INŠTITUT USTAVNIK – PRAVNI INŠTITUT DR. ANDRAŽA TERŠKA

O Inštitutu Ustavnik

Delo inštituta, ki ima statut sindikalne organizacije, je primarno osredotočeno na varovanje in uresničevanje pravnih interesov članov organizacije ter na pravno svetovanje, nudenje pravne pomoči, pomoč pri pravni argumentaciji in pravno izobraževanje, s poudarkom na ustavnopravnih vprašanjih in pravni pomoči pri zaščiti in uresničevanju pravic in svoboščin ljudi, določenih z ustavo, mednarodnim pravom in veljavno zakonodajo.

Delo inštituta je odprto za vse FIZIČNE in PRAVNE osebe, ne glede na tematiko, dejavnost, poklic, zaposlitev, … K Inštitutu lahko, po dogovoru in v eni od pravno možnih oblik, pristopijo tudi organizacije, ne le posamezniki.

Kontakt:

[email protected]
(včlanjevanje in Ustavniški blog)

[email protected]
(vsebinske zadeve)

Vljudno vabljeni k včlanitvi.

Vljudno vabljeni k včlanitvi v sindikalno organizacijo Inštitut Ustavnik. Organizacija je samostojna in neodvisna.

Član ali članica organizacije postane oseba, ki izpolni in podpiše pristopno izjavo in plača letno članarino, določeno z internim pravilnikom.

Včlanitev v organizacijo je lahko prvi korak v smeri uresničevanja pravnih interesov ali uresničevanja posebnih interesov po pravni poti.

Pri naši organizaciji lahko tudi naročite pravno mnenje ali pravno pomoč, pripravo pravnega sredstva ali drugo strokovno delo, se dogovorite za delovni sestanek, izobraževalno srečanje ali organizacijo izobraževalnega dogodka ipd. Lahko se dogovorite tudi za drugačne oblike svetovanja in pomoči.

Enkratno strokovno storitev je mogoče naročiti, oziroma se zanjo dogovoriti, z individualnim naročilom ali dogovorom. Vselej pa se je možno včlaniti v inštitut, individualno ali skupinsko, ker gre za sindikalno organizacijo. V okviru inštituta je mogoče ustanoviti sekcije, združenja ipd. Kot organizirana skupina oseb (ali interesna skupina) se lahko sporazumno pridružite Inštitutu. Možno se je dogovoriti za izvedbo skupinskega načrta, kot je npr. izdelava in uporaba pravnih sredstev v sodnih ali drugih pravnih postopkih, ki imajo enak ali podoben pravni temelj in neposredno zadevajo večje število ljudi (npr. zaposlene v vzgoji in izobraževanju, javnem sektorju, storitvenih dejavnostih itd. – kjerkoli, ali pa starši šolajočih se otrok, športniki ipd.), izobraževanje, publicistično delo ipd. Ali pa obveščanje in osveščanje javnosti o določenih vsebinah, organizirana zakonodajna iniciativa ipd.

Primarni cilj organizacije je promcija, pojasnjevanje, varovanje, krepitev in razvoj temeljnih človekovih in temeljnih ustavnih pravic svoboščin, temeljnih ustavnih načel in duha sodobnega ustavništva na ravni celotne države.

Bistvene prednosti in ugodnosti članstva

Zadeve članov in članic organizacije se obravnavajo absolutno prednostno.

Član ali članica organizacije postane oseba, ki izpolni in podpiše pristopno izjavo in plača letno članarino, določeno z internim pravilnikom. (Pristopnica in pojasnilo glede članarin sta objavljena na tej strani, pod PRISTOPNA IZJAVA in ČLANARINA.)

Člani in članice organizacije so po včlanitvi upravičeni do polovične cene storitev (50% popust) za zadeve, nastale po včlanitvi. Pri pravnem svetovanju in pravni pomoči to pomeni po urni postavki 80 EUR.

Za osebe, ki niso včlanjene v Inštitut Ustavnik je določena urna delovna postavka 160 EUR.

Možno se je dogovoriti za delovni sestanek, oziroma osebno pogovorno svetovanje. Za osebe, ki niso včlanjene v organizacijo je v tem primeru določena urna postavka 150 EUR, za članice in člane organizacije pa 50 EUR.

Člani in članice organizacije so po včlanitvi upravičeni do ene ure brezplačnega pravnega svetovanja ali pravne pomoči v koledarskem letu. Glede zadev, nastalih pred včlanitvijo, so upravičeni do posebnega popusta in urne postavke 120 EUR pri drugi in tretji uri pravnega svetovanja po včlanitvi. Pri registraciji na »Ustavniški blog« so upravičeni do posebne, znatno znižane cene (podrobnosti so objavljene na spletišču Ustavniškega bloga).

Člani in članice inštituta so upravičeni še do nekaterih ugodnosti, določenih z internim Pravilnikom o pravni pomoči in do občasnih strokovnih daril. S tem se je mogoče seznaniti osebno, akt pa je dostopen na sedežu organizacije ali na terenu, tako, da je dan na vpogled.

Večje število članov in članic organizacije, ki jih združuje skupni in konkretni interes, se lahko organizira v obliki združenja, sekcije ipd. V tem primeru sta druženje ali sekcija upravičena do najmanj enega skupinskega in brezplačnega srečanja letno (krijejo se le stroški organizacije in izvedbe), ki se lahko izvede kot predavanje, okrogla miza, seminar, posvet, pogovor, ali kot odgovarjanje na vprašanja navzočih članov in članic.

V primeru včlanitve ali priključitve večje skupine oseb, ki ji združuje skupni interes in so bodisi že organizirane bodisi si želijo enotne organiziranosti, se lahko določi mesečni pavšal. V tem primeru so strokovne storitve, ki ne presegajo višine mesečnega pavšala, ob tem pa se upošteva članska polovična urna postavka (80 EUR), brezplačne. Presežek dela pa se obračuna po članski polovični urni postavki (80 EUR).

Članice in člani so, ob izraženi želji, upravičeni do najmanj enega brezplačnega letnega strokovnega srečanja, s predavanjem, pogovorom ali odgovarjanjem (Q&A) na vprašanja članov in članic (krijejo se le stroški organizacije in izvedbe).

V primeru včlanitve ali pridružitve večje in orginazirane skupine ljudi, oblikovane na temelju skupnih interesov, se najmanj polovica sredstev, pridobljenih iz članarin, prepusti v prosto razpolaganje organizirane skupine ljudi – lastna sredstva (ki je lahko združenje, sekcija ipd.).

Še več dodatnih ugodnosti pa je pogojeno s številom včlanjenih oseb, razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter kadrovsko močjo organizacije, ki jo pogojujejo razpoložljiva finančna sredstva.

Razen v primeru odsotnosti zaradi višje sile je za člane in članice organizacija odzivna tudi med dela prostimi dnevi, počitnicami in dopustom, če je le mogoče vzpostaviti telefonsko ali spletno povezavo.

Ob izidu knjig in priročnikov imajo članice in člani polovični popust pri nakupu avtorskih del.

Člane in članice lahko organizacija zastopa pred Ustavnim sodišče RS in Evropskim sodiščem za človekove pravice ter v drugih postopkih, kjer člane sme zastopati organizacija. V primeru potrebe po ureditvi drugega pravnega nastopanja pred sodiščem se za člane in članice lahko uredi posebna ugodnost pri zastopanju pred sodiščem. Pri tem se zagotovi kakovostno pravno zastopanje z osebami, zlasti odvetniki, pri katerih organizacija ne dvomi v strokovno odličnost in etično korektnost pri opravljanju njihovega poklicnega dela, vrednega polnega zaupanja. Pri njihovi izbiri organizacija zastavi svoje ime in ugled.

O vseh drugih vprašanjih, ugodnostih in delovnih pričakovanjih se vselej lahko sklene posebni dogovor. Organizacija je zavezana temu, da se sklenjenih dogovorov brezkompromisno in etično drži v celoti, brez odstopanj.

Solidarnostna pomoč skupinsko organiziranim skupinam, včlanjenim v organizacijo ali pridruženim organizaciji, je neizpodbitna zaveza organizacije.

Načelo vestnosti, poštenja, resnicoljubnosti in strokovne odličnosti je temeljno vodilo in zaveza organizacije.

Vljudno vabljeni k vzpostavitvi stika z nami.

Vljudno prosimo, da vsa vprašanja in priponke, tudi pristopne izjave pošiljate na e-naslove: [email protected] (vsebinske zadeve) ali [email protected] (zadeve glede včlanjevanja in Ustavniškega bloga). Delovni sestanki in drugi delovni dogodki se lahko izvedejo tudi po elektronski pošti, preko povezav Skype, Zoom, Viber ipd.

Osebni delovni sestanek ali drugačno delovno srečanje se lahko izvede v dogovorjenem kraju, zlasti v Kamniku in Ljubljani. A vselej po predhodnem dogovoru.

Lepo vas pozdravljamo,
organizacija Inštitut Ustavnik – Pravni inštitut dr. Andraža Terška.

Popolno ime: Sindikalna organizacija Inštitut Ustavnik – Pravni inštitut dr. Andraža Terška
Skrajšano ime: Inštitut Ustavnik
Sedež organizacije: Klavčičeva 9, 1241 Kamnik (sedež prenešen s 1.1.2024)
Matična številka: 2738180000
Davčna številka: 99817896

PREAMBULA

Izhajajoč iz Splošne deklaracije človekovih pravic, Evropske konvencije o človekovih pravicah in drugih virov mednarodnega prava človekovih pravic in svoboščin, Ustave Republike Slovenije, filozofije razsvetljenstva, ustavnopravne filozofije, teorije in doktrine, sodobnega ustavništva, ustavnosodnega pravotvorja, sodniškega soustvarjanja in poustvarjanja prava, razpravne teorije demokracije, materialne (vsebinske) teorije legitimnosti ter iz koncepta poustavljanja pravnega reda je bila ustanovljena sindikalna organizacija INŠTITUT USTAVNIK – PRAVNI INŠTITUT DR. ANDRAŽA TERŠKA.

Delovanje inštituta je utemeljeno s prepričanjem, da mora biti branje deklaracij, konvencij, resolucij in ustave ter njihovo uresničevanje v družbeni praksi tudi govorica srca in ljubeče prizanesljiva pot k Drugemu, vez Človeka s Človekom, zadeva svobode,  človekovega dostojanstva in človečnosti, s tem pa okvir za ustvarjanje in razvijanje demokratične skupnosti, utemeljene z vladavino prava.

V takšnem stičišču in delujočem ravnovesju morale, etike in prava deluje inštitut, primarno namenjen pravnemu svetovanju in pravni pomoči vsem pravnim in fizičnim osebam (pravnim subjektom), bodisi v njihovem razmerju do države in javnih institucij bodisi v njihovih medsebojnih razmerjih. Delo inštituta je posebej (a ne samo) osredotočeno na ustavnopravna vprašanja (ustava, mednarodno pravo, temeljna ustavna načela, temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine), oziroma na ustavnopravne vidike in razsežnosti vseh pravnih področij. V središču pozornosti so vselej pravice in svoboščine, a tudi dolžnosti pravnih subjektov, določene z ustavo, mednarodnim pravom in veljavno zakonodajo. Sicer pa pravna pomoč in pravne storitve, ki jih organizacija nudi svojim članom in pravnim subjektom, ki niso včlanjeno v organizacijo, nikakor ni omejena samo na ustavo in ustavnopravna vprašanja.

Inštitut in njegov predsednik, dr. Andraž Teršek, lahko po naročilu izvedeta tudi izobraževalne sestanke in večje strokovne dogodke, pogovorna omizja ali srečanja, za posameznike ali večje skupine zainteresiranih oseb. Lahko nudi pomoč pri neformalni mediaciji in osebno pogovorno svetovanje. Inštitut vas lahko zastopa v postopkih pred Ustavnim sodiščem RS in pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Inštitut lahko uredi tudi zastopanje pred rednimi sodišči, samostojno ali preko svojih zunanjih sodelavcev.

Knjiga: USTAVA MED KORONO IN KORONA PRED USTAVO

Na voljo je nakup PDF knjige (cena 15 €).
Kontakt: [email protected] (ga. Andreja).
Vljudno prosimo, da nas v primeru nakupa pdf knjige o tem obvestite in Vam knjigo nemudoma pošljemo.

PODATKI ZA NAKAZILO:

Ime prejemnika: INŠTITUT USTAVNIK
TRR: SI56 0284 3026 5760 198
Naziv banke: NLB
Koda namena: OTHR
Namen: NAKUP PDF KNJIGE
Referenca: SI00 7654321

Ustava med korono in korona pred ustavo

Avtor: dr. Andraž Teršek in drugi
Na voljo je nakup PDF knjige (cena 15 €). Za naročila in plačilo lahko pišete na naslov: [email protected] (ga. Ingrid)

Meni