Splošni pogoji poslovanja in varovanje podatkov

Popolno ime: Inštitut Ustavnik – Pravni inštitut dr. Andraža Terška, Kamnik (v nadaljevanju “Inštitut Ustavnik”)
Matična številka: 2738180000
[email protected] (vsebinske zadeve)
[email protected] (včlanjevanje in Ustavniški blog)
INŠTITUT USTAVNIK – PRAVNI INŠTITUT DR. ANDRAŽA TERŠKA
Kamnik
TRR: SI56 0284 3026 5760 198
Naziv banke: NLB

Varovanje vaših osebnih podatkov in vaše zasebnosti je za nas zelo pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

»Inštitut Ustavnik« bo z vašimi osebnimi podatki ravnal vestno in skrbno, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam. Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše izrecne pisne privolitve.

Področje veljavnosti

Z obiskom spletne strani, z obiskom Ustavniškega bloga ali z registracijo na Ustavniški blog in z uporabo vsebin, ki so na voljo, postanete “uporabnik” in sprejemate pogoje uporabe.

»Inštitut Ustavnik« si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni ali posodobi katerikoli del splošnih pogojev brez vnaprejšnjega obvestila. »Inštitut Ustavnik« bo spremenjene pogoje uporabe objavil na spletni strani, tako da za uporabnike veljajo z objavo. Na spletni strani so vedno na voljo trenutno veljavni pogoji uporabe ter datum zadnje posodobitve.

Pravila ravnanja za uporabnike

Uporabnik se zavezuje, da bo vsebine »Inštitut Ustavnik« uporabljal namensko in jih ne bo zlorabljal ter bo pri njihovi uporabi opustil dejanja, ki škodujejo »Inštitut Ustavnik« in drugim uporabnikom ali jih ogrožajo ali diskriminirajo. Uporaba spletne strani in njenih vsebin je prepovedana za nezakonite namene. Predvsem sta prepovedana diskriminacija in poniževanje zaradi vere, spola, rasnega ali etničnega porekla, spolne usmerjenosti, starosti, političnega mnenja in pripadnosti sindikatu. Prav tako niso dejanja, ki bi krnila čast, ugled in dobro ime organizacije, njenega vodstva, članov, urednika bloga in uporabnikov storitev.

»Inštitut Ustavnik« ima pravico izbrisati informacije, ki vsebujejo nezakonite vsebine ali so v nasprotju z dobrimi običaji ali moralo. Prav tako ima v pravico preprečiti dostop do vsebin. Ob tem pa je zavezan k iskanju, raziskovanju in objavljanju dokazljivih dejstev in resnice – kar gre razumeti ne le kot etično in moralno zavezo, pač pa tudi kot delovanje v javnem interesu in za dobrobit slehernega posameznika kot dela javnosti.

»Inštitut Ustavnik« je dolžan varovati dostopne podatke kot tajne in jih zaščititi pred neupravičenim dostopom tretjih oseb. Če uporabnik dostopne podatke posreduje tretjim osebam, odgovarja »Inštitut Ustavnik« za vso škodo, ki nastane zaradi tega. Uporabnik mora »Inštitut Ustavnik« nemudoma obvestiti o neupravičeni uporabi vsebin te spletne strani, čim izve zanjo.

Pravica do uporabe in avtorske pravice

Vsebine, ki so na voljo na spletni strani, so avtorsko zaščitene.

Če ni navedeno drugače (npr. s sklicem na vir), je »Inštitut Ustavnik« edini imetnik pravic za vse vsebine, ki se uporabljajo na spletni strani. Uporabnik lahko vsebine, ki so na voljo na spletni strani, uporablja le za namene osebnega obveščanja. Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja »Inštitut Ustavnik« je prepovedano kakršnokoli spreminjanje, razmnoževanje, obdelava, vključevanje ali druga vrsta reprodukcije vsebin.

»Inštitut Ustavnik« ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi netočnosti in celovitosti podatkov ter za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti, spremenjene vsebine in nepopolne informacije, ki so vezane na vsebine drugih spletnih strani ali drugih virov, ki so omenjeni v objavah.

Vse informacije, ki jih vsebuje Ustavniški blog, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja avtorja je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, deljenje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oz. vsebin. Posamezni deli vsebin se smejo citirati, na način, kot to velja pri povzemanju vsebin z delnim citiranjem, ali pri pisanju strokovnih ali znanstvenih besedil. V tem primeru ujemanje z besedilom na blogu ne sme presegati 20%. V primeru kršitve te prepovedi je kršilec pravno in odškodninsko odgovoren. Po ugotovitvi kršitve teh pravil skrbnik bloga obvesti kršitelja o kršitvi in mu v plačilo pošlje račun v znesku 250 EUR. Enako skrbnik bloga ravna v primeru ugotovljenega nedovoljenega dostopa do vsebin na blogu in v primeru ugotovljene prevare uporabnika glede statusa ali plačila.

Kršitelj mora nemudoma odpraviti kršitev in plačati račun v roku 8 dni, skrbnika pa obvestiti o odpravi kršitve in plačilu ter mu posredovati materialni dokaz. Za vsa druga pravna vprašanja se ob nastanku razlogov za pravni spor uporablja veljavna zakonodaja v Republiki Sloveniji.

»Inštitut Ustavnik« si pridržuje pravico, da spremeni vsebino člankov kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešuje v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Odgovornost

»Inštitut Ustavnik« priporoča uporabo najnovejših tehnologij (brskalnikov) oz. omogočanje njihove uporabe (npr. aktiviranje Java Skripts) za celovito uporabo vsebin spletne strani. Ob uporabi starejših tehnologij se lahko zgodi, da bo uporabnik vsebine uporabil le v omejenem obsegu.

»Inštitut Ustavnik« ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi netočnosti in celovitosti podatkov ter za kakršnekoli napake, pomanjkljivosti, spremenjene vsebine in nepopolne informacije, ki so vezane na vsebine drugih spletnih strani, ki so omenjene v člankih.

»Inštitut Ustavnik« ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi  zaradi napak, zamud ali prekinitev pri prenosu, pri motnjah na tehničnih napravah in zaradi servisa, nepravilnih ali manjkajočih vsebin, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali na drug način.

»Inštitut Ustavnik« opozarja, da nima nikakršnega vpliva na vsebino in oblikovanje povezanih spletnih ponudb (npr. s hiperpovezavami). »Inštitut Ustavnik« ne odgovarja za pravilnost, popolnost in aktualnost povezanih spletnih ponudb. »Inštitut Ustavnik« ne prevzema odgovornosti za odsotnost virusov ali drugih škodljivih sestavin na povezanih spletnih straneh.

ODGOVORNOST PRI STROKOVNIH STORITVAH

Ob opravljeni strokovni storitvi po naročilu avtor odgovarja za kakovost storitve kot dober strokovnjak, a tudi v skladu z načeli vestnosti, poštenja in poklicne etike. V primeru opravljene strokovne storitve, namenjene uporabi v sodnem ali drugem pravnem postopku, avtor ne prevzema in ne nosi odgovornosti za končni rezultat postopka.

Varstvo in obdelava osebnih podatkov

»Inštitut Ustavnik« se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov temeljna človekova pravica in svoboščina, opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije. S tem namenom bo inštitut z vašimi osebnimi podatki ravnal vestno in skrbno v skladu s pravnim redom in bo osebne podatke zbiral, obdeloval ter shranjeval samo z namenom, kot ga določa in dopušča zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.

»Inštitut Ustavnik« osebne podatke obravnava kot strogo zaupne, zato se zavezuje, da vaših podatkov ne bomo posredovali nepooblaščenim tretjim osebam brez vaše privolitve.

»Inštitut Ustavnik« zbira in obdeluje zbrane osebne podatke za namen registracije, prijave in plačila na Ustavniški blog ter za potrebno komunikacijo z uporabniki. Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, e-naslov, uporabniško ime, geslo, naslov, poštna številka, kraj, e-naslov in izbrani paket. Registrirani uporabnik dovoljuje, da »Inštitut Ustavnik« navedene podatke zbira, shranjuje in jih obdeluje za lastne potrebe do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V primeru, da bi potrebovali kakršnekoli drugačne podatke, od teh, ki jih imamo v bazi, vas bomo o tem obvestili, vam pojasnili zakaj jih potrebujemo, za kakšen namen jih bomo obdelovali in vas, v določenih primerih, prosili, da nam jih prostovoljno posredujete skupaj s soglasjem za njihovo obdelavo.

Z registracijo na Ustavniški blog registrirani uporabnik pooblašča upravljavca osebnih podatkov, Ustavniški blog, da obdeluje prejete osebne podatke, za namen opravljanja dejavnosti (pregled plačil registracije, obveščanje, druge upravljavske in administrativne aktivnosti v zvezi z delovanjem bloga).

Z registracijo na blog uporabnik izjavlja, da je seznanjen s tem, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje na podlagi (a), (b) in (d) točke 1. odstavka 6. člena UREDBE (EU) 2016/679, da bo upravljavec osebne podatke po poteku registracije na zahtevo prenehal obdelovati, da ima uporabnik od upravljavca pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in njihov popravek (v primeru netočnosti), da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namen delovanja bloga (vključno s pregledom plačil, z obveščanjem o poteku registracije in z drugimi obvestili upravljavca) in da je njihova obdelava potrebna za delovanje in razvoj bloga ter za uresničevanje interesov uporabnika.

Uporabniki imajo pravico, da na zahtevo brezplačno prejmejo informacijo o njihovih osebnih podatkih, ki jih hranimo. Poleg tega imajo uporabniki pravico do popravka nepravilnih podatkov, omejitve obdelave in izbris svojih osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec). Uporabniki lahko prekličejo privolitev z učinkom za naprej. Uporabniki se v ta namen lahko obrnejo na:

E: [email protected] (vsebinske zadeve)
E: [email protected] (včlanjevanje in Ustavniški blog)

Trajanje hrambe podatkov uporabnikov je odvisno od trajanja registracije na Ustavniškem blogu ter ostalih zadev v zvezi s pravnimi storitvami. Hranjene podatke izbrišemo, čim niso več potrebni za določen namen in če izbrisu ne nasprotujejo zakonske zahteve po hrambi.

Obiskovalce spletnih strani, ki so mlajši od 16 let, pozivamo, da pridobijo privolitev staršev oz. skrbnika, preden nam prek spletne strani posredujejo podatke. Brez te privolitve navajanje podatkov ni dopustno. Če bomo prejeli podatke od oseb, mlajših od 16 let, bomo obdelavo teh podatkov prekinili, čim bomo za to izvedeli.

Ob uporabi te spletne strani se za statistične namene pridobivajo in obdelujejo splošni podatki in informacije v anonimni obliki (npr. število dostopov, število prenosov določenih dokumentov, država izvora uporabnika). Statistike, pridobljene iz teh podatkov, služijo boljši prilagoditvi spletne strani potrebam in interesom uporabnikov.

»Inštitut Ustavnik« ne odgovarja in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo ter za kakršnekoli napake, ki so storjene s strani tretjih oseb ali organizacij, ki na kakršenkoli način sodelujejo  z inštitutom in je inštitutu s tem storjena škoda.

Prejemanje e-novic

E-novice ste skladno s 45a. členom Zakona o varstvu potrošnikov prejeli, ker ste se z vašim e-naslovom kadarkoli registrirali na »Ustavniški blog« (bodisi če ste opravili plačilo in ste postali aktivni uporabnik ali če niste opravili plačila, ste pa še zmeraj v sistemu bili zabeleženi kot neaktivni uporabnik ali če vam je registracija že potekla) in ste se ob registraciji strinjali s splošnimi pogoji »Inštituta Ustavnik«. E-novice ste prejeli tudi, če ste bodisi donirali finančna sredstva za avtorjevo javno delo za delovanje in obstoj »Inštituta Ustavnik« ali ste član/-ica Inštituta Ustavnik ali katere od organizacijskih enot sindikata Sonce. Vaših podatkov brez vašega soglasja ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih uporabljali za druge namene kot za obveščanje.

Od e-novic se lahko kadarkoli odjavite tako, da v poslanih novicah kliknete “odjava” (v nogi). Novice pošiljamo prek aplikacije Mailchimp.

Piškotki

Pri uporabi spletne strani uporabljamo piškotke, to so majhne besedilne datoteke, ki se lahko izbrišejo in se hranijo na računalniku uporabnika ter omogočajo personalizacijo vsebin, ki so na voljo na spletni strani. Ponudnik uporablja piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti ter izboljšanje vsebin spletne strani in njeno prilagoditev potrebam uporabnikov. Ponudnik zato na več mestih spletne strani uporablja funkcionalne in bistvene piškotke, npr., da preveri identiteto uporabnikov ob dostopu do uporabniškega računa, da prepozna vaš brskalnik in vaše nastavitve ali da določene storitve prijazneje predstavi uporabniku. Navedene piškotke pridobivamo v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznika, razen če se uporabnik z identifikacijo strinja. Piškotki se po končanem obisku spletne strani ali najkasneje 10 dni po tem samodejno izbrišejo.

Uporabnik lahko z ustreznimi nastavitvami brskalnika določi sprejetje piškotkov le v posameznih primerih ali njihovo zavrnitev v celoti. Iz tehničnih razlogov je lahko uporaba spletne strani ali posameznih storitev ob zavrnitvi piškotkov onemogočena ali omejena.

Google Analytics

Spletna stran uporablja Google Analytics, orodje za spletno analizo družbe Google Inc. Ob tem se uporabljajo piškotki za prikaz trendov spletne strani in analizo njene uporabe. IP-naslovi uporabnikov se z razširitvijo “anonymize IP” obdelujejo le v anonimizirani obliki. Tako podatkov ni mogoče povezati s posameznikom. Če želite v bodoče izrecno onemogočiti orodje Google-Analytics, kliknite na naslednjo povezavo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Končne določbe

Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe spletne strani, se uporablja veljavno materialno pravo v Republiki Sloveniji.

Morebitna škoda, ki nastane organizaciji, njenemu vodstvu, njenim članom, uporabnikom storitev organizacije, uporabnikom bloga ali drugim osebam, ki so naročniki in/ali plačniki storitev organizacije, se lahko uveljavlja pred pristojnim sodiščem.

V primeru, da fizična ali pravna oseba, s katero je INŠTITUT USTAVNIK v pogodbenem odnosu ali uporabi vsebine na Ustavniškem blogu, prekrši splošne pogoje ali pravila o varovanju osebnih podatkov, bodisi tako, da jih nepooblaščeno razkrije tretji osebi bodisi z drugačno kršitvijo, vključno z razširjanjem vsebin, ki so avtorska last organizacije ali Ustavniškega bloga, je INŠTITUTU USTAVNIK dolžna plačati globo v višini 500 EUR.

V primeru, da tretja oseba prekrši splošne pogoje ali pravila o varovanju osebnih podatkov, bodisi tako, da jih nepooblaščeno razkrije tretji osebi bodisi z drugačno kršitvijo, vključno z razširjanjem vsebin, ki so avtorska last organizacije ali Ustavniškega bloga, je dolžna INŠTITUTU USTAVNIK plačati globo v višini 400 EUR.

V primeru, da član ali članica INŠTITUTA USTAVNIK ali uporabnik in/ali plačnik storitev organizacije ali registrirani uporabnik Ustavniškega bloga prekrši splošne pogoje ali pravila o varovanju osebnih podatkov, bodisi tako, da jih nepooblaščeno razkrije tretji osebi bodisi z drugačno kršitvijo, vključno z razširjanjem vsebin, ki so avtorska last organizacije ali Ustavniškega bloga, je dolžna INŠTITUTU USTAVNIK plačati globo v višini 250 EUR.

Če je za organizacijo INŠTITUT USTAVNIK ali za člana ali članico organizacije ali za uporabnika ali za plačnika storitev organizacije ali Ustavniškega bloga ali za donatorja s kršitvijo pravil o varovanju osebnih podatkov, ali z nepooblaščenim razširjanjem vsebin, ki so avtorska last organizacije ali Ustavniškega bloga, nastala škoda, ki je večja od gole kršitve pravil, se ta lahko pred sodiščem ali v postopku mediacije uveljavlja v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče v Kamniku.

Če so posamezne določbe pogojev uporabe neveljavne ali take postanejo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

Meni