio Slovenija I., 14. sep. 2010. [COBISS.SI-ID 1024277588]
 8. TERŠEK, Andraž (interviewee), TOPLAK, Jurij (interviewee). Darko Kraševec zahteva izločitev sodišč in sodnikov : intervju, oddaja 24 ur ob 19:00, Pop Tv, 22. 4. 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 5515563]
 9. TOPLAK, Jurij (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Nihče ne bo odgovarjal : intervju, oddaja 24 ur ob 19:00, Pop Tv, 28. 9. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 5516075]

3.14 Invited lecture at foreign university

 1. TERŠEK, Andraž. Referendumska demokratija i problem džamije u Sloveniji : predavanje na postdiplomskom studiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 25. – 27. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1536856516]
 2. TERŠEK, Andraž. Sloboda izražavanja : predavanje na postdiplomskom studiju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 25. – 27. maj 2010. [COBISS.SI-ID 1536856260]
 3. TERŠEK, Andraž. Sloboda izražavanja: od (Euro) paradoksa do (slovenačkih) kontroverzi : Pravni fakultet, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 5. 11. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024212564]

3.15 Unpublished conference contribution

 1. TERŠEK, Andraž. CEE constitutional identity must be understood as a foundational constitutional democracy : prispevek na konferenci 10th Central and Eastern Europeaen forum of young legal, political and social theorists “Constitutional identity and social memories in Central and Eastern Europe”, 3-4 May 2018, Timişoara, Romania. [COBISS.SI-ID 1540284612]
 2. TERŠEK, Andraž. Kritični izris spregledanega pri socialni politiki in praksi : prispevek na konferenci Prihodnost dela, socialna in pravna varnost, Društvo za širjenje političnega prostora Progresiva, kreativni center Poligon, 20. februar 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 1539148228]
 3. TERŠEK, Andraž. Vsiljena etika za reklame in brez nje za oglase kot umetnost? : prispevek na konferenci “Manj reklam, več oglasov” v okviru 26. Slovenskega oglaševalskega festivala, 6. in 7. april 2017, Portorož. [COBISS.SI-ID 1539359940]
 4. TERŠEK, Andraž. Universities are no longer what they ouhgt to be : lecture at 3rd International Scientific Conference Pedagogy, education and instruction, Faculty of Science and Education, University of Mostar, 21st – 22nd October 2016. [COBISS.SI-ID 1539027140]
 5. TERŠEK, Andraž. How unconstitutional is constitutional democracy: impulse of the Slovenian paradox : conference “What we ought to know about one another”, Faculty of law and administration, University of Silesia, Katowice, 30 april – 3 may 2009. 2009. http://www.forum2009.us.edu.pl/content/detailed-programme. [COBISS.SI-ID 1024098388]
 6. TERŠEK, Andraž. Is unified constitutional policy possible in social diversity and global economic crisis : 1st EMUNI research souk The Euro-Mediterranean student research multi conference, Portorož, 9 June 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024105812]
 7. TERŠEK, Andraž. Ustava, načela, razumnost in podobne zadrege pravosodja : ELSA seminar “Pravo v praksi”, Bovec, 4. – 6. 12. 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024189268]
 8. TERŠEK, Andraž. Ustavnopravni vidiki izbrisa in izvrševanje odločb Ustavnega sodišča : 1. konferenca Mirovnega inštituta “16 let pozneje: politični in pravni vidiki izbrisa v Sloveniji”, Ljubljana, 3. in 4. december 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 1024087892]

3.16 Unpublished invited conference lecture

 1. TERŠEK, Andraž. Zagotavljanje uresničevanja zastavljenih ciljev nacionalnega programa socialnega varstva : pravni pogled med razumevanjem in udejanjanjem človekovih pravic – ranljivih skupin v luči varovanja njihovih pravic : vabljeno predavanje na 26. dnevih Socialne zbornice Slovenije z naslovom “Soodgovorno načrtovanje novih strateških usmeritev na področju socialnega varstva”, 17. in 18. september 2020, Rikli Balance Hotel, Bleduhttps://www.szslo.si/dnevi-zbornice-2020. [COBISS.SI-ID 41201155]
 2. TERŠEK, Andraž. Bog je v hiši alias politična alternativa med utopijo in distopijo : vabljeno predavanje na razpravah o utopijah, 30-obletnica Založbe Studia HumanitatiS, Cankarjev dom, Ljubljana, 4. maj 2016. [COBISS.SI-ID 1538345668]
 3. TERŠEK, Andraž. Kar vedo, je narobe : vabljeno predavanje na 19. slovenski konferenci o odnosih z javnostmi “Komuniciranje: povezovanje, sodelovanje, merjenje učinkov”, Portorož, 14. in 15. april 2016. [COBISS.SI-ID 1538303172]
 4. TERŠEK, Andraž. Pravica do zasebnosti in javne osebnosti : vabljeno predavanje na 2. dnevih prava zasebnosti in svobode izražanja, Kranjska Gora, 7. in 8. april 2016. [COBISS.SI-ID 1538302916]
 5. TERŠEK, Andraž. Razumevanje ustavnega koncepta suverenosti : vabljeno predavanje v okviru ustavnopravnega kolokvija Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Maribor, 29. november 2016. [COBISS.SI-ID 1539025604]
 6. TERŠEK, Andraž. Sedem korakov za revitalizacijo pravne države : vabljeno predavanje na znanstvenem kolokviju Akademski forum FDŠ na Fakultetti za državne in evropske študije, Brdo pri Kranju, 17. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 1538907076]
 7. TERŠEK, Andraž. Socialna ustavna demokracija : vabljeno predavanje na konferenci Socialnih demokratov “Dostojno delo za vse”, Koper, 2. april 2016. [COBISS.SI-ID 1538345924]
 8. TERŠEK, Andraž. Ustavna pritožba in pritožba na ESČP : vabljeno predavanje na seji Območnega zbora odvetnikov Celje v okviru konference Ustavna pritožba in pritožba na ESČP, Celje, 23. marec 2016. [COBISS.SI-ID 1538292932]
 9. TERŠEK, Andraž. Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo : vabljeno predavanje v okviru ustavnopravnega kolokvija na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica, 17. december 2015. [COBISS.SI-ID 1538268868]
 10. TERŠEK, Andraž. Ustava in svoboda : vabljeno predavanje v okviru simpozija Ustava in svoboda na Evropski pravni fakulteti, Nova Gorica, 19. maj 2015. [COBISS.SI-ID 1538269124]
 11. TERŠEK, Andraž. Po-etika : vabljeno predavanje na enodnevnem strokovnem srečanju Konferenca FEEL2014: Etična slepota, Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju, 10. junij 2014. [COBISS.SI-ID 1536783300]
 12. TERŠEK, Andraž. Zaupnost razmerja med odvetnikom in stranko : vabljeno predavanje na okrogli mizi v okviru Dneva slovenskih odvetnikov, Hotel Habakuk, Maribor, 26. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 1536894148]
 13. TERŠEK, Andraž. Fullfilling and increasing the positive obligations of the state regarding mental health and suicide : Triple I conference: intuition, imagination, innovation, Koper, 4. maj 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024098644]
 14. TERŠEK, Andraž. Bod’ tih! : ELSA seminar Bovec 2008 “Mediji in pravo”, Bovec, 5.-7.12.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 1024088404]
 15. TERŠEK, Andraž. Medkulturni socialni dialog v odnosu do socialne države : XIV. dnevi Socialne zbornice Slovenije, Portorož, 20.- 21. novembra 2008. Portorož, 2008. [COBISS.SI-ID 1024087380]
 16. TERŠEK, Andraž. Pravni vidik človekovih pravic – kako logiko prava in idejo pravic približati ljudem : vabljeno predavanje pri izvajanju programa Ustvarjalno učenje človekovih pravic, Ministrstvo za šolstvo in šport in Amnesty International Slovenija, Pravna Fakulteta Ljubljana, 21. september 2006. [COBISS.SI-ID 1536792004]
 17. TERŠEK, Andraž, BOBOVNIK, Slavko, STEINBUCH, Dejan, PODOBNIK, Klemen, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, JUD, Ana. Mediokracija, partitokracija in/ali novinarji brez pojma? : ELSA seminar Bovec 2008 “Mediji in pravo”, Bovec, 5.-7.12.2008. 2008. [COBISS.SI-ID 1024088148]

3.25 Other performed works

 1. AVBELJ, Matej, CERAR, Miro, NUSSDORFER, Vlasta, PAVLIHA, Marko, SANCIN, Vasilka, JAKLIČ, Klemen, TERŠEK, Andraž, ZOBEC, Jan. Pravo in politika – zaveznika ali nasprotnika? : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2016, Ljubljana, Hotel Lev, 30. november 2016. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 1024468192]
 2. AVBELJ, Matej, CERAR, Miro, HOJNIK, Janja, MATOZ, Franci, NUSSDORFER, Vlasta, TERŠEK, Andraž, ZIDAR KLEMENČIČ, Nina, JAKLIČ, Klemen. (A)moralnost pravnikov : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2014, Ljubljana, dvorana Karantanija, Hotel Lev, 2. december 2014. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 1024464096]
 3. AVBELJ, Matej (discussant), ŠUŠTERŠIČ, Janez (discussant), JAMBREK, Peter (discussant), KRIVIC, Matevž (discussant), TERŠEK, Andraž (discussant), ZOBEC, Jan. Okrogla miza v okviru projekta Ideologija na sodiščih : 30. november 2018, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 2048052452]
 4. BOŠNJAK, Marko, JAKLIČ, Klemen, MATOZ, Franci, KAUČIČ, Igor, NUSSDORFER, Vlasta, ŠIKOVEC UŠAJ, Lucija, TERŠEK, Andraž, PAVLIHA, Marko. Pravo in odgovornost : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2015, Ljubljana, Hotel Lev, 8. december 2015. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2015. [COBISS.SI-ID 1024464608]
 5. CERAR, Miro, HOJNIK, Janja, JAKLIČ, Klemen, KOZINA, Jože, PAVLIHA, Marko, PETRIČ, Ernest, TERŠEK, Andraž. [Kršitev človekovih pravic in aktualni družbenopolitični problemi v Sloveniji] : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2013, Ljubljana, Hotel Lev, 10. december 2013. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2013. [COBISS.SI-ID 1024464352]
 6. GODINA, Vesna V. (interviewee), KLINE, Miro (interviewee), PAVLIHA, Marko (interviewee), TERŠEK, Andraž (interviewee). Slovenski nacionalni značaj med ustavo in javno podobo : večerni pogovor na srečanju TI SI, Inštitut UP ZRS Koper, 29. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 23541768]
 7. GYÖRKÖS ŽNIDAR, Vesna (discussant), BRGLEZ, Milan (discussant), PRELESNIK, Mojca (discussant), NUSSDORFER, Vlasta (discussant), SANCIN, Vasilka (discussant), TERŠEK, Andraž (discussant), ŠVARC, Dominika (discussant), SOTLAR, Andrej (discussant), ŽABERL, Miroslav (discussant), DOBOVŠEK, Bojan (discussant), KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža (discussant), KOVAČ, Blaž (discussant), BERVAR STERNAD, Katarina (discussant), KOVAČIČ, Andrej (discussant), ŽERDIN, Ali (discussant), MARKEŠ, Janez (discussant). Javna razprava o paketu represivnih zakonov : javna razprava o paketu represivnih zakonov, ki podeljujejo razširjena pooblastila policistom in redarjem, ki jo pripravlja Skupina za varnost državljanov, Ljubljana, 1. februarja 2017. [COBISS.SI-ID 1175661]
 8. KOMEL, Mirt (discussant), KRAŠOVEC, Primož (discussant), MARINČIČ, Marko (discussant), RAJGELJ, Barbara (discussant), TAVČAR KRAJNC, Marina (discussant), TERŠEK, Andraž (discussant), ZAVRTANIK, Danilo (discussant), ZUPANIČ, Miran (discussant), ŽERAK, Mojca (discussant). Z glavo proti zakonu : posvet ob Dnevu svobodne univerze, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 2. 4. 2014. [COBISS.SI-ID 35494237]
 9. TERŠEK, Andraž. Verodostojne laži ali Platon ni tega niti slutil : predavanje na sedežu Večgeneracijskega centra Skupna točka na Založki 54 v Ljubljani, Ljubljana, 2. februar 2017. [COBISS.SI-ID 1539147204]
 10. TERŠEK, Andraž. Omejitve in nova cenzura v medijski regulaciji : vabljeno predavanje pri predmetu Medijska regulacija na Fakulteti za družbene vede, Ljubljana, 15. december 2016. [COBISS.SI-ID 1539146948]
 11. TERŠEK, Andraž. K praksi pravičnosti v demokraciji človekovih pravic : nagovor na sprejemu ob dnevu človekovih pravic in ob 20. obletnici Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v Predsedniški palači, ki ga je priredil predsednik republike, Ljubljana, 10. december 2014http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/24EEB0110B2BD39AC1257DAA004A3E52?OpenDocument. [COBISS.SI-ID 1537090756]
 12. TERŠEK, Andraž. Posvojitve da, zakonske zveze morda : Rock the Law, Primorski pravni center, Koper, 24. junij 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024268628]
 13. TERŠEK, Andraž. Prijazno do razuma : Novosti o postopkih za izvolitve v nazive na Univerzi na Primorskem, Koper, 1. september 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024276308]
 14. TERŠEK, Andraž. Svoboda izražanja in medijska svoboda : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 14. januar 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024212052]
 15. TERŠEK, Andraž. Svobodno izražam: koliko strpnosti do nestrpnosti? : Dediščina razsvetljenstva, Fakulteta za humanistične študije Koper, 21. april 2010. 2010. [COBISS.SI-ID 1024268372]
 16. TERŠEK, Andraž. Nova družinska zakonodaja: več pravic za istospolne partnerje : okrogla miza, Ljubljana, 10. december 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024212308]
 17. TERŠEK, Andraž. Sovražni govor – nedopustna kršitev človekovih pravic ali sprejemljiva svoboda izražanja? : Spregovoriti proti diskriminaciji, Informacijski urad Sveta Evrope, Ljubljana, 4.3.2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024088660]
 18. TERŠEK, Andraž. Tisk v času svobode : okrogla miza Razumeti Slovenijo, razumeti svet, Ljubljana, 7. oktober 2009. 2009. [COBISS.SI-ID 1024212820]
 19. TERŠEK, Andraž, AVBELJ, Matej, TOPLAK, Jurij, ZAGORC, Saša, PAVČNIK, Tomaž, NOVAK, Marko. Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov : vodenje okrogle mize na konferenci 42. Dnevi slovenskih pravnikov, Portorož, 13. – 15. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 1538859460]
 20. TERŠEK, Andraž, BOHANEC, Borut, PRETNAR, Gorazd, BANDELJ, Dunja, BUŽAN, Elena. Gensko spremenjeni organizmi, pesticidi, človek in okolje: je znanost še zaveznica človeške vrste? Pro et Contra : II. kolokvij Univerze na Primorskem, Koper, 21. 4. 2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/uspesno-izveden-ii.-kolokvij-up-1. [COBISS.SI-ID 1024107092]
 21. TERŠEK, Andraž, MARUŠIČ, Dragan, ZAVRATNIK, Danilo, BOHINC, Rado, KOLAR, Jana, URŠIČ, Rok, TURK, Primož, DAROVEC, Darko, ŽENKO, Ernest. Kako do odličnosti na primorskih univerzah? : posvet Poti do odličnosti univerz na Primorskem: naravoslovje, interdisciplinarnost in pogoji zanju, Koper, 2. junij 2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/kako-do-odlicnosti-na-primorskih-univerzah. [COBISS.SI-ID 1024106836]
 22. ZAVRATNIK, Simona, JUG, Ana, PODGORNIK-JAKIL, Žiga, TERŠEK, Andraž, ZDRAVKOVIĆ, Lana. Kriminalizacija upora – kriminalizacija življenja : forum Mirovnega inštituta, Ljubljana, 19. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1001837]
 23. ZUPANČIČ, Boštjan M., RIBIČIČ, Ciril, BOHINC, Rado, TERŠEK, Andraž. Pol stoletja strasbourškega in nacionalnega varstva človekovih pravic: ciklični vzpon ali obrisi nazadovanja? : okrogla miza, Univerza na Primorskem, Koper, 19.3.2009. 2009. http://www.pint.upr.si/news/arhiv/okrogla-miza-o-clovekovih-pravicah. [COBISS.SI-ID 1024089684]
 24. ZUPANČIČ, Boštjan M., MARUŠIČ, Dragan, BRODNIK, Andrej, PRETNAR, Gorazd, TERŠEK, Andraž, KRISTAN, Andrej. Stičišča naravoslovja in družboslovja: izzivi interaktivnega razvoja : Pogovorno znanstveno srečanje, Univerza na Primorskem, Koper, 20.3.2009. 2009. http://www.pint.upr.si/centri/center-za-povezano-znanost-in-razvoj/sticisca-naravoslovja-in-druzboslovja-izzivi-interaktivnega-razvoja. [COBISS.SI-ID 1024089428]

SECONDARY AUTHORSHIP

Editor

 1. Dignitas : revija za človekove pravice. TERŠEK, Andraž (editor 1999-2002, 2017-). Ljubljana: Nova revija, 1999-Ljubljana: Nova revija, 1999-2010Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2010-2013Ljubljana: Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2013-. ISSN 1408-9653. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-PFDPDLU7. [COBISS.SI-ID 98923520]
 2. Evro PP : evropsko pravo in praksa. TERŠEK, Andraž (member of editorial board 2003-). Ljubljana: GV revije, 2003-2004. ISSN 1581-6656. http://www.iusinfo.si/LITE/Kazalo.aspx?Src=3ZBj4DFiaiHAElxUxMuJLiZqNwmZK4XldbFUyW7HOVm%2BVcsKk8BsxqwAiS67v9Lq. [COBISS.SI-ID 123823104]
 3. Physis : journal for physical culture and rehabilitation. TERŠEK, Andraž (member of editorial board 2021-). Medvode: Visokošolski zavod Fizioterapevtika: = Institution of Higher Education, Fizioterapevtika, 2020-. ISSN 2738-5124. [COBISS.SI-ID 43285251]
 4. Revus : revija za evropsko ustavnost. TERŠEK, Andraž (responsible editor 2003-2006, editor 2008-2012, member of editorial council 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: GV Revije: Pravna praksa, 2003-Ljubljana: GV revije: Pravna praksa, 2003-2007Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2008-2009Kranj: Klub Revus, 2011-. ISSN 1581-7652. http://www.revus.eu. [COBISS.SI-ID 126161920]
 5. TERŠEK, Andraž (editor). Teorija in praksa socialne države : zbornik izbranih ustavnopravnih vprašanj. Ljubljana: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2017. ISBN 978-961-6731-15-7. https://www.evro-pf.si/media/website/2014/01/EvroPF-Teorija-in-praksa-socialne-drzave-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 292119808]
 6. TERŠEK, Andraž (editor). Možnosti politike danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. Annales Ludus. ISBN 978-961-6964-74-6. ISSN 2335-3686. www.zrs.upr.si/monografije. [COBISS.SI-ID 285024256]
 7. TERŠEK, Andraž (editor), KUZMANIĆ, Tonči (editor). Možnosti politike danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 227 str. Knjižnica Annales Ludus. ISBN 978-961-6964-26-5. ISSN 2335-3686. [COBISS.SI-ID 279602688]
 8. TERŠEK, Andraž (editor), SMRKOLJ, Marko (editor). Reconsidering democracy : (new) theories, policies and social practices : programme of the 4th Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists, 23-24 March 2012, Celje, Slovenia. Celje: International School for Social and Business Studies, 2012. 62 str. ISBN 978-961-6813-05-1. [COBISS.SI-ID 260842752]
 9. TERŠEK, Andraž (editor). Etika in kakovost življenja : izbrana vprašanja iz medicine, športa in prava = ethics and the quality of life : selected issues in medicine, sports, and law. Ljubljana: Klub Revus; Koper: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2010. 127 str., tabele. Revus, 2010, #št. #13. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 3173320]
 10. TERŠEK, Andraž (editor). Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje = Human dignity and mental health. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2009. 147 str., ilustr. Revus, 2009, št. 10. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 8154185]
 11. PAVČNIK, Tomaž, TOPLAK, Jurij, NOVAK, Marko, AVBELJ, Matej, ZAGORC, Saša, RAZDRIH, Andrej, TERŠEK, Andraž (editor, photographer). Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov. Pravna praksa : PP. 1. dec. 2016, leto 35, št. 47, str. ii-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 296230912]
 12. TERŠEK, Andraž, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, BLAŽIČ, Miha, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KUČIĆ, Lenart J., NEŽMAH, Bernard, PAVČNIK, Tomaž, PRELESNIK, Mojca, RIBIČIČ, Ciril, SALECL, Renata, SVETLIČ, Rok, ŠTEFANČIČ, Marcel, TERŠEK, Silvo, TOPLAK, Jurij, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara, VIDEMŠEK, Boštjan, ZOBEC, Barbara, ZOBEC, Jan, ŽENKO, Ernest, TERŠEK, Andraž (editor). Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 360 str., tabela. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 294225408]

Mentor for Master’s Theses (Bologna study programme)

 1. GOMBAR, Zlatko. Demokracija nekoč, danes, jutri : magistrska naloga. Koper: [Z. Gombar], 2020. VI, 84 str. http://www.ediplome.fm-kp.si/Gombar_Zlatko_20200923.pdf. [COBISS.SI-ID 29366531]
 2. HROVATIČ, Barbara. Legalizacija evtanazije v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Hrovatič], 2018. VI, 128 str. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5445. [COBISS.SI-ID 2053276086]
 3. ŠKERBINC, Urška. Socialna varnost delavcev v okviru dela prek spletnih platform : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Škerbinc], 2019. 98 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=6103&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053367734]
 4. ŠTULANOVIĆ, Alma. Obvezno cepljenje in ustavna pravica do zdravstvenega varstva : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Štulanović], 2020. 100 str. http://revis.openscience.si/info/index.php/slo/. [COBISS.SI-ID 52993027]

Mentor for Undergraduate Theses (1st cycle Bologna study programme)

 1. BEĆIROVIĆ, Sanela. Huda Jama – zločin zoper človečnost : (o družbeni odgovornosti medijev v razmerju do javnosti) : zaključno delo. Koper: [S. Bećirović], 2013. 20 f. [COBISS.SI-ID 1536024260]
 2. KERN, Kim. Umetniško izražanje v obliki sodobnega plesa kot medij : zaključno delo. Koper: [K. Kern], 2012. 35 f. [COBISS.SI-ID 512855424]
 3. KRAJNC, Eva. Varstvo osebnih podatkov in informacije javnega značaja : zaključno delo. Koper: [E. Krajnc], 2013. 23 f. [COBISS.SI-ID 1536003780]
 4. KRALJ, Maja. Iskanje meja umetniškega izražanja : zaključno delo. Koper: [M. Kralj], 2011. 25 f. [COBISS.SI-ID 512764288]
 5. KUTNJAK, Barbara. Diskriminacija v medijih : ali je homofobija sovražni govor? : zaključno delo. Koper: [B. Kutnjak], 2013. 22 f. [COBISS.SI-ID 512961664]
 6. MEDVED, Jernej. Pravica delavcev do dodatnega izobraževanja – v teoriji in praksi : diplomsko delo. Koper: [J. Medved], 2013. [5], 32 str. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Medved_Jernej_2013.pdf. [COBISS.SI-ID 4868567]
 7. MIHELIČ, Matej. Pravice medijev glede športa : zaključno delo. Koper: [M. Mihelič], 2013. 23 f. [COBISS.SI-ID 512961920]
 8. PERIĆ, Ana. Uporaba angleščine v medijih : zaključno delo. Koper: [A. Perić], 2013. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512967808]
 9. STARE, Nastja. Politična korektnost : zaključno delo. Koper: [N. Stare], 2012. 27 f. [COBISS.SI-ID 512870016]
 10. STEPANOVA, Veronika. Politična korektnost kot upor proti politični diverziteti v boju za oblast : zaključno delo. Koper: [V. Stepanova], 2020. 51 str. https://repozitorij.upr.si/IzpisGradiva.php?id=13981. [COBISS.SI-ID 26833923]
 11. ŠKRINJAR, Tjaša. Odnos oblasti do medijev : izbrane tožbe proti medijem : zaključno delo. Koper: [T. Škrinjar], 2015. 24, [5] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537795780]
 12. TRČEK, Maša. Nekateri problemi volilne udeležbe v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Trček], 2018. VI, 54 str., ilustr. http://revis.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=5215&lang=slv. [COBISS.SI-ID 2053233846]
 13. UGRIN, Marko. Prikrito oglaševanje v filmih : zaključno delo. Koper: [M. Ugrin], 2013. 31 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512967040]
 14. VALENČIČ, Tina. Pravice ali dolžnosti učiteljev, ki zapovedujejo ali bi morale dovoljevati izvajane privlačnega in učinkovitega šolskega procesa : diplomsko delo. Koper: [T. Valenčič], 2014. [6], 24 str. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKA_DELA/Valencic_Tina_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 1536825540]
 15. ZADNIK POBEŽIN, Alja. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in iz njega izhajajoča pravica do zaščite fotografije kot intelektualne lastnine : zaključno delo. Koper: [A. Zadnik], 2011. 40 f. [COBISS.SI-ID 512760704]

Translator

 1. WILDHABER, Luzius. O vlogi ustavnih sodišč držav članic Evropske unije. Revus : revija za evropsko ustavnost. [Tiskana izd.]. dec. 2004, letn. 2, št. 3, str. 25-32. ISSN 1581-7652. [COBISS.SI-ID 6983505]

Author of introduction, etc.

 1. KRŽMANC, Gašper. Zgodbe iz karantene : 2. val. Drenov Grič: Uho&Oko, 2021. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0387-7. [COBISS.SI-ID 50877443]
 2. PIRC MUSAR, Nataša (author, editor), KRAIGHER MIŠIČ, Tina (author, editor), KOMAC, Mojca, LUBARDA, Maja, ZATLER, Renata, LEMUT-STRLE, Rosana. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 445 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-610-1. [COBISS.SI-ID 290205696]

Co-Mentor for Undergraduate Theses

 1. LAZNIK, Laura. Meje karikatur v medijskem pravu (primer karikature Zorana Jankoviča kot Hitlerja) : diplomsko delo. Maribor: [L. Laznik], 2011. VIII, 51 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=20388. [COBISS.SI-ID 52637443]
 2. WEISS, Blaž. Pravo in etika v športu : izbor aktualnih vprašanj, s poudarkom na tenisu : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Weiss], 2016. 57 f. [COBISS.SI-ID 5087921]

Interviewee

 1. GLÜCKS, Nenad. Ustavna pravnika: Svinjska glava na spomeniku Borisu Kidriču pomeni svobodo izražanja!. Reporter : informativni tednik. [Spletna izd.]. 4. jan. 2018. ISSN 1855-4962. http://reporter.si/clanek/slovenija/ustavna-pravnika-svinjska-glava-na-spomeniku-borisu-kidricu-pomeni-svobodo-izrazanja-613821. [COBISS.SI-ID 5533227]
 2. MAKOVEC, Urška (interviewer). Pravniki o zadevi Thompson : država ljudem zanika osnovne pravice. SiOL.net. 21. jul. 2017, ilustr. ISSN 1581-0658. https://siol.net/novice/slovenija/pravniki-o-zadevi-thompson-drzava-ljudem-zanika-osnovne-pravice-445465. [COBISS.SI-ID 5511467]
 3. PETKOVIČ, Blaž. Bodo radijci fronto s poslanci odprli na ustavnem sodišču?. Dnevnik. [Tiskana izd.]. 28. jan. 2016, leto 66, str. 4. ISSN 1318-0320. https://www.dnevnik.si/1042729177. [COBISS.SI-ID 5535787]

Photographer

 1. PAVČNIK, Tomaž, TOPLAK, Jurij, NOVAK, Marko, AVBELJ, Matej, ZAGORC, Saša, RAZDRIH, Andrej, TERŠEK, Andraž (editor, photographer). Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov. Pravna praksa : PP. 1. dec. 2016, leto 35, št. 47, str. ii-xi. ISSN 0352-0730. [COBISS.SI-ID 296230912]

Reviewer

 1. PIRC MUSAR, Nataša (author, editor), KRAIGHER MIŠIČ, Tina (author, editor), KOMAC, Mojca, LUBARDA, Maja, ZATLER, Renata, LEMUT-STRLE, Rosana. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 445 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-610-1. [COBISS.SI-ID 290205696]

Discussant

 1. UP PEF: Pogovorno omizje “Izprazniti šole in fakultete?!”. Koper: UP PEF, 2013. http://www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=1998. [COBISS.SI-ID 2509655]

Other

 1. Izbranih 10 najvplivnejših pravnikov 2014. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 25. nov. 2014. ISSN 1581-0968. http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=130661. [COBISS.SI-ID 4784427]
 2. Najvplivnejši pravniki o (a)moralnosti pravnega delovanja. IUS-INFO : pravni informacijski portal. 2. dec. 2014. ISSN 1581-0968. http://edus.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=131230. [COBISS.SI-ID 5592875]
 3. JAKLIČ, Klemen, AVBELJ, Matej, NUSSDORFER, Vlasta, PAVLIHA, Marko, SANCIN, Vasilka. Kako (ne) razumemo ustavno(-e) demokracijo(-e) : okrogla miza ob slavnostni podelitvi priznanj portala IUS-INFO za 10 najvplivnejših pravnikov za leto 2017, Ljubljana, Hotel Lev, 28. november 2017. Ljubljana: Evropska pravna fakulteta, 2017. [COBISS.SI-ID 1024464864]

UNCLASSIFIED

 1. Ustavniški blog. TERŠEK, Andraž. [S. l.]: A. Teršek, 2020-. ISSN 2784-4587. https://andraz-tersek.si/blog/. [COBISS.SI-ID 62095619]
 2. TERŠEK, Andraž. 2. člen : Slovenija je pravna in socialna država. B., Slovenija je socialna država. In: AVBELJ, Matej (ed.), et al. Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. Str. 46-55. ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 1541306052]
 3. TERŠEK, Andraž. 39. člen : (svoboda izražanja). In: AVBELJ, Matej (ed.), et al. Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. Str. 370-389. ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 1541305796]

Selected format of bibliographic unit: ISO 690
Sorting of bibliographic units: Typology, authors, year ‒ descending, title

A source of bibliographic data: shared data base COBISS.SI/COBIB.SI, 10. 5. 2021

Meni