Ustavnopravna slovnica: temeljne človekove pravice so “le” minimalni standardi


Ustava, 8. člen: „Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno.” Človekove pravice in svoboščine so pravzaprav vrednota demokratične družbene ureditve. So tudi vsebinsko središče ustavne demokracije, eden izmed temeljnih elementov ustavništva in opredeljevalno...

Prijava

Za dostop do objav je potrebna prijava. Prijava ni mogoča brez predhodne registracije, zato se lahko prijavijo samo že registrirani uporabniki. Prijavite se s svojim uporabniškim imenom oz. e-naslovom in geslom, ki ste ga vpisali ob registraciji.

Meni