Pravilnik o prepovedi vpogleda v povzetek podatkov o pacientu v Centralnem registru podatkov o pacientih


Uradni list RS, št. 84/15. Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12543&fbclid=IwAR0sZsv1ylo8z_5l83Aos1fL_x8btZD1qNsYFPzEvzbcqrunc4ltJNakDQ4

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni